Back to search

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Innovative læringsrom - eleven som aktiv aktør i lærerutdanningen

Awarded: NOK 0.30 mill.

Det overordnede formålet er å utvikle kunnskap om hvordan vi bedre kan forberede lærerstudenter på møte med den praktiske profesjonsutøvelsen, blant annet ved å ta i bruk nettbaserte læringsplattformer og etablere fadderordninger mellom studenter og eleve r. For å utvikle prosjektet ønsker vi å kjøre en pilot for studieåret 2014/2015 ved Universitetet i Nordland. Involverte vil være 1. års lærerstudenter (1-7), universitetslærere/forskere i norsk og pedagogikk, utvalgt fadderklasse (lærer og elever). FoU -virksomhet - Forskningstid; forskere/universitetslærere ved universitetet - Vikarutgifter for lærer i grunnskolen Nettverkstiltak Presentasjon på konferanser. Samarbeidsnettverk: Her ser vi for oss samarbeid med flere kontakter i allerede etablerte nett verk, både nasjonalt og internasjonalt. Piloten kjøres med en ambisjon om å utvikle et prosjekt som i neste omgang skal kjøres i større skala, nasjonalt og internasjonalt. Ved å styrke samarbeid og nærhet mellom praksisfelt og lærerutdanning, ønsker vi a t studentene skal utvikle sin profesjonskompetanse slik at de blir bedre rustet til å mestre den praktiske skolehverdagen, med de krav og forventninger som dagens samfunn stiller. En sentral målsetting her er at færre lærere skal slutte i yrket. Ved å sty rke læreridentiteten er det større sjanse for at nyutdannede lærere går inn i yrket fordi de gjennom kontinuerlig kontakt med praksisfeltet allerede har fått sterk tilknytning til elevene og læringskulturen i skolen. En utdanning som i større grad samsvar er med dagens samfunn, vil også gjøre det mer aktraktivt å bli lærer i framtidens skole. Operative deltagere i aksjonsforskningen: UiN Jessica Aspfors, projektleder Anne Marit Valle, forsker Eirin Furre Moan, stipendiat Lærerstudenter 1-7 Alstad Barnesk ole Tore Tverbakk, rektor Ivar Karlsen, lærer (repr. for team) Elever Internasjonalt Göran Fransson, forsker Høgskolan i Gävle Hannu L.T. Heikkinen, forsker Jyväskylä Universitet

Funding scheme:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren