Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Activity Based Monitoring of Agronomy with Earth Observation

Awarded: NOK 59,999

Det tas det sikte på å etablere prosjekt i utlysningen H2020-EARTH OBSERVATION (EO)-1-2014: New ideas for Earth-relevant space applications. Dette er den første utlysningen i Leadership in enabling and industrial technologies (LEIT) - Space. Planlagt pr osjektform er Research and innovation action. Formålet med prosjektet som skal etableres er å utvikle en innovativ og proaktiv observasjonsteknologi for overvåkning av miljøaspekter i jordbrukssystemer. Teknologien vil være aktivitetsbasert, d.v.s. at de n overvåker aktiviteter som har betydning for miljøtilstanden i jordbruket. I motsetning til tradisjonell overvåking av miljøtilstand etter at miljøskader er inntruffet, vil prosjektet muliggjøre tidlig varsling om miljøskadelige aktiviteter. Prosjekte t er rettet mot å finne løsninger på de teknologiske utfordringene som ligger i å oppdage de miljøskadelige aktivitetene i jordbruksområder. Målet er derfor utvikling av ny teknologi for rask responsmodellering av dyrkbare områder, som muliggjør effektiv beskyttelse mot miljødeleggende aktiviteter. Det blir lagt vekt på at teknologien som skal utvikles ikke i seg selv bidrar til ytterligere miljøbelastninger. Miljømessig livsløpsvurdering (LCA) av teknologien er derfor integrert i prosjektets arbeidsprogr amm. Dette vil sikre at beslutninger og valg i teknologiutviklingen styres av kunnskap om teknologikomponentenes miljøbelastning fra "vugge-til-grav". De mest sentrale utfordringene ved å få etablert prosjektet er å beskrive godt nok impact-delen av s øknaden. Koordinatoren er imidlertid svært erfaren og skolert på akkurat dette, samt at det er et sterkt konsortium, så det må kunne vurderes som relativt sannsynlig at denne utfordringen løses på en god måte.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020