Back to search

EINFRA-eInfrastruktur

Etablering av nytt selskap for nasjonal e-infrastruktur

Awarded: NOK 2.8 mill.

UNINETT skal etablere et datterselskap som får ansvar for nasjonal e-infrastruktur for forskning og høyere utdanning fra 1.1.2015. Selskapet skal etableres i tråd med utredninger og vedtak som er fattet, se vedlegg. Arbeidet vil bli utført i nært samarbei d med interimsstyret for det nye selskapet. Bevilgningen fra Forskningsrådet skal gå til å dekke kostnader UNINETT har ved etableringen av selskapet. Bevilgningen er begrenset til kostnader som ikke dekkes gjennom eksisterende prosjekt i UNINETT Sigma AS . Forskningsrådet forutsetter en sømløs overgang fra UNINETT Sigma AS til det nye selskapet per 1.1.2015. Dette innebærer at tjenestene til brukerne videreføres og at det inngås nødvendige avtaler med universitetene om videre drift av eksisterende infr astruktur som det er hensiktsmessig å benytte i leveransene fra det nye selskapet. Forskningsrådet vil i løpet av 2014 drøfte mekanismer for tildeling av ressurser til forskerne fra 1.1.2015 med UNINETT og interimsstyret. Det nye selskapet og Forsknings rådet vil i løpet av 2014 inngå avtale om Forskningsrådets bevilgning til det nye selskapet i perioden 1.1.2015 – 31.12.2024. UNINETT kan søke om at eventuell gjenværende del av bevilgningen per 31.12.2014 overføres til det nye selskapet og anvendes til investeringer i e-infrastruktur.

Funding scheme:

EINFRA-eInfrastruktur