Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mobilassistert navigasjonsassistent for blinde og svaksynte.

Alternative title: Mobile-assisted navigation tool for blind and visually impaired people.

Awarded: NOK 4.2 mill.

NaviGuide - a smartphone-based prototype Assistant for the Blind and Visually Impaired has been realized. It is comprised by an Apple iPhone, an iOS application program ('app') and 'Made for iPhone' wireless accessories that includes navigation and motion sensors and a specially designed headset for synthetic speech and 3D sound. A high accuracy (centimetre) satellite navigation system, is used as reference for development and app testing. Differential corrections from Norwegian Mapping Agency CPOS service are received through the 4G internet connection of the smartphone. The NaviGuide app includes functions for user settings, route planning, points of interest, navigation on background maps, 3D sound and data storage. During outdoor walks, the user is guided through a prerecorded route by means of 3D sound effects and a synthetic voice. Storing, publicly sharing and updating routes and miscellaneous information in Apple iCloud is available. An advanced head direction and motion sensor to counter magnetic and dynamic disturbances is in use together with a new multi-constellation satellite navigation device achieving improved accuracy and availability within urban environments.

NaviGuide har potensiale for å gi blinde og svaksynte større trygghet når de forflytter seg, og gjøre gruppen mer selvstendig. Samfunnet ønsker at blinde skal komme i arbeid og integreres bedre, for å fungere mer på linje med normalt seende. Resultatene fra deres økonomiske og/eller personellmessige bidrag til prosjektet vil få betydning for Norges Blindeforbund, Hurdal senteret og Statens Pedagogiske Senter. Alt som gjør den blinde mer uavhengig vil fremme dette. Når vi vet at det er over 1.5 millioner blinde i Europa, i tillegg til 5 millioner svaksynte, er den potensielle nytten og kommersielle verdi av et slikt produkt være betydelig. Tilgjengelighet av nøyaktig og detaljert kartgrunnlag på fortausnivå vil være avgjørende for utbredelse i større skala.

Det skal utvikles en elektronisk navigasjonsassistent for blinde og svaksynte som skal opereres via smarttelefon. Assistenten skal ha en mengde opsjoner som gir den blinde ulike typer hjelp og informasjon, og som i stor grad baseres på åpne databaser. Definisjon av ruter skal gjøres av den blinde og systemet i fellesskap, basert på den blindes prioriteringer og vanlige GIS databaser. Under vandring skal den blinde få retningskorreksjoner ved hjelp av 3D lyd, som skal "styre" den blinde i rett retning, og som kun gir lyd når avviket blir for stort. Ved å unngå mye tale vil det være enklere for den blinde å samtidig lytte på omgivelsene, som er en nødvendig og viktig del av den blindes orientering om omverdenen. Metodene for å generere gode "ruteguider" som inneholder informasjonen systemet skal overføre til den blinde/svaksynte under vandringen vil være et sentralt tema. Systemet skal baseres på høy-presisjons navigasjonsmottaker. I tillegg vil en benytte også andre sensorer, som vil gjøre det mulig å bestemme retning både under gange, og når den blinde står stille. Plassering og implementering av sensorer for å oppnå en stabil retningsestimering og posisjon vil utprøves. I tillegg til retningsinformasjon skal den blinde motta mye annen informasjon om ønskelig (POI data). Samspillet mellom denne typen informasjon, retningskorreksjonen og den blindes/svaksyntes egen lytting er en kritisk parameter med hensyn på suksess. Diskusjoner rundt hvilken type informasjon som skal overføres, samt "lyd-designet" vil diskuteres grundig med brukere, mobilitetspedagoger og andre ressurpersoner og verifiseres gjennom uttesting av demonstrator

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena