Back to search

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

The 8th Trondheim CCS Conference

Awarded: NOK 0.20 mill.

Det søkes om arrangementsstøtte til gjennomføring av The 8th Trondheim CCS Conference, TCCS-8, som gjennomføres i tidsrommet 16.-18. juni, 2015. Konferansen er et bidrag i å akselerere implementeringen av CCS gjennom at det etableres en møteplass for å løfte frem og diskutere pågående arbeid og nye aktiviteter innen CCS utført av forskningsinstitusjoner, universiteter og i industribedrifter. Konferansen dekker hele verdikjeden for CO2. Hovedaktivitetene er: planlegging og organisering, gjennomføring av konferansen, utdeling av SINTEF and NTNU CCS Award, publisering av en samling vitenskapelige papers, samt rapportering. En organisasjonskomite og en vitenskapelig komite er oppnevnt, og prosjektleder for konferansen er Nils A. Røkke. Konferansen har en kostnadsside på kNOK 2.624. Med estimerte inntekter på kNOK 2.140, er beregnet underskudd kNOK 484. Inntektssiden er imidlertid beheftet med vesentlig usikkerhet da den baseres på antall deltakere og sponsorinntekter. Det omsøkte beløp er kNOK 200, som baseres på direktekostnader beregnet til kNOK 1.514. Konferansen har meget god overensstemmelse med CLIMITS mandat, bidrar effektivt til en tettere kopling mellom ulike FoU-aktører, har en klar internasjonal profil, og arrangeres i den hensikt å bidra til formidling av forskningsresultater.

Funding scheme:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering