Back to search

NAERINGSPH-Nærings-phd

Trafikale virkninger av ferjeavløsing

Alternative title: Trafical impacts of fixed links

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Manager:

Project Number:

248282

Project Period:

2015 - 2019

Funding received from:

Location:

Transport analysis and impact evaluations are important input for decisions about infrastructure projects. The impacts on transport demand from fjord crossing tunnels or bridges are the foundation for the cost benefit analysis, and also the basis for estimating the income from toll collection. Based on experiences from concept evaluations of several fixed link projects on E39, we question the results from transport analysis made by the official tools for such analysis; the regional transport model which estimates the demand for trips below 10 km, the national transport model, for trips of 10 km or more and the freight transport model (Tørset et al. 2013). The migration pattern and the development of the industrial activities are assumed to be fixed in the prevailing transport analysis methods, even if a tunnel or a bridge might dramatically change the travel times across fjords. Our experience so far, mainly from concept evaluations, is that the current methods are not reflecting the actual changes in demographic structures and industrial activities due to improved infrastructure. Earlier studies include topics like population growth (Lian et al, 2010) and labor market changes (Heum et al, 2011). Our approach is to study these changes from a transport analysis perspective, in order to develop the analysis tool based on the data from this research. In order to include such elements in the models we need to measure these impacts from real projects, and study the current transport on existing ferry connections. Until now this project has produced 3 journal articles and several conferance articles. The main focus in these articles is the relationship between improved accessibility and development in industries and population. This project has been presented in Europe, US and for the Ferry free E39 group at Teknologidanene. The project so far gives indication of positive effects for areas that are connected by fixed links in terms of population growth and firm productivity. However, the picture is somewhat mixed and some areas close to cities on the main land seem to experience a more substantial growth than fixed link connections in more rural areas. There also seem to be differences between different industrial sectors. In many cases the population growth on the islends exceeds the population prognsis.

Doktorgraden har belyst hvordan transportinvestering som ferjevaløsningsprosjekter påvirker besetting og næringsutvikling. Økt fokus på dette er essensielt for å bedre forståelsen av disse prosjekene som ofte har en betydelig kostnad. Doktorgraden gir ny kunnskap innenfor expost analyser av transport investeringer i Norge og Internasjonalt, utvider eksisterende kunnskap innenfor hvordan transport investeringer påvirker produktiviteten hos næriongslivet og valg av lokalisering når bedrifter velger å flytte. Videre bidrar doktorgraden til å utvide kunnskapsgrunnlaget for hvordan transport investeringer kan påvirke boligprisene/attraktivten for besetting. Doktorgraden skiller seg fra tidligere forskning innenfor området ved at store deler av analysen er gjort I mer rurale områder. I hvert fall sett I et internasjonalt perspektiv.

Trafikale virkninger av faste forbindelser fra øyer eller over fjorder er mye av grunnlaget for samfunnsøkonomiske analyser, og er dermed en viktig del av beslutningsgrunnlaget. Videre brukes transportanalyser til å beregne inntektsgrunnlaget i bompengeprosjekter. Dagens beregningsverktøy fanger blant annet ikke opp endringer i bosettings- og arbeidsplassmønster og næringslivets aktivitet som følge av endringer i transporttilbudet. Dette kan i enkelte samferdselsprosjekter gi for liten nytte, da man har funnet signifikante nytteeffekter i enkelte prosjekter utover det som måles i med dagens nyttekostnadsmetodikk. Del 1 vil bestå av en kartlegging av hvilke effekter ferjeavløsningsprosjekter har hatt på bosettingsmønster og næringsliv i Norge og eventuelt utlandet. Ved hjelp av tilgjengelighetsmetodikk vil endringer i befolkning, demografi, tettstedsstruktur, sysselsetting og arbeidsplasser analyseres som følge av endringer i transporttilbudet. Ulike forklaringsvariabler vil benyttes i en regresjonsanalyse for å kartlegge hvilke faktorer som har betydning for den utviklingen som har skjedd. Dette arbeidet vil gi en bedre innsikt i hvilke effekter man har erfart av tidligere ferjeavløsningsprosjekt. Del 2 av arbeidet vil gjøres ved hjelp av eksisterende modellverktøy (PANDA og Koalamodellen). Disse modellene kan benyttes til å beregne effekter av ferjeavløsningsprosjekter på næringslivet. Arbeidet vil kartlegge i hvilken grad eksisterende modellverktøy greier å fange opp de endringene som skjer ved ferjeavløsning og se på mulige forbedringer av eksisterende metodikk. Del 3 av arbeidet vil være å se på de trafikale korttidseffektene av ferjeavløsningsprosjekt. Eksisterende modellverktøy beregner endring i både målpunkt og reisemiddel når en ny forbindelse er etablert. Ved hjelp av reisevaneundersøkelser er det et delmål å kartlegge i hvilke endringer i folks reisevaner en ny fjordkryssing vil kunne gi.

Funding scheme:

NAERINGSPH-Nærings-phd