Back to search

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Kan kunnskapsbasert og personrettet utredning av psykoselidelser hos eldre gi bedre diagnostikk og behandling og riktigere bruk av ressurser

Awarded: NOK 0.30 mill.

Bedre behandling og generelt økt levealder i befolkningen gir et forventet økt antall eldre med psykotisk lidelse i samfunnet. Personer som har en kronisk lidelse kan forvente å leve lenge med sin sykdom, mens en viss andel eldre utvikler psykoselidelse i eldre år. Man har vist at kostnaden forbundet med behandling og leveomkostninger for eldre med psykose er høyere enn ved depresjon og demenssykdom. Man har lite kunnskap om hvordan psykoselidelser utvikler seg inn i alderdommen, om utviklingen er stabil eller om akselerert aldring med forverring av tilstanden og eventuelt tidlig demensutvikling finner sted, som ved degenerativ utvikling. Pasientene har sammensatte tilstander og forekomsten av komorbide somatiske lidelser er høy. Samtidig vet man lite om deres livskvalitet, hvor psykosepasientene mottar sin behandling og om de mottar den hjelpen de bør ha. Gjennom nedbyggingen av de store psykiatrinstitusjonene har pasientene blitt overført til behandling i både primær- og sekundær helsetjenesten. De fleste skal ha bolig i samfunnet og vil derfor motta omsorgstjenester fra primærhelsetjenesten, hvilket er ytterligere understreket og gjennomført etter samhandlingsreformen ble vedtatt. Det overordnede målet med prosjektet er å etablere kontakt med og utrede eldre personer med psykotisk lidelse, som ledd i større forskningsprosjekt på psykoselidelser. Prosjektet vil gi ny kunnskap om hvor mange og hvilke psykosepasienter som mottar behandling i spesialisthelsetjenesten versus primærhelsetjenesten. Man vil kunne bidra til persontilpasset behandling til pasienter i primærhelsetjenesten ved å tilby diagnostisk avklaring på uklare og sammensatte tilstander ved bruk av strukturerte utredning og avansert billeddiagnostikk. Systematiske intervensjoner ved somatisk sykdom kan bidra til bedre helse og reduserte behandlings- og omsorgskostnader. Prosjektet vil gi økt kunnskap til det personell som ivaretar daglig omsorg for pasienten.

Funding scheme:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering