Back to search

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The interface between behavioural and psychological symptoms of dementia, and delirium: Development of a new diagnostic approach

Awarded: NOK 0.21 mill.

I forprosjektet ønsker vi å planlegge et forskningsprosjekt som kan frembringe en ny metode for å diagnostisere delirium hos skrøpelige pasienter med kjent kognitiv svikt til bruk i sykehjem, samt blant hjemmeboende eldre med hjemmesykepleie. Hovedmålet er å utviklet et verktøy som evner å skille delirium fra atferdsforstyrrelser og psykiatriske symptomer ved demens (APSD). Vi ønsker å implementere denne metoden for bruk i daglig observasjon ved tegn til akutte endringer, samt ha et fokus på viktigheten av å formidle kognitive endringer i samhandling mellom ulike deler av helsetjenester. Nytteverdien vil være økt sannsynlighet for tidlig å oppdage delirium hos pasienter med kjent kognitiv svikt. Da delirium skyldes en underliggende somatisk årsak er det viktig å tidlig oppdage dette, med mulighet for å korrigere underliggende tilstand med påfølgende tilbakegang av den akutte kognitive endring. Forskerprosjektet er tenkt gjennomført i tre deler: 1. Metodeutvikling basert på informasjon fra pasienter, pårørende og personale 2. Implementering av en modell 3. Evaluering av modell med hovedvekt på effekt på kommunikasjon og samhandling mellom ulike deler av helsetjenesten. 4. En naturlig videreføring av prosjektet vil være en behandlingsintervensjon der man undersøker hvorvidt tidlig diagnostikk kan medføre raskere behandling, redusert risiko for funksjonstap, og reduserte kostnader. Prosjektet vil være organisert ved at pasienter bosatt i sykehjem og i hjemmet vil bli inkludert fra to separate kommuner; pasienter i sykehjem vil bli inkludert fra Oslo kommune, mens hjemmeboende pasienter med hjemmetjeneste vil bli inkludert fra Sandefjord kommune.

Funding scheme:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering