Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Nansensenteret: PES2020-rammebeviligning for 2017

Awarded: NOK 1.2 mill.

Nansensenteret (ledergruppe, forsknings koordinatorer, gruppeledere og enkelt forskere) vurderer løpende utlysninger som er eller vil bli åpnet i H2020. Senteret posisjonerer seg aktivt i relevante søker konsortium som enten koordinator eller WP-leder (partner). Relevante utlysninger inkluderer 8 planlagte søknader i 1ste halvdel av 2017 (se vedlagte tabell). Nansensenteret vi posisjonere seg for deltakelse i søknader til framtidige utlysninger i H2020 og andre EU (del)-finansierte utlysninger. I 2017 har både JPI Ocean-MarTERA og JPI Urban-Europe relevante utlysinger. Det Europeiske COPERNICUS romprogrammet er også viktig for forskningsprosjekter i H2020. Senteret vil posisjonere seg for å delta i relevante klima- og miljøutlysninger som baserer seg på utvikling og anvendelse av jordobservasjonsdata fra COPERNICUS-programmet med frister i 2017. Senteret fokusere på prosjekter med norske og internasjonale offentlige og private brukere med interesse i Arktis, innen operasjonell oseanografi og varsling, samt klimatjenester, inkludert lokal og regional klimautvikling. Senteret sikter langsiktig mot (minst) én ERC søknad innen Arktisk forskning, trolig relatert til sjøis. Senteret har også yngre kandidater som kan kvalifiserer seg til ERC oppstarts grants. Nedfelt i senterets strategi (2016-2021) satses det målrettet og langsiktig for å oppnå dette.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020