Back to search

TRANSPORT-Transport 2025

LambdaRoad - Modellverktøy for digital kommunikasjonsinfrastruktur langs veg

Alternative title: LambdaRoad - Planning tool for digital road communication intrastructure

Awarded: NOK 6.8 mill.

The future transport system is expected to be digitalized and automated, a development often referred to as "Cooperative, Connected and Automated Mobility" (CCAM). A precondition for CCAM is reliable communication between vehicles and infrastructure. Several different technologies for communication has been suggested, and the project has tested two of these: i) The mobile network of the telecom industry, especially the development towards 5G, and ii) short-distance communication, such as roadside ITS stations, called ITS-G5. These two communication technologies were piloted in 2020. First, we collected data on the mobile network along the road network between Trondheim and Hitra. Arguably, this represents a "mini Norway", with representative coverage challenges. Second, we conducted a data collection at Rygge Airport for ITS-G5. Rygge was chosen because we needed a long, straight road with little or no traffic, which is difficult to find in Norway. Data from these two data collections are integrated into the planning tool for hybrid communication along the road, developed in the project. In addition, the project has developed a collaboration platform for important actors within the road transport sector and in the communication sector. The collaboration platform has aimed at clarifying the areas of responsibility and roles associated with the future needs for communication within the transport sector. Both the authorities (the Norwegian Public Roads Administration and the National Communication Authority) and the private actors in the project (Telenor and Q-Free) participated in the cooperation platform. This is mapped in a survey, workshops and cooperation. The R&D partners are SINTEF and NTNU.

Verdifull kunnskap om fremtidige krav fra CCAM til kommunikasjonsteknologi Økt kompetanse som offentlig bestiller av kommunikasjonsteknologi Nye samarbeidsrelasjoner op tvers av sektorer og rolleavklaringer Videreutviklet og optimaliserte C-ITS-produkter Nye forretningsmuligheter som mulighetene for posisjonering som fremtidens 5G-nett gir Behovsavklaringer Bedre planlegging av kommuikasjonsteknologi langs vegnettet, og besparelser i denne sammenhengen Synergier knyttet til kombinasjonen nødnett og ITS

Det er forventet at framtidas vegtrafikk blir fullt ut digitalisert slik at alle kjøretøy alltid er oppkoblet, en utvikling kjent under betegnelsen «Cooperative, Connected and Automated Mobility» (CCAM). Dette skjer i en tett dialog mellom myndigheter og bilindustri, og innebærer at kjøretøy kan samhandle med hverandre (V2V) og med infrastruktur (V2I), samt etter hvert videreutvikles til autonome kjøretøy. For at vegmyndighetene skal få nyttiggjort innovasjoner innen bilparken må en tjenlig digital kommunikasjonsinfrastruktur være på plass, noe som påpekes av både europeiske og norske myndigheter (se European Commission, 2016; St.meld. 33, 2016-2017). CCAM forutsetter utveksling av data gjennom raske og pålitelige kommunikasjonslinker. Det må stilles strenge krav til båndbredder, forsinkelse og robusthet i kommunikasjonsnettet. To aktuelle løsninger som tradisjonelt har blitt sett på som konkurrerende, og som allerede prøves ut i dag er: - Teleindustriens nåværende og fremtidige mobilnett, spesielt utviklingen frem mot 5G. - ITS -G5 teknologi, ofte foretrukket av bilindustrien og basert på ITS-stasjoner i bil og vegkant. Statens vegvesen har sektoransvar for vegtrafikken inkludert den fysiske infrastrukturen på vegen. Med fremveksten av kjøretøy klar for CCAM må etaten ta innover seg at den digitale infrastrukturen langs veg også vil bli et viktig ansvarsområde. På grunn av svært høye investeringskostnader, samt høy risiko for feilinvesteringer, feilinvesteringer, ønsker Statens vegvesen å utnytte mobilnettet til teleindustrien mest mulig. Prosjektet vil: i) utvikle et modellverktøy som kan benyttes for å kartlegge og planlegge dekningskvalitet langs vegen, og ii) utvikle en samarbeidsplattform for aktører innen utviklting av 5G og G5. Prosjektpartnerne i LambdaRoad er Statens vegvesen (prosjekteier), Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Telenor, Q-Free, SINTEF og NTNU.

Funding scheme:

TRANSPORT-Transport 2025