Back to search

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimaendringer - et undervsiningsprogram på viten.no

Alternative title: Climate Change - digital teaching program at viten.no

Awarded: NOK 0.50 mill.

In this project the objective is to develop a digital teaching program about climate change on the established web site viten.no. The purpose of the program is to give the students updated and research based knowledge on climate change that stimulates deep learning. The target group of the program is students at the lower secondary level and upper secondary school. The program will cover the most central topics within climate change and will consist of the following parts: 1. Anthropogenic and natural causes of climate change 2. Impacts and adaption 3. Mitigation of climate change The program will consist on a wide variety of activities like animations, drag-and-drop tasks, multiple choice questions, open ended questions, simulations, evidence pages, video clips and links to other web-pages. The student’s answers on the open ended questions will be saved in an electronic workbook, where the teacher can comment on their work at any time. The program will emphasize inquiry based learning where the students are supposed to describe and interpret changes in satellite images of sea ice and interpret datasets containing temperature measurements of earth samples. The students will also apply a simulation of a climate model. The project will be a collaboration involving The Norwegian Centre for Science Education, CICERO Center for International Climate Research, Norwegian Center for Space Related Education (NAROM) and Oslo Municipality.

I dette formidlingsprosjektet skal det utvikles et undervisningsprogram om klimaendringer på det etablerte nettstedet viten.no. Programmet skal gi elvene oppdatert og forskningsbasert kunnskap om klimaendringer som bidrar til dybdelæring. Programmets målgruppe er elever på ungdomstrinnet og videregående skole. Programmet skal dekke de mest sentrale temaene innenfor klimaendringer og bestå av følgende deler: 1. Naturlige og menneskeskapte klimaendringer 2. Konsekvenser og tilpasninger 3. Omstilling til et lavutslippssamfunn Programmet skal ha et budskap som er relevant for elevene. Det skal ha fokus på lokale forhold, vise konkrete tiltak både på klimatilpasning og reduksjon av utslipp av klimagasser og vise at vi trenger en handlingsendring (ikke bare en holdningsendring). Programmet skal bestå av animasjoner, ulike teksttyper, bilder og infografikk, film og lenker til eksterne sider. Underveis i programmet skal elevene få oppgaver som de skal besvare i en elektronisk arbeidsbok. Svarene blir lagret, og læreren kan kommentere besvarelsene. Elevene skal også bruke kunnskaper i mange typer interaktive oppgaver, som for eksempel dra- og slipp-oppgaver, flervalgsoppgaver, innfyllingoppgaver og simuleringer. I programmet vil det legges vekt på utforskende oppgaver hvor elevene skal beskrive og tolke endringer i satellittbilder av havis og tolke forskningsbaserte datasett av temperaturmålinger i jordprøver. Det skal også lages/videreutvikles en klimasimulering som integreres i programmet. Elevene kan da endre ulike parametere for å se hvordan dette påvirker fremtidig temperaturer på jorda. Viten-programmet skal utvikles i et samarbeid mellom Naturfagsenteret, CICERO, NAROM og Utdanningsetaten i Oslo kommune. Programmet vil lages med utgangspunkt i forskningsrapporter fra FNs klimapanel og CICERO og et rammeverk for dybdelæring og utforskende arbeidsmåter utviklet ved Naturfagsenteret.

Funding scheme:

KLIMAFORSK-Stort program klima