Back to search

TRANSPORT-Transport 2025

Automatisert tilstandsregistrering av fylkesveger

Alternative title: Automated Condition Registration of Roads Maintained by Innlandet County

Awarded: NOK 6.6 mill.

The main purpose of the project is to develop and test a prototype of a system for automated condition monitoring of roads maintained by Innlandet County (AutoRegFv). By using camera technology in combination with machine learning, the goal is to be able to automate condition registrations of the road network without having to travel on time-consuming inspections. Initially, a pilot will be carried out on two county roads where automated condition monitoring will be tested by using special vehicle operated by controlengineer. Later, camera systems will be installed in five buses that run selected routes on county roads.. Based on the results, the goal is to test a prototype of the system in the operation and maintenance department of Innlandet County. This is an innovative way to carry out the recording of road conditions. The goal is that AutoRegFV will provide better decision support when it comes to planning and carrying out operation and maintenance and will in the long run be able to provide large savings. The main challenge with today's recording of the road network is that it is resource-intensive and expensive to carry out, and largely based on manual inspections. Imagery available today is based on photography once a year. This is too rare to initiate timely maintenance as many damage processes on a road can occur within a few weeks (for example settling and cracking due to frost heave and/or heavy traffic). If the damage is not detected in time, damage can develop further before the necessary measures are taken. AutoRegFv will make it is easier to decide on various compensation claims from the public (typically broken windscreens and paint damage). In tender competitions for operation and maintenance contracts, the goal will be to offer all bidders the same basis based on objective reports obtained from AutoRegFv. AutoRegFv is a collaborative project between NTNU-Trondheim (Department of Civil and Environmental Engineering) and NTNU-Gjøvik (Department of Manufacturing and Civil Engineering) and Innlandet County, as project responsible party.

Tilstandsregistreringer på fylkesveger er ressurskrevende. I Innlandet fylkeskommune bruker vi 5-6 årsverk for dette og likevel har vi i dag manglende oversikt over tilstanden av de vegobjektene vi skal drifte og vedlikeholde. Mange registeringer gjøres fremdeles manuelt ute på veien gjennom inspeksjoner, eller gjennom manuell vurdering av bilder som tas en gang per året i registreringssystemet «Via Photo». En annen utfordring er at tidsoppløsningen (en gang per år) av billedtaking er for sjelden til å sette i gang tidsriktig vedlikehold. Mange skadeprosesser på en vei kan skje innen noen få uker og problemene blir ikke oppdaget tidsnok i dag og dette fører til at skadene kan utvikle seg ytterligere før vi setter inn tiltak. En tredje utfordring for oss er å fremskaffe dokumentasjon i erstatningssaker (typisk knuste frontruter, og lakkskade og skader på veitutstyr (rekkverk, skilt etc). I dag bruker vi uforholdsmessig mye tid på å skaffe informasjon i slike saker. Innovasjonsidéen er å lage et system som 1) automatisk og minst daglig tar bilder av fylkesveier, 2) automatisk identifiserer skader og slitasje av veibanen og skader/feil på rekkverk, 3) automatisk klassifiserer dette i en tilstandsklasse, og 4) aggregerer informasjonen i en GIS applikasjon. Systemet kan utvides ved behov videre, for eksempel for å registrere tilstanden av veiskilt, oppmerking og sideterreng. For å få dette til trenges det anvendt forskning innen datateknikk og veiteknologi. De største FoU utfordringer ligger i å lage en AI-modell som har tilstrekkelig kvalitet, og som ikke trenger et urealistisk stor treningsdatasett. Prosjektet har en tydelig avgrensing ved å se på kun to objekter: veibanen og rekkverk fordi disse to objektene står for den største delen av vedlikeholdskostnadene. Prosjektteamet anser ambisjonsnivået i dette prosjektet som høyt, men oppnåelig.

Activity:

TRANSPORT-Transport 2025