Back to search

NAERINGSPH-Nærings-phd

En randomisert kontrollert studie av effekt og endringsprosesser i kognitiv atferdsterapi og emosjonsfokusert terapi for depresjon

Alternative title: A randomized controlled trial examining effect and processes in Cognitive Behavioral Therapy and Emotion-Focused Therapy for depression

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Number:

321871

Application Type:

Project Period:

2021 - 2024

Funding received from:

Location:

Depression is a common mental illness which is costly for both society and for those affected. There is a need for effective treatments of depression and there is a need to make sure that the treatments that are given are based on scientific findings. In this study we want to examine and compare two common treatment models for depression ? Cognitive Behavioral Therapy and Emotion-Focused Therapy. We want to investigate what characterizes these treatments when they are successful, and we want to better understand what it is like for patients to receive these treatments. Also, we want to investigate the experience of patients who abruptly discontinue treatment. To investigate these questions, we will use self-report measures, interviews and analysis of session recordings.

Depresjon er en utbredt psykisk lidelse som innebærer store kostnader for samfunnet og de som rammes. En rekke behandlingstilnærminger har vist effekt i behandlingen av depresjon. Kognitiv atferdsterapi (KAT) er den mest dokumenterte metoden, og som ofte anbefales i internasjonale retningslinjer. I norske retningslinjer er emosjonsfokusert terapi (EFT) også en anbefalt tilnærming. Det er svært få studier som direkte sammenligner KAT og EFT. I denne studien ønsker vi å sammenligne effekten av disse to behandlingsmetodene som er utbredt i offentlig og privat psykisk helsevern i Norge. Sammenligningen vil gjøres gjennom en randomisert kontrollert studie. Hovedmålsetningen vil være å undersøke om EFT har tilsvarende effekt som KAT. Tidligere studier viser at ingen tilnærminger virker for alle pasienter med depresjon. Det er behov for mer kunnskap om hva som virker for hvem. Vi mangler kunnskap om hva som kjennetegner behandlingsforløp som har godt og dårlig utfall. Vi har også lite kunnskap om hvorfor pasienter velger å droppe ut av behandlingen. I denne studien ønsker vi å undersøke kjennetegn på prosesser som gir tilfredsstillende og mindre tilfredsstillende utfall innad og på tvers av betingelsene. Vi vil også undersøke erfaringene til de som velger å droppe ut av behandlingen. Vi vil innhente kvantitative data i form av selvrapport og analyser av videoopptak av terapiforløp. I tillegg vil vi gjennomføre intervjuer hvor vi kartlegger brukererfaringer hos de involverte pasientene. Pasienter som velger å avslutte behandling vil bli kontaktet og tilbudt å gjennomgå et intervju for å undersøke deres erfaringer med behandlingen.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

Activity:

NAERINGSPH-Nærings-phd