Back to search

NAERINGSPH-Nærings-phd

Den sirkulære økonomiens dilemmaer – rettslige begrensninger på utnyttelse av avfall til produkter i lys av politiske mål for gjenvinning?

Alternative title: Dilemmas in a circular economy - how legal limits affects the possibility for reaching targets on material recovery.

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Number:

328586

Application Type:

Project Period:

2021 - 2024

Funding received from:

Location:

The dilemmas of a Circular Economy - - how legal limits affects the possibility for reaching targets on material recovery. EU has as a part of its "Green Deal" put foreward the New Circular Economy Action Plan which replaced the former Circular Economy Action Plan from 2015. EU and other national governments have a clear ambition of a transition to a more circular economy, which among other means that the resources waste represent should ble used better and more efficiently. Waste is no longer waste, but resources astray. An important measure to secure the transition to a more circular economy, is clearly defined targets for material recovery. Recovery of waste is often in itself viewed as beneficial for the environment as a whole. It is not obvious that all kinds of waste should be recovered. In some instances recovery of waste can cause more harm to the environment than producing new products or raw materials. Recovery of waste can also be limited by other important public interests like health, food safety, infection control and pollution. If the goal of a more circular and sustainable economy are to be reached, it is important that the different, and often conflicting public interests, are weighed against each other in an optimal way. The project aims to clearify the different environmental dilemmas that follows in the wake of a circular economy and how different legislative measures already resticts the use of waste to products, and how these restrictions affects the possibilities of reaching targets on material recovery.

Hovedtemaet for prosjektet er å gi en systematisk fremstilling av de rettslige begrensningene på utnyttelse av avfall til produkter og råvarer i lys av gjenvinningsmålene. Prosjektet vil foregå i samarbeid og i dialog med sentrale aktører i avfallsbransjen, slik at prosjektet skal ha størst mulig nytteverdi. Avfallsbransjen vil også bistå med verdifullt erfarings- og datagrunnlag i forkant og underveis i prosjektet. Prosjektet er interessant av flere grunner. For det første vil temaet synliggjøre at det i mange tilfeller eksisterer et motsetningsforhold mellom det politiske ønsket om økt gjenvinning, de hensyn som motiverer forurensnings- og avfallsregelverket og produktregelverket mv. Disse motstridende hensynene har gitt seg utslag i konkrete reguleringer av bruk av avfall som råvare og produkter. Dette kan gi den konsekvens at de rettslige begrensningene medfører at gjenvinningsmålene kan være vanskelig å nå uten at dette går på bekostning av andre hensyn som fremstår som beskyttelsesverdige. Prosjektet vil derfor kunne utgjøre et viktig innspill til politiske beslutningstaker når gjenvinningsmål skal fastsettes eller det er behov for å se nærmere på endring av reglene for at gjenvinningsmål skal nås. For det andre er et av hovedgrepene i prosjektet å systematisere de rettslige begrensningene på utnyttelse av avfall ut fra avfallstype. Prosjektet vil derfor blant annet være svært nyttig for avfallsindustrien når handlingsrommet for utvikling av nye produkter skal klarlegges og i dialogen med offentlige myndigheter om endringer av regelverket mv. For det tredje er det lite rettsvitenskapelig forskning knyttet til "avfall- og gjenvinningsrett" i det norske juridiske fagmiljøet på tross av at avfalls- og gjenvinningsindustrien er en betydelig nasjonal og internasjonal bransje. Prosjektet vil derfor tilføre akademia en kompetanse det er lite av fra før og kunne gi opphav til nye prosjekter i samarbeid med blant annet avfalls- og gjenvinningsindustrien.

Funding scheme:

NAERINGSPH-Nærings-phd