Back to search

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

WRITE TO ME - A teacher and student based platform for creative writing

Alternative title: SKRIV TIL MEG - En lærer- og elevbasert plattform for skapende og kreativ skriving

Awarded: NOK 6.4 mill.

The national curriculum states that the Norwegian L1 subject should give students experiences with literature and provide them with the opportunity to express themselves creatively and artistically. Furthermore, the assessment regulations state that assessment need to promote students’ desire to learn. These signals from the curriculum and the assessment regulations clearly indicate that instruction in Norwegian should facilitate students’ creativity and self-motivation. Despite these clear signals, it is still unclear what these goals involve, and how they are to be achieved. There are also no systematic working methods for teachers which value children's texts as art, and where children's motivation is a unquestionable requirement. In the research project Write to me, Lindesnes municipality collaborates with students, teachers, art critics, authors and researchers at the Reading Center, University of Stavanger, to create a research-based platform that will promote and evaluate students' creative writing. The project will also investigate how teachers work with creative writing in the first years of primary school, and how students experience this in today's teaching. Write to me will gain knowledge about how artistic understanding from other art forms can be transferred to texts written by children. In collaboration with students and teachers, the project aims to recognize literary qualities in children's texts. Finally, the project will document the effects of an assessment tool that values children's creative writing for both students and teachers. The Write to me instruction platform will include focus lists for teachers, research-based films that seek to transfer an art concept from the visual arts to writing art, concrete writing schemes, and engaging model books of high artistic quality. By becoming available in a digital interface which will be available nationally, the platform will offer a flexible approach to students' creative writing.

Læreplanen understreker at norskfaget også er et kunstfag som skal gi elevene litterære opplevelser og mulighet til å uttrykke seg kreativt og skapende. I vurderingsforskriften ble det slått fast at vurdering også skal fremme lærelyst. Signalene fra både læreplanen og vurderingsforskriften stiller altså krav til at undervisningen skal åpne for kreativitet og egen motivasjon. Til tross for tydelige mål er det likevel høyst uklart hva som ligger i målet og hvordan det skal nåes. Lindesnes kommune har over flere år jobbet målrettet med kompetanseutvikling på lesing og skriving, men opplever å komme til kort når det gjelder elevenes kreative skriving. Ny læreplan og endret vurderingsforskrift aktualiserer dette behovet på en ny måte. I mangel av andre tilnærminger blir skriving i skolen møtt med relativt regelstyrte rammer. Undersøkelser viser at elever i begynneropplæringen får få muligheter til å utfolde seg i skrift, og mye av tiden går med til gjentagende øvinger der elevene ofte opplever skriving som kjedelig og vanskelig. Skriving kan også være kunst og lek. Til tross for at det finnes flere tilnærminger med formål om å lette barns innsteg i skrivingen, finnes det ingen systematiske arbeidsmåter for lærere som verdsetter barns tekster som kunst og som har styrking av barns motivasjon som ufravikelig krav. I Skriv til meg samarbeider Lindesnes kommune med elever, lærere, kunstkritikere, forfattere og forskere for å lage en forskningsbasert plattform for å fremme og vurdere elevers skapende og kreative skriving. Plattformen inkluderer fokuslister for lærere, forskningsbaserte filmer som søker å overføre et kunstbegrep fra billedkunsten til skrivekunst, konkrete skriveopplegg som involverer nyskrevne, samt engasjerende modellbøker av høy kunstnerisk kvalitet. Realisert i et digitalt grensesnitt vil plattformen tilby en fleksibel tilnærming til elevers skapende og kreative skriving som vil gjøres tilgjengelig nasjonalt.

Funding scheme:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren