Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

SE-metodikk i elevtjenesten: Implementering og effektmåling av et levekårstiltak i videregående skoler på Agder.

Alternative title: Supported education in the upper secondary: Implementation and effect evaluation of a new approach to social inclusion in the Agder region.

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Number:

331871

Project Period:

2022 - 2027

Location:

Subject Fields:

The main aim of the project is to facilitate high quality and effective pupils’ services at upper secondary schools in Agder, particularly services targeting pupils at raising of dropping out of school and the labour market. The project is structured into four parts: 1) To document how The SE-method, which provides long-term, individualised follow-up, can be implemented as a pupil service at upper secondary schools in Agder. 2) Compare pupils who receive the SE-method with comparable pupils at other schools who do not recieve the service, to detect potential differences on school completion and later participation in the labour market and enrolment in higher education. We will also conduct individual interviews at three time points during the SE follow-up, to explore the pupils’ experiences and what they understand as mechanisms of change. 3) Collect information from public registers and surveys among upper secondary pupils in the whole county of Agder, on health measures, relationships and loneliness, quality of life, work participation, and enrolment in higher education. 4) Conduct a knowledge transfer process where the research team at NORCE and Agder county municipality cooperate in interpreting and contextualising the results, discussing different possibilities for uptake of results, and define how results can contribute in the further development of high quality and effective pupils’ services in the Agder county.

I 2020 ble fylkene Aust-Agder og Vest-Agder slått sammen til Agder. Agder fylkeskommune har i Regionplan Agder 2030 satt to hovedmål for regionen dette tiåret: Klimautslippene skal ned, og levekårene skal opp. Ungt utenforskap er definert som en hovedsatsing innenfor levekår, ettersom Agder er blant fylkene med flest unge uføre, og har en større andel av befolkningen utenfor arbeid og opplæring enn landet for øvrig. Gjennom tett samarbeid med NAV på regionalt nivå og med kommuner som ønsker å tenke nytt om levekårsutfordringer, ønsker Agder fylkeskommune å utvikle mer helhetlig oppfølging for unge i risiko for å falle utenfor skole og arbeidsliv med utgangspunkt i igangsatte tiltak. Ulike modeller av SE-metodikk prøves ut, og vi har behov for sikker kunnskap om hvor godt slike forsterkninger virker, og hvordan de eventuelt kan implementeres som varige samarbeid mellom partene i prosjektet. Forskningsdesignet som kobles på innovasjonen er egnet til å gi solid dokumentasjon om følgende aspekter: Implementeringsaspekter ved å innføre SE-metodikk i videregående skole; risiko- og beskyttende faktorer knyttet til frafall, unges levekår, deres bruk av elevrettede tjenester, og subjektive opplevelser av helse, livskvalitet og relasjonell robusthet over tid; endringsmekanismer blant unge i risiko for frafall som blir fulgt opp av SE-metodikk, og kost/nytte-beregning ved å implementere SE-metodikk i videregående skole.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune