Back to search

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Et mangfoldig og inkluderende nettverk på NHH

Awarded: NOK 1.0 mill.

NHH har en stor og voksende andel internasjonalt ansatte, hvorav en stor andel unge, nyansatte talenter. Samtidig har kjønnslikestilling i arbeidslivet lenge hatt et sterkt fokus i Norge og i norske organisasjoner. Men kjønn er bare en av mangfoldsdimensjonene som er skissert i de europeiske retningslinjene for ikke-diskriminering og i norsk lovverk. Et primært fokus på kjønnsbalanse og kjønnslikestilling kan føre til ansettelse av et betydelig antall unge kvinnelige forskere med ulike kulturell bakgrunn. Utilsiktet kan det som en konsekvens av dette skapes utfordringer innen andre mangfoldsdimensjoner. BELONG anerkjenner de komplekse sammenhengene mellom de forskjellige mangfoldsdimensjonene og eksistensen av usynlige barrierer for internasjonalt rekrutterte. BELONGs ambisjon er å gi innspill til utvikling av en mer helhetlig plan for en inkluderende organisasjon som bygger broer på tvers av flere mangfoldsdimensjoner. BELONG bidrar til NHHs mål for mangfold og inkludering ved å implementere tiltak som strekker seg utover kjønnsmangfold og omfatter både synlige og skjulte aspekter av mangfold for å a) fremme en kultur basert på åpenhet og tillit, b) fremme generell trivsel for ansatte på arbeidsplassen og i samfunnet, og c) skape en dyp følelse av tilhørighet blant alle ansatte. Nylig understreket Harvard Business Review viktigheten av å bygge en følelse av tilhørighet, der ansatte føler seg knyttet til hverandre og er stolte av verdiene til organisasjonen . Tiltakene i dette prosjektet bygger på konseptet tilhørighet. Hovedmålet er å knytte sterkere bånd mellom ansatte ved å bygge på felles erfaringer og mellommenneskelige bånd. Målet er å utvikle en dyp følelse av tilhørighet innad i organisasjonen gjennom å innlemme alle i et robust støttenett.

Funding scheme:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Funding Sources