Back to search

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Forum for likeverd, inkludering og mangfold ved Institutt for lærerutdanning, NTNU – muligheter for en mangfoldig lærerutdanning

Awarded: NOK 0.99 mill.

Forum for likeverd, inkludering og mangfold (Forum) ble opprettet som et pilotprosjekt august 2022-desember 2023 ved Institutt for lærerutdanning (ILU), NTNU. Basert i instituttinterne rapporter er det behov for å fortsette og utvikle forumet også etter pilotprosjektet. Hovedmålet med dette prosjektet er at forumet bevares og utvikles til et fast organ. Forumets mandat er å være et rådgivende organ til instituttleder. Forumet skal anbefale tiltak som kan styrke likeverd, inkludering og mangfold (LIM) ved ILU på kort og lang sikt, og initiere forskning. Tiltakene skal favne om hele virksomheten. Interne rapporter viser at det er særlig behov for å utvikle mangfoldsledelse og mangfoldskompetanse blant ansatte, samt mer forskning. Delmål er derfor: 1) Utvikling av mangfoldsledelse, 2) Utvikling av mangfoldskompetanse blant ansatte, og 3) Følgeforskning. Forumet har ansvar for og fasiliterer alle delprosjekter. Forumets leder (prosjektleder) har 20 prosent arbeidstid som ressurs i prosjektet. Forskningsansvarlig har 20 prosent år 1, 30 prosent år 2. Forumets fem øvrige prosjektmedlemmer fra ILU har timeressurs avsatt for organisering og fasilitering av delprosjekt 1 og 2. Delprosjekt 1, Utvikling av mangfoldsledelse, skjer gjennom to heldagsseminarer med ledelsen, med en egen utviklingsoppgave imellom de to seminarene. Likestillings- og diskrimineringsombudet er samarbeidspart og leder lederseminarene. Delprosjekt 2, Utvikling av mangfoldskompetanse blant ansatte skjer gjennom ett seminar i hver enhet. Enhetene er: åtte fagseksjoner, to sentere, administrasjonen, og utdannings-, forsknings- og ph.d.-utvalg. Totalt avvikles 11 heldagsseminarer med seksjonene, sentrene og administrasjonen, og 3 kortere seminarer i utvalgene. Dembra, som særlig jobber med lærerutdanninger, er samarbeidspart og leder seminarene med enhetene. Delprosjekt 3: Følgeforskning designes av forskningsansvarlig og medforskere, og skjer gjennom intervjuer, fokusgruppeintervjuer og spørreskjema.

Funding scheme:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Funding Sources