Back to search

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Oppdrett av laks ved høy sjøtemperatur

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Manager:

Project Number:

187306

Project Period:

2008 - 2011

Location:

Temperaturens virkning på fôropptak, vekst og fôrutnyttelse hos oppdrettslaks er godt beskrevet innenfor normale temperaturforhold. Endringer i klimatiske forhold gjør imidlertid at høytemperaturepisoder får større hyppighet og etter hvert også omfatter f lere og flere regioner. Vår målsetting med dette prosjektet er å gjennomføre forsøk med laks ved sjøtemperaturer som ligger høyere enn de som tidligere er undersøkt. Vi vil gjennomføre temperaturforsøkene ved ulike oksygennivå for å få bedre kunnskap om h vordan høy temperatur og suboptimale oksygenforhold påvirker ulike biologiske funksjoner, herunder energi-partisjonering. Det vil videre bli gjennomført forsøk med ulike dietter for å øke kunnskapen om hvordan sammensetningen av hovednæringsstoffer i fôre t påvirker laksens vekst, helse og fôrutnyttelse ved høy temperatur og suboptimale oksygenforhold. Til slutt vil det bli gjennomført casestudier med prøvetaking i kommersielle anlegg, og analyse av risikomarkører som er identifisert som relevante for prob lemstillingen. En bedre forståelse på dette feltet vil muliggjøre mer målrettet optimalisering av driftsforhold, utfôringsstrategi og fôrsammensetning for laks i sjø.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Activity:

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst