Back to search

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Bærekraft, areal- og kystsoneforvaltning i skotsk oppdrett

Awarded: NOK 0.32 mill.

Prosjektet vil studere hvordan skotsk areal- og kystsoneforvaltning er organisert og fungerer, med sikte på å skulle besvare om hvorvidt de endringer de nye strategiene for forvaltning av den skotske kystsonen indikerer kan gi skotske oppdrettere komaprat ive fortrtinn. Videre vil prosjektet undersøke hvordan konflikter mellom ulike gupper løses og hvordan de organiserer samarbeidet for å løse felles utfordringer. Problemstilling Kan endringene i det skotske kystsoneplan- og sjøarealforvaltningssystemet gi skotsk oppdrettsnæring komparative fortrinn framfor norsk oppdrettsnæring? Forskningsspørsmål 1.Hvordan er det skotske kystsoneplan- og sjøarealforvaltnings-systemet organisert? 2.Hvilke institusjoner, ordninger og arrangementer er etablert for å l øse konflikter mellom ulike interessenter i kystsonen? a.Særlig vekt på oppdrett Vs vill-laks og på konkurrerende bruk av arealer 3.Hvilke plan- og forvaltningsideologier ligger til grunn for det skotske systemet? Herunder også tilnærmingen til bærek raft og økosystembasert forvaltning. 4.Hvilke regimer eller ordninger er etablert for arealrelatert sjukdoms- og smittebekjempelse? 5.Hvordan ivaretas deltakelse fra brukere? 6.Hvordan er fordeling av ansvar, makt og ressurser i det skotske systemet? a.Samhandling mellom ulike nivåer b.Samhandling med industri og brukere 7.I hvilken grad oppfylles kravene til en bærekraftig best practice forvaltning? 8. Hvilke forskjeller kan identifiseres i forhold til Norge? 9.Kan vi lære noe av Skottland? Stu dien gjennomføres som en insitusjonell analyse av organisering, institusjoner og aktører, med governanceteori som det teoretiske rammeverket.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst