Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nettverksstøtte: Videreføring av Nasjonal teknologiplattform (NTP) Food for Life

Awarded: NOK 0.40 mill.

Nettverket er en videreføring av Nasjonal teknologiplattform (NTP) Food for Life, som har vært et nettverk i perioden 2008-2011, 2012-2013 og 2014-2105. Medlemmene er bedrifter og bransjeorganisasjoner fra matsektoren. NTP Food for Life har jobbet med felles forskningsutfordringer og laget en felles Strategisk Forskningsagenda (SRA) for Norsk Matindustri. Prioriteringene har blitt revidert årlig og blitt brukt for å synliggjøre for virkemiddelapparatet (FFL, NFR, FHF og departementene) hva som er de viktigste forskningsutfordringene og kunnskapsbehovene for matindustrien. Det har blitt arrangert temadager for medlemmene og andre interesserte for å spre og overføre kunnskap fra forskningsprosjekter. Det er fokus på europeisk forskning og medlemmene i nettverket får informasjon om relevante europeiske utlysninger og satsinger. Arbeidet i NTP Food for Life har resultert i flere samarbeidsprosjekter innenfor blant annet: saltreduksjon, ny teknologi, «Merverdi i norske råvarer», «Den norske smaken», automatisering, «En sunnere matpakke» og bekjempelse av virus. Det er har også vært gjennomført et eget prosjekt for kompetanseoverføring til NTP medlemmer med midler fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. NTP Food for Life jobber for god kontakt med virkemiddelapparatet og relevante departementer og gir innspill til bla relevante meldinger fra departementer.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram