Back to search

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Enacting intermunicipal strategy - Multi-tranche strategizing in governance networks

Alternative title: Kommunale organisasjoner - Den digitale transformasjonsstrategien

Awarded: NOK 1.6 mill.

POPULAR SCIENTIFIC PREPARATION One of the focus areas in the White Paper Digital Agenda for Norway is the digitalization of the public sector, where key priorities are user focus, innovation and productivity, digital competence, efficient digitalization, and good information security. As a result of this White Paper and the responsibility and expectations this entails, the municipalities in Rogaland have joined forces on a regional digitalization effort. There is very little literature and research on the strategic work conducted in these types of collaborations. The present project has therefore explored how municipalities work strategically on digitalization in such an inter-municipal context. Based on literature on governance networks, strategy-as-practice, open strategy, and inter-organizational strategy, the project has focused on challenges in the interplay between networks and participating municipalities in the enactment of a common regional strategy on digitalization. The project concludes that the interplay between network and municipalities must be given special attention and illustrates this through a developed model that shows the need for a multi-tranche approach to strategic work. This involves a series of strategy work conducted in different but connected circumstances. First in the network context, then in interplay between network and municipalities, and finally within the participating municipalities themselves. Such a series of strategizing is central to realize a common inter-municipal strategy.

Prosjektet har bidratt til økt forståelse for strategiarbeid i interkommunale kontekster, da spesielt i samspillet mellom kommunale nettverk og deltakerkommuner. Den kunnskapen som har blitt produsert om strategiarbeid i denne konteksten vil kunne være nyttig for de fleste strategiske interkommunale samarbeid, også ut over de som er rettet mot digitalisering. Videre introduserer prosjektet litteratur med en noe annen tilnærming til strategi sammenlignet med det som tradisjonelt har blitt benyttet i kommunal sektor. Dette med et mer praktisk fokus, men spesielt rundt dette med åpenhet og involvering i strategiprosesser i større grad enn det som tidligere har vært tilnærmingen. Dette er en tankegang som potensielt kan samsvare bra med utvikling på andre områder, som samskaping, innbyggerinvolvering og tillitsreformen.

Som en del av den kommende digitale transformasjonen har Sola kommune vedtatt en overordnet digitaliseringsstrategi, som et styringsdokument som angir retningslinjer for kommunens digitaliseringsarbeid. Som et ledd i å øke forståelsen for den digitale transformasjonen offentlig sektor står ovenfor, ønsker derfor Sola kommune å gjennomføre et offentlig PhD-prosjekt der nettopp dette står i fokus. Det arbeidet som skal utføres i forbindelse med prosjektet er forankret som en del av kommunens digitaliseringsstrategi, samskapingplattformen og FFF-strategi, og har full støtte fra rådmannen selv, og rådmannens ledergruppe. Kommunen ønsker å jobbe forskningsbasert med implementering av digitale endringer på et strategisk nivå, for å bli bedre rustet til senere implementeringsarbeid, og for på denne måten å oppnå gevinst i form av spart tid og reduserte kostnader ved fremtidige digitaliseringsprosjekter. Virksomhetene skal kunne nyttiggjøre den kunnskap som opparbeides gjennom prosjektet til å gjennomføre digitaliseringsprosjekter, som igjen skal skape verdier for alle tjenesteområder og innbyggere. I tillegg skal prosjektet bidra til kunnskap inn mot det kommunale paradigmeskiftet som går i retning av samskaping mellom kommune og innbyggere. Resultatet av prosjektet og den kompetanseøkningen dette innebærer skal også bidra til å effektivisere kommunens digitaliseringsprosjekter, og indirekte til å utvikle nye arbeidsformer, samt til å utvikle nye verktøy og arbeidsprosesser som resulterer i å øke kommunens evne til å yte bedre tjenester ovenfor og med innbyggerne. Målet skal være å komme raskere frem til gode løsninger. I tillegg til nytteverdien for kommunen selv, antas det at den kunnskap som oppsamles i løpet av prosjektet ville ha en nytte- og spredingsverdi for andre kommunale organisasjoner, både medlemmene i digitaliseringssamarbeidet og andre som kan dra nytte av arbeidsmodellen ved sine egne digitaliseringsprosjekter.

Funding scheme:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.