Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Competencies in management in the public sector

Alternative title: Kompetanser ved ledelse i offentlig sektor.

Awarded: NOK 1.7 mill.

The change rate in society requires faster adaptability, the coordination and harmonizing of tasks, and cross-sectoral interaction to solve complex challenges. The organization-based culture within leadership becomes challenged and more complex (Knudsen & Fleet, 2014; Roald, 2012). The project includes a study of how managers describe their competencies. The purpose is to document, analyze and interpret leaders' descriptions. By mapping management skills in several sectors, the project wishes to identify sector-specific and generic competencies and characteristics. The project uses qualitative methods to gain insight and understanding of how leaders in a county municipality experience and reflect on their own leadership in implementing strategic plans. The research provides the opportunity to study management within different sectors in public sector and is expected to provide increased competence in strategic management.

-

Stadige endringer og komplekse utfordringer som helse og levekår, næring, kompetanse og integrering, gir utfordringer knyttet til ledelse i offentlig sektor. For å lykkes som leder, fordrer dette trolig andre lederegenskaper enn tidligere. Crossan& Apaydin (2010) peker på at ledere må være ambisiøse, kunne utføre ulike handlinger trinnvis, vise endringsvilje, tørre å utforske, vise fleksibilitet, motivere gjennom tydelige og konkrete framovermeldinger. Prosjektet undersøker hvordan ledere innenfor utdanning og andre sektorer i en fylkeskommune beskriver sin kompetanse knyttet til implementering av strategiske planer. Arbeidet har følgende problemstilling: Hvordan beskriver ledere i en fylkeskommune kompetanser knyttet til strategisk ledelse, og hvilken betydning kan dette ha for strategisk ledelse i utdanningssektoren? Prosjektet stiller følgende forskningsspørsmål: 1. Hvilke kompetanser ved ledelse fremhever ledere som viktige ved implementering av strategiske planer i en fylkeskommune? 2. Hvilke forskjeller er det mellom sektorene med hensyn til ledernes beskrivelser av kompetanse for strategisk ledelse? 3. Hvordan beskriver ledere i utdanningssektoren sine personlige visjoner og troen på å lykkes i ledelse av implementering av strategisk planer? I prosjektet velges kvalitativ metode, som gir støtte til å systematisere og få innsikt i fortellingene til lederne ut fra lederens eget perspektiv og ledernes egne fortolkninger. Det etableres et strategisk utvalg bestående av ledere og mellomledere fra ulike sektorer i en fylkeskommune. Utvalget vil til sammen utgjøre om lag 20-25 informanter og representere begge kjønn, ulike aldersgrupper og har ulik utdanning- og erfaringsbakgrunn. Forskningsarbeidet gir mulighet til å studere ledelse innenfor ulike sektorer i en fylkeskommune og forventes å gi økt kompetanse om strategisk ledelse. Resultatene vil gi viktig kunnskap om strategisk ledelse i skolen og skoleleders mulighet for å styrke elevens læring.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune