Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

How to strengthen the NFCSs work with family violence? Examining the therapists needs and dilemmas in working with family violence.

Alternative title: Hvordan styrke familievernets arbeid med vold? - undersøkelse av kunnskaps-, ferdighetsbehov og dilemmaer for terapeutene

Awarded: NOK 1.8 mill.

Addressing and preventing family violence is a socially and politically prioritized task. In 2018, the Norwegian Family Counselling Services (NFCS) met 54,000 families. In the same year, a preliminary survey was conducted among 400 therapists in the NFCS, under the auspices of the Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs (Bufdir). A total of 13,500 active client cases were reviewed nationwide. The results showed that in 24% of the client cases, family violence was one of the main issues in counseling. The violence in the active client cases varied to a great extent in frequency, severity, and whether the violence was in the past or ongoing. Addressing violence and clarifying the help- and security needs of those affected by family violence are crucial to providing safe, relevant and appropriate services.

Forebygging og bekjempelse av familievold er en samfunnsmessig og politisk prioritert oppgave, både ut fra et kriminalitets, helse, likestilling- og oppvekstperspektiv. Føringer og innsats på området forsøker å ivareta å beskytte barna og arbeide for trygge oppvekstforhold, god helse og livskvalitet for alle berørte. Familievernet er en av tjenestene som har fått en framtredende rolle overfor denne målgruppa. En avklaring av hjelpe- og sikkerhetsbehovene for de berørte av familievold er avgjørende for å gi et trygt, relevant og forsvarlig tilbud. Med dette som utgangspunkt ønsker Bufetet region øst å igangsette to Ph.d.- prosjekter. De to Ph.d.- prosjektene vil samarbeide tett i gjennomføring og vil ha en felles hovedmålsetning om å bidra til at flere familier får et mer tilpasset hjelpetilbud utfra bedre avklaring og differensieringsprosess i saker som omhandler familievold i familievernet. Dette Ph.d.-prosjektet som utgjør en av de to delene av hovedprosjektet, vil ha et spesielt fokus på terapeutenes kunnskaps- og ferdighetsbehov, samt dilemmaer i saker som omhandler familievold. Prosjektene ønsker å bidra til praktisk og tjenesterelatert kunnskap som fremmer kunnskapsbasert praksis i organisasjonen. Det planlegges et fireårig samarbeidsprosjekt mellom Bufetet region øst, VID, NTNU, samt flere sterke kliniske miljøer og forskergrupper som arbeider med familievold, både nasjonalt og internasjonalt. Prosjektets problemstillinger vil utforskes både gjennom kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Familier, ansatte i familievernet, og aktører som familievernet samarbeider med blir sentrale medforskere gjennom prosessen. Prosjektet vil ha en transformativ inngang, med mål om å styrke tjenesten sin kapasitet til endring og implementering av kunnskapsbasert praksis både under og i etterkant av doktorgradsprosjektet. Prosjektet vil bidra til å styrke samarbeidet mellom praksis og akademia, samt styrke fagutviklingsarbeidet på familievold i familievernet.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune