Back to search

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Patient safety and quality improvement: A comprehensive assessment of adverse event rates with Global Trigger Tool (GTT)

Alternative title: Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring: En helhetlig vurdering av pasientskadeomfang med Global Trigger Tool (GTT)

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Number:

309744

Application Type:

Project Period:

2020 - 2023

Location:

Patient safety is the prevention of errors and adverse events (AEs) that cause harm to patients during health care. More research is necessary to understand why AEs occur in Norwegian hospitals and their possible consequences. This aids health authorities to suggest national target areas where the potential for clinical improvements is significant, with the aim to reduce patient harm and improve patient safety. Quality indicators are statistics used to measure, compare and improve quality in healthcare. Today's practice for monitoring AEs do not allow for comparison between hospitals. The goal of this project is to develop methodology to enable a national quality indicator for AEs, representing a level for the overall risk associated with patient care in hospitals. This is valuable for internal quality improvement in healthcare and as a management tool for the health authorities, and will eventually enable increased patient safety. Since 2010, all Norwegian hospitals have monitored AEs with the same, standardised procedure - structured patient record review with Global Trigger Tool (GTT). Tracking AEs over time is a useful way to indicate if targeted changes result in improved patient safety. A review team examines a random sample of patient records using "triggers" (or clues) to identify possible AEs. Identified AEs are categorised according to type and severity of harm. Quality indicators must be valid, reliable and usable. The GTT-method needs further development before the realisation of a national quality indicator for AEs. It is necessary to examine the degree of agreement between and within review teams when identifying AEs, whether identified AEs should be categorised as preventable or not, and whether the number of examined patient records should be in accordance with hospital size. To enable an adequate comparison of the AE rates between hospitals, we must adjust for differences in patient compositions.

Pasientskader er et betydelig globalt og nasjonalt problem. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) oppgir pasientskader som den 14. største globale sykdomsbyrde. De er en belastning for den enkelte pasient og involvert helsepersonell, og bidrar til redusert tillit til helsevesenet, lengre helsekøer og økte samfunnskostnader. Kostnadene ved forebygging er mye lavere enn kostnadene ved å behandle og håndtere pasientskader. I 2018 utbetalte Norsk pasientskadeerstatning 734 MNOK til pasienter og pårørende. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utvikle kvalitetsindikatorer for pasientskade (målt ved bruk av GTT-metoden) og pasientsikkerhetskultur på egnet måte og inkludere de i det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet. Kvalitetsindikatorer er en av flere metoder som benyttes for å overvåke og dokumentere kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten. Gode kvalitetsindikatorer skal være pålitelige og valide. Global Trigger Tool (GTT)-metoden er en internasjonalt anerkjent og standardisert metode for å gjennomføre strukturert journalundersøkelse ved somatiske sykehusopphold. Formålet er å følge antall pasientskader i det enkelte sykehus over tid for å se om endringer forbedrer pasientsikkerheten. Siden 2010 har alle norske helseforetak og fem private sykehus brukt GTT-metoden til å kartlegge pasientskader. GTT-metodens pålitelighet og validitet slik den gjennomføres i dag har blitt diskutert. Metoden kritiseres fordi det er usikkerhet knyttet til samstemthet mellom ulike team når det gjelder å identifisere og klassifisere pasientskader, små utvalg av pasientopphold granskes og det skilles ikke på om pasientskaden kunne vært unngått eller ikke. GTT-metoden skal videreutvikles for å muliggjøre en nasjonal kvalitetsindikator for pasientskade, som skal betraktes som et nivå for den samlede risikoen knyttet til pasientbehandling i norske sykehus, justert for forskjeller i pasientsammensetning, sykehusstørrelse og avdelingstype.

Activity:

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester