Back to search

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Jubileumskonferanse for Nordisk Nettverk for Forskning om Kvinnelig Omskjæring (FOKO) 2021

Awarded: NOK 0.22 mill.

Det nordiske nettverket for forskning om kvinnelig omskjæring (FOKO) ble opprettet i 2001 for å skape en møteplass der nordiske forskere kunne diskutere dette spisse, politisere og etisk utfordrende og nyskapende teamet i en trygg og kompetent settingen. FOKO er et uformelt nettverk av PhD studenter og forskere som enten forsker på kjønnslemlestelse de nordiske landene eller har en tilhørighet i et av de nordiske landene men forsker i andre land. Siden oppstart har det blitt arrangert en FOKO konferanse hvert annet år. Ansvaret for arrangmentet går på rundgang mellom de nordiske landene, og nå er det Norges tur. KJønnslemlestelse er et smalt tematisk felt, men som angår mer enn de 200 millioner jenter og kvinner som på verdensbasis er blitt utsatt for praksisen og de 3,6 millionene som er i risiko for omskjæring hvert år. Som et resultat av migrasjon, finner man i dag jenter og kvinner berørt av dette temaet i alle land, også de nordiske landene. Av ulike årsaker er det mange fellestrekk mellom de nordiske landene med henhold til hvilke berørte flyktninge-og migrantgrupper det er mest av, og derav mange like medisinske og etiske utfordringer, samtidig som de nordiske landene er ganske like med hensyn på politisk styring og oppbygging av helsevesenet. FOKO-konferansene samler omkring 30 forskere og PhD studenter, der nesten alle legger frem egen ny eller pågående forskning på feltet. Nettverket er sterkt tverrfaglig, med hovedvekt på medisinske og samfunnsvitenskapelige fag. Den brede tverrfagligheten er en vesentlig styrke for faglige diskusjoner om tematikken, både metodisk, teoretisk, etisk og politisk.

Funding scheme:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet