Back to search

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Helseinnovasjonskonferansen 2021 i Førde - fremming av tverrsektorielt samarbeid, verdiskaping og innovasjon.

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Number:

320964

Project Period:

2020 - 2021

Location:

Subject Fields:

Den demografiske utviklinga i distrikta gjer at helsetenestene i framtida må løyse samfunnsoppdraget sitt annleis enn i dag. Helsesektoren er avhengig av å ta i bruk teknologiske løysingar for særleg å kompensere for fråflytting, store avstandar og ein aldrande folkesetnad. Både nasjonale og regionale planar peikar på samhandling mellom offentleg og privat sektor for å finne gode løysingar i lag. Konferansen er relevant for programplanane HELSEVEL, BEDREHELSE og BEHANDLING, og følgjer opp signala frå regjeringa om satsing på meir innovasjon for å løyse utfordringar i helsesektoren, jamfør Helsenæringsmeldinga (Sammen om verdiskaping og bedre tjenester, st.meld. 18) og Innovasjonsmeldinga (Innovativ offentlig sektor, st. meld. 30). Begge meldingane peikar på potensialet som ligg i meir samskaping mellom helseforetak, kommunar, privat sektor og akademia. Helsetenester i Noreg vert meir sentraliserte. Det geografiske opptaksområdet til Helse Førde (det gamle fylket Sogn og Fjordane), har spreitt busetnad, store avstandar, krevjande geografi og ingen store byar. Vi treng difor å utvikle nye løysingar for å behandle fleire der dei bur. Helse Førde skal levere gode spesialisthelsetenester, og vil difor jobbe for å legge til rette for meir innovasjon i samskaping med næringsliv og akademia. Kompetansehevande møteplassar er heilt avgjerande for god kunnskapsdeling og nettverksbygging på tvers av fag og bransjar. Målet til Helseinnovasjonskonferansen 2021 i Førde er å skape ein felles strategisk arena for deling av kunnskap og kompetanse. Målet er å styrke tverrsektorielt samarbeid for å auke talet samfunnsnyttige innovasjonar med utgangspunkt i problemstillingar frå helsesektor. Hovudarrangør av konferansen er Helse Førde. Medarrangørar er: Sunnfjord Utvikling, Kunnskapsparken Sogn og Fjordane, Innovasjon Norge, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Funding scheme:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet