Back to search

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Helserom Helgeland - Lokal helsehjelp med avstandsoppfølging

Alternative title: Health Room Helgeland – local healthcare with distance monitoring

Awarded: NOK 7.0 mill.

Helgeland extends over a large geographical area, the population lives scattered, health services are not always available locally, and travel distances to health care services are often long and stressful for many patients. Some patients have to be hospitalised because there is no local service that can provide specialized follow-up and treatment, or they have to move to a town or nursing home to get the necessary health care. New solutions are needed. The innovation project Health Room Helgeland aims to develop a new service model that ensures patients access to equal medical follow-up, treatment and emergency care in a local Health Room or at home. The health room is an actual room in a local community, for example in the doctor's office, in a nursing home or in another municipal building, which contains medical equipment and technology that provide patients, relatives, primary health care personnel - both locally and from other municipalities - and specialist health care personnel new ways of interacting as well as flexible solutions for access to expertise and equipment. The project is carried out by Helgeland Hospital Trust, the municipalities Brønnøy, Vefsn and Dønna, as well as SINTEF and CheckWare. The service model will involve close collaboration between the municipalities' primary health care and the specialist health care through follow-up of patients and knowledge transfer to local health personnel. Local health care personnel will receive decision support, professional guidance and training via digital solutions and distance follow-up from other health personnel, either from the hospital or from other municipalities. They should also be able to participate in digital communities that provide an experience of being part of a larger professional network. The development process will be user-centered, close to practice and co-creative. The service model will evaluated with qualitative and quantitative assessment of gain achievement.

Målet for innovasjonsprosjektet Helserom Helgeland er å utvikle en tjenestemodell som sikrer at pasienter på Helgeland får økt helsekompetanse og tilgang til likeverdig og tilrettelagt medisinsk oppfølging, behandling og akutthjelp i hjemmet eller i et lokalt Helserom. Helserommet er et konkret rom i et lokalsamfunn, for eksempel på legekontoret eller i en annen kommunal bygning, som inneholder medisinsk utstyr og teknologi som gir pasienter, pårørende, kommunalt helsepersonell – både lokalt og fra andre kommuner – og spesialisthelsetjenesten nye måter å samhandle på samt fleksible løsninger for tilgang til kompetanse og utstyr. Bakgrunnen for prosjektet er utfordringer som finnes på Helgeland og i mange andre regioner i Norge: Lang reisevei til både primær- og spesialisthelsetjeneste, og spredt helsefaglig kompetanse på tvers av kommunene. Ved å utnytte mulighetene for digital avstandsoppfølging, samhandling, kunnskapsoverføring og opplæring som eksisterer i dag, vil vi skape en modell som ivaretar alle innbyggerne – barn og unge, personer med psykiske lidelser og rusproblemer, skrøpelige eldre, personer med flere kroniske sykdommer etc. Vesentlige FoU-utfordringer: • Menneskeperspektiv: Pasientenes komplekse og varierende behov og helsepersonells ulike behov og forutsetninger som påvirker tjenestemodellen • Organisasjon: Likheter og variasjoner i tjenesteforløp, aktører og organisatoriske enheter som bør være involvert i ulike forløp og nødvendige kontaktpunkt for å ivareta god avstandsoppfølging og samhandling. Krav til tjenesteforløp med kontaktpunkt, rutiner, prosedyrer og teknologi som legger til rette for tett samarbeid mellom ulike aktører i primær- og/eller spesialisthelsetjenesten. • Teknologi: Krav til teknologi i avstandsoppfølging i samhandling mellom pasienter, primær- og spesialisthelsetjenesten. • System: Strukturelle og fysiske rammebetingelser, nytteverdier, mulig gevinstrealisering, suksesskriterier og barrierer i de ulike organisasjonene.

Activity:

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester