Back to search

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Forbedret håndtering av naturhendelser på vei og jernbane infrastruktur i Norge

Awarded: NOK 0.90 mill.

This project aims to increase the effects of the project results from the H2020 project SAFEWAY in Norway. SAFEWAY aims to improve the resilience of transport infrastructures, developing a holistic toolset with transversal application to anticipate and mitigate the effects of extreme events(natural and man-made) at all modes of the disaster cycle. The purpose of this project is to disseminate SAFEWAY results to infrastructure owners/operators, users, and public decision makers in Norway. The framework, tools and methods for managing extreme events on terrestrial transport infrastructure from SAFEWAY are also relevant and valuable to the Norwegian authorities responsible for mitigating the effect of extreme events on Norwegian transport infrastructure. Modern society depends on well-functioning transport networks that provide mobility, safety and regularity. Maintaining the operational condition of roads and railways under adverse conditions and quickly restoring transport connections after extreme events are important and demanding tasks. The project adapts SAFEWAY tools to Norwegian user groups and prepares popular science dissemination material in Norwegian. This material will be made available online and presented at targeted workshops for relevant user groups. Project results will also be presented at national conferences, focusing on transport and at national / Nordic conferences, focusing on climate impacts on infrastructure. We also work with collaboration and network building with Norwegian target groups through separate meetings, digital communication, as well as through participation in project meetings.

På kort sikt: • Økt bevissthet og interesse hos norske brukere for innlemmelsen av prosjektresultatene i sine investeringsbeslutninger og vedlikeholdsrutiner • Forbedret oversikt over anvendelsesmulighetene av resultatene i Norge som følge av økt samhandling mellom norske beslutningstakere og forskere • Interaksjon mellom forskere og norske beslutningstakere gir en effektiv og målrettet kunnskapsoverføring. Oppgaver og praktisk trening i verktøy vil sørge for en effektiv tilegning av ferdigheter hos norske brukere • Bedre tilrettelegging for simuleringer av økonomiske konsekvenser som følge av fremtidige usikre hendelser På lengre sikt: • Anvendelse av prosjektresultatene inn mot forskrifter og standarder der dette skulle bli relevant • En forbedret motstandsevne mot og tilpasning til ekstreme naturhendelser i transportinfrastrukturen, samt evne til raskere gjenoppretting etter slike hendelser. Dette vil videre gi økt mobilitet i transportnettverkene og lavere vedlikeholdskostnader.

Dette prosjektet bygger på resultatet av H2020 prosjektet SAFEWAY og har til hensikt å øke virkninger og effekter av disse prosjektresultatene i Norge. SAFEWAY har til formål å forbedre motstandsevnen mot og tilpasningen til ekstreme hendelser (naturlige og menneskeskapte) på transportinfrastrukturen, samt evne til raskere gjenoppretting etter slike hendelser. Formålet med forsterkningsprosjektet er å formidle SAFEWAY resultatene til infrastrukturforvaltere, brukere, og offentlige beslutningstakere. Særlig vekt vil bli tillagt anvendbarheten til resultater som NGI og TØI har utviklet sammen i SAFEWAY. Rammeverk, verktøy og metoder som utvikles og benyttes i SAFEWAY er også relevante og av verdi for norske myndigheter som har ansvar for sikring av norsk transportinfrastruktur mot ekstremhendelser (både naturlige og menneskeskapte) for å forhindre skader og mobilitetsbrudd. Det moderne samfunnet er avhengig av velfungerende transportnettverk som gir mobilitet, sikkerhet og regelmessighet. Å opprettholde den operative tilstanden til veier og jernbaner under ugunstige forhold og å raskt gjenopprette transportforbindelser etter ekstreme hendelser er viktige og krevende oppgaver. Dagens norske klima er allerede en utfordring for transport-infrastrukturen og fører til skader på infrastrukturen og forsinkelser. Et fremtidig endret klima vil utfordre infrastrukturen ytterligere. Prosjektet skal utarbeide populærvitenskapelig formidlingsmateriell på norsk som vil gjøres tilgjengelig via internett og som presenteres på målrettede workshop'er tilpasset viktige brukergrupper. Prosjektresultater vil også ble presentert på nasjonale konferanser, der transport er tema og på nasjonale/nordiske konferanser med klimapåvirkning på infrastruktur som tema. Det vil også bli jobbet med samhandling og nettverksbygging med norske målgrupper i form av separate møter og digital kommunikasjon, samt deltagelse på prosjektmøter.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

Funding scheme:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Funding Sources