Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Seterbruk på Nordvestlandet - Nytt perspektiv på gamle problemstillinger

Alternative title: Shielings of the Northwest – ancient objectives, recent perspectives

Awarded: NOK 1.8 mill.

The primary aim of this project is to enhance the understanding of prehistoric shielings and transhumance in Møre & Romsdal, and to promote sustainable archaeological methods and management of historically known shieling sites. The origin and development of the shieling system has been widely debated. Most of the prehistoric sites in Norway are located across the western parts of the country, yet there has been no systematic approach to interpret the regional and chronological variation based on archaeological and environmental data. It is thus unclear whether the existing spatial patterns are due to prehistoric variation or rather the result of previously applied strategies and current methods within cultural heritage management. One of the great challenges in managing these early shieling sites is the general lack of visible prehistoric structures. Early remains may have been be altered and concealed by later activity, and many sites are now mainly detectable through the existence of cultural deposits. Without evidence gained from large-scale excavations in these remote and vulnerable landscapes, it has been hard to understand how these sites were used and organized. The project will be divided in three secondary objectives to include a better understanding of: 1) the validity and representativeness of the archaeological record of shielings from the Iron and Middle Ages. 2) the changing social and physical structure of prehistoric shieling sites, by introducing and exploring the applicability and potential of geophysical and non-destructive methods. 3) the changing activities and use of prehistoric shieling sites and their physical environment, by exploring the applicability and potential of geoarchaeology and soil sample analysis. The project aims will be approached by compiling material from existing literature, databases and archives, through interviews, extensive surveys and geoarchaeological fieldwork, and by the use of ground penetrating radar (GPR).

Seterbrukets opphav og utvikling har vært mye diskutert de siste 100 årene. Det empiriske grunnlaget er imidlertid tynt sammenlignet med andre former for forhistorisk agrarbebyggelse, og det har ikke vært gjort noen større systematisk tilnærming til å se på regional variasjon i det arkeologiske og naturvitenskaplige materialet. Pr. i dag er de fleste setrene i Norge, med spor etter forhistorisk bruk, lokalisert til Vestlandet. En stor del av funnene består av kulturlag, som vitner om agrar aktivitet i området i jernalder og middelalder, men som i liten grad forteller og bygninger, innhegninger og andre strukturer i området og hvilke former seterbruket hadde. En særlig utfordring ligger i at mange av sporene ligger skjult under setervoller som var i bruk i historisk tid, og som følgelig er vanskelig å avdekke uten større arkeologiske inngrep. Prosjektet har tre tilnærminger, som både vil kunne gi ny empiri og kunnskap om setrenes eldste historie, og samtidig vil styrke den generelle faglige og metodiske kompetansen i organisasjonen: 1) Gjennomgang av eksisterende arkiver og databaser for å sammenstille det arkeologiske og naturvitenskaplige materialet som foreligger, for å etablere kunnskapsstatus og vurdere representativiteten av det samlede materialet. Gjennomgangen vil suppleres med intervjuer ved ulike institusjoner i kulturminneforvaltninger, samt nye ekstensive undersøkelser innenfor fylkets grenser. 2) Gjennomføring av geofysiske og ikke-destruktive metoder på utvalgte seteranlegg i fylket for å påvise bygninger, gjerder og andre strukturer som er skjult under markoverflaten. Undersøkelsene vil støttes av mindre sjakter og prøvestikk. 3) Uttak av ulike naturvitenskaplige prøver (C14, pollen, insekter, lipid, aDNA, mikromorfologi, XRF) fra påviste kulturlag, på og omkring utvalgte seteranlegg, for å kunne si mer om skiftende bruk av områdene over tid. Prosjektet legger opp til å bygge nettverk med eksterne FoU-institusjoner, både i Norge og utenlands.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune