Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Livsmestring på ungdomstrinnet. En sammenligning av utdanning og kompetanse fra ulike perspektiv.

Alternative title: Life skills in secondary school. A comparative study of teaching and competence from different perspectives.

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Manager:

Project Number:

332967

Application Type:

Project Period:

2022 - 2026

Location:

This research project aims to develop knowledge of the implementation of the new curriculum in Norwegian secondary school, LK20. As the new curriculum came in action in Norwegian schools, the teachers were faced with new topics and terms to be used in teaching. The project will first and foremost examine the introduction of “life skills” in subjects in secondary school. The project will research teacher’s view on their own competence in working with the new curriculum, linked to how they plan and conduct the implementation of the new topic “life skills” in their teaching (logs and interviews). This will be compared to how “life skills” becomes a part of the teaching in secondary schools, through observations of classroom teaching (videos) and through examination of student perspectives on “life skills” as a part of their education (questionnaire and interviews). Based on analyses of these data, the project will develop models for future practice.

Doktorgradsprosjektet har som hovedmål å utvikle kunnskap om samspillet mellom elevenes utdanning og lærernes kompetanse under Fagfornyelsen, med fokus på innføringen av livsmestring i fag på ungdomstrinnet. Prosjektet vil undersøke læreres perspektiver på egen kompetanse i møtet med Fagfornyelsen knyttet til hvordan de planlegger og gjennomfører det nye temaet livsmestring i undervisningen (logg og intervju). Dette vil bli sammenlignet med hvordan livsmestring blir del av utdanningen på ungdomstrinnet, ved å observere undervisning i klasserommet (videoopptak) og ved å undersøke elevenes erfaringer med livsmestring som en del av utdanningen (spørreskjema og evt. intervjuer). Basert på analyser av disse dataene, vil jeg utvikle modeller for fremtidig praksis. Studien vil foregå ved fire ungdomsskoler i to fylker, der 1-3 klasser deltar ved hver skole. Forskningsdesignet er longitudinelt, ved å følge de samme klassene og deres lærere fra 8. til 10. trinn skoleåret 2021–22 og 2023–24. Dette gjør det mulig å gjennomføre systematiske og komparative studier på tvers av skoler og over tid. Et slikt forskningsdesign vil gi kunnskap både om utdanning og om kompetanse når livsmestring innføres i fagene. Det vil også gi kunnskap om hvordan livsmestring forstås og gjennomføres ved ulike skoler, blant ulike lærere og i ulike klasser. Prosjektet vil undersøke utdanning og kompetanse ved å samle inn tre typer data: 1) læreres syn på utdanning og kompetanse ved innføring av livsmestring i fagene (logg, intervju), 2) videoobservasjoner av livsmestring i undervisningen (observert perspektiv), og 3) elevenes erfaringer med livsmestring som en del av utdanningen (spørreskjema og evt. intervju). Dette gjøres ved å bruke et mixed methods design der kvalitative data (intervju, video) og kvantitative data (logg, spørreskjema) kombineres (Tashakkori et al., 2020).

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune