Back to search

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Digital Generation

Alternative title: Digital generasjon

Awarded: NOK 0.80 mill.

The Horizon 2020 project DigiGen develops important knowledge about how children and young people use and are affected by technology in everyday life. This includes a focus on important upbringing arenas such as family, educational institutions, leisure and children and young people's participation in society. DigiGen will provide new knowledge about the barriers and opportunities children with different backgrounds experience with regard to digitization of these arenas. In the digital generation reinforcement project, DigiGen enters into a new strategic collaboration with Tenk.no to ensure current, relevant and accessible dissemination of knowledge from DigiGen with the aim of reaching important target groups in Norway. Tenk is the school department of Faktisk.no. Through further development and implementation of a high-quality teaching program / toolkit, the reinforcement project will give children, young people, parents, teachers and adults who work with children access to a tool for reflection, learning and insight into children and young people's digital everyday life.

I det foreslåtte forsterkningsprosjektet inngår DigiGen et nytt strategisk samarbeid med Tenk for å sikre aktuell, relevant og tilgjengelig kunnskapsformidling fra Horizon2020 prosjektet "The impact of technological transformations on the digital generation (DigiGen)" - med mål om å nå viktige målgrupper i Norge. Den foreslåtte forsterkningen vil bidra til å videreutvikle, implementere og spre et pilottestet undervisningsverktøy av høy kvalitet, basert på oppdatert kunnskap, med barn og unges egne stemmer som sentralt. Undervisningsopplegget bygger på fire hovedtanker: elevaktivitet, øke bevissthet, nærhet mellom samfunn og klasserom og åpne spørsmål. Innholdet i undervisningsopplegget vil bestå av ressurser som film, tekst, oppgaver og illustrasjoner. Verktøyet vil kunne tas i bruk kostnadsfritt for brukerne og gjøres tilgjengelig på en kjent plattform med et stort nedslagsfelt. Forsterkningen vil sikre at undervisningsopplegget tilrettelegges og gjøres relevant for norske brukergrupper som barn og unge, foreldre, lærere og voksne som jobber med barn og benyttes på flere arenaer som eksempelvis i klasseromsundervisning og på foreldremøter. Arbeidet med videreutviklingen av verktøysettet fra DigiGen til et fullverdig opplegg for målgruppene i Norge vil gå parallelt med det løpende arbeidet og i tett samarbeid med forskerne i DigiGen. Det gjennomføres blant annet 3 workshops for forsterkningsprosjektet i forbindelse med planlagte møter i det Europeiske konsortiet. Dette vil sikre tett integrasjon mellom forsterkningsprosjektet og det pågående Horizon2020 prosjektet. Produksjon av casemateriale vil være basert på hovedfunn og innsikter fra data og analyser fra arbeidet i DigiGen og utformes i samarbeid og dialog med forskerne.

Funding scheme:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Thematic Areas and Topics

Politikk- og forvaltningsområderFNs BærekraftsmålMål 5 Likestilling mellom kjønneneLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonKulturKultur, språk og mangfoldLTP2 Utdanning og livslang læringPortefølje Muliggjørende teknologierUtdanningUndervisning og læringLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleMedier og kommunikasjonLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterVelferdLevekår og befolkningsutviklingLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familieKulturResponsible Research & InnovationRRI Utviklings- og prosessorienteringVelferdPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringIKT forskningsområdeIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPortefølje Utdanning og kompetansePortefølje Velferd, kultur og samfunnGrunnforskningPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 4 God utdanningUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPortefølje Naturvitenskap og teknologiResponsible Research & InnovationFNs BærekraftsmålMål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekstUtdanningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderLikestilling og inkluderingLTP2 Fornyelse i offentlig sektorAnvendt forskningInternasjonaliseringLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighet