Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

En kvalitativ undersøkelse av agens i terapi og bedring hos personer med engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse

Alternative title: A qualitative inquiry of agency in therapy and recovery in patients with avoidant personality disorder

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Number:

336858

Project Period:

2022 - 2026

Location:

The project aims to better treatment for people with avoidant personality disorder (AvPD) and broaden the understanding of their recovery processes and what happens between the patient and the therapist. The main goal is to learn how people with AvPD experience opportunities and barriers in taking charge and agency in their own recovery. The other purpose is to learn more about how they experience their relationship with the therapist. Do they feel that the therapeutic relationship guides them in finding their agency or do they experience barriers to this process? Has this group been ignored because they are quiet and seldom make any fuss? This may also happen in therapy because people with AvPD often let their therapists take charge of the sessions. It may be difficult for them to voice their opinions about the therapeutic project. Many do not dare show their emotions to the therapist. The patient’s own actions and engagement in their recovery are the most significant factors in getting well. Highlighting the engagement of people with AvPD in recovery can give valuable insights in developing better therapy. Research has shown that the relationship and cooperation between the therapist and the patient is the second most important factor for successful therapy. Patients with AvPD may be sensitive to critique. They are often vigilant in reading the therapist’s intentions and try to meet their expectations. It is useful to learn more about the therapeutic relationship and what contributes to the patient’s development and growth. We use qualitative methods. We will interview people with AvPD who are in therapy and their therapists to investigate their relationship, and also use an anonymous internet survey with open-ended questions. The project is developed with co-researchers with first-hand experience with AvPD and treatment. We aim to widen our knowledge in an under-studied field and better understand people who struggle with AvpD and their path towards recovery.

Personlighetsforstyrrelser er en utbredt form for psykisk lidelse, hvor av den unnvikende typen er mest vanlig. Mennesker med denne lidelsen strever med dårlig selvfølelse, ensomhet, sterk selvkritikk og sosial hemming. Det kan hindre dem i å inngå i nære relasjoner, skaffe seg arbeid og det kan medføre dårligere fysisk helse. Omtrent fire prosent av befolkningen og opp mot 40 prosent av pasientene i psykisk helsevern har denne lidelsen. Samtidig vet behandlerne lite om hva som kan hjelpe, og det har vært lite forskning på feltet inntil nylig. Vi vil bidra til mer effektiv behandling for denne pasientgruppen gjennom å se på hva pasientene selv gjør for å få det bedre. Bakgrunnen for dette målet er at pasientens eget bidrag til terapeutisk endring har vist seg betydelig og avgjørende for utfall. Da personer med UvPF ofte har vansker med å vite hvem de er, hva de vil og hva de føler – antar vi at å jobbe med agens vil ha spesielt stor betydning for denne gruppen. Vi vil og belyse samarbeidet mellom pasient og terapeut, og hvordan det virker inn på pasientens rolle som aktør. Samarbeidsrelasjonen er den nest mest betydningsfulle variabelen for terapiutfall. Det kan være fordi den kan gi pasienten et trygt forhold å vokse i – hvor de kan tørre å finne sin agens. Da pasienter med UvPF kan være hypersensitive for kritikk, vare på å lese andre og prøver å innfri andres forventninger, vil vi anta at å snakke om hva som skjer i relasjonen, vil være viktig for å fremme agens. Vi vil benytte kvalitativ metode med et vitenskapsteoretisk utgangspunkt i hermeneutisk fenomenologi. Datainnsamlingen vil foregå gjennom en litteraturoppsummering, kvalitative spørreskjemaer på nett og dybdeintervjuer med pasientgruppen og deres terapeuter. Resultatene analyseres med refleksiv tematisk analyse. Denne tilnærmingen vil tillate oss å utvikle en dybdekunnskap på et understudert felt med en pasientgruppe som kan være lite meddelsom.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune