Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Inkluderande praksis i klasserommet

Alternative title: Inclusive practice in the classroom

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Number:

336862

Project Period:

2022 - 2026

Location:

This doctoral project investigates the professional learning community of teachers and how they work and teach to achieve inclusive practice in the classroom. Inclusive practice is understood as practices where all students experience participation and feel mastering both academically and socially. The project puts special emphasis on developing knowledge about what inhibit or promote inclusive practice. The main aim is that the knowledge from the project, in both short and long term, contributes to being able to work more knowledge-based and analytically to facilitate mastery for all students at both system and unit level. Further, the project aims to explore experiences, attitudes and values of teachers and school leaders, and what actually goes on in classroom practices. To obtain this knowledge, data is collected through interviews of teachers and school leaders and systematic observation of classroom practices. The results from the doctoral project will also be used to analyse the potential for change in inclusive pedagogy that might lie in the professional community of teachers. Hopefully, the project contributes to developing both new and existing methods to achieve a more community-building practice in the classroom. The study will take place at a school in a municipality located in Western Norway, and the participants in the project will be schoolteachers and school leaders. The doctoral project aims to develop a more research-based practice and thereby increase competence as regards both organisational and pedagogical aspects.

I doktorgradsprosjektet ønskjer ein å undersøka det profesjonelle læringsfellesskapet til lærarane, og korleis ein arbeidar og underviser for å oppnå inkluderande praksis i klasserommet. Inkluderande praksis er i Suldal-skulen forstått slik at alle elevar skal oppleva deltaking og kjenna på meistring både fagleg og sosialt. Hensikta er å bidra til utvikling av eit kunnskapsgrunnlag som kan leggjast til grunn for å identifisere endringspotensial som grunnlag for å gjera eit praktisk handlingsgrep knytt til Suldal sin kommuneplan for 2015-2024 ,og strategiplanen for oppvekst ( 2021). I prosjektet vil ein legge spesielt vekt på å identifisera kva som kan fremma eller hemma inkluderande praksis. Problemstillinga er formulert som «Kunnskapsbasert arbeid med utvikling av kollektiv kultur for inkluderande fellesskap i Suldal-skulen.» Artiklane som vert planlagt i ph.d-avhandlinga skal sjåast i samanheng med undersøking av forskningsspørsmåla ein koplar forskinga til: 1.Korleis arbeidar skuleleiarane i Suldal med å utvikle kultur for inkluderande praksis i Suldalsskulen? 2.Korleis arbeidar lærarane i Suldal, individuelt og kollektivt, med å utvikle inkluderande pedagogiske praksisar? 3.Korleis beskriv og vurderer lærarane sin eigen profesjonskunnskap i forhold til inkluderande praksis? 4.Kva kjenneteiknar inkluderande pedagogisk praksis i klasserommet i Suldalsskulen? I dette prosjektet skal lærarane og leiarane sine erfaringar og opplevingar knytt til inkluderande pedagogikk undersøkast, og ein vil derfor nytta eit kvalitativt forskingsdesign som vert forankra i ei fenomenologisk og hermeneutisk tilnærming. Doktorgradsprosjektet er forankra administrativt i strategisk leiargruppe i Suldal kommune og det er gitt politiske signal og uttrykka eit ønske om å forska i eigen kommune i budsjettframlegget i 2021. Doktorgradsprosjektet vil bidra til å knytte forsking tett på eigen praksis, og det vil kunne auka kompetansen både på skuleeigar- og skulenivå.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune