0 antall prosjekter

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Tilbakeføring av samisk kulturarv - hva skjer lokalt?

Samisk kulturarv tilbakeføres ? innvirkninger på lokalmuseum og samfunn i Altafjorden, Sápmi. I denne avhandlingen undersøker jeg betydninga og virkninga av tilbakeføring av samisk kulturarv, og den rollen lokale museer kan ta eller ha i prosessen. Gjennom et utvalg gamle samiske gjenstander i...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Mapping and analysis of landscape diversity in Norway

Det er et økende behov for detaljert informasjon om landskap i arealforvaltning og planlegging i Norge. I ny stortingsmelding med nasjonal handlingsplan for naturmangfold, understreker regjeringen viktigheten av god stedfestet kunnskap om naturmangfold og behovet for videreføring av arbeidet med ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Å bygge en ny kommune - evaluering av omstilling i forbindelse med etablering av Indre Fosen kommune.

Kommunene Leksvik og Rissa vedtok å slå seg sammen til en ny kommune. 1.1.2018 ble Indre Fosen kommune satt i drift. For å realisere sammenslåingen ble det etablert en prosjektorganisasjon. Innbyggere, politiker og ansatte er berørt av prosessen. Arbeidsprosesser, organisering og rutiner er eller...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Prediabetes and type 2 DIAbetes in South Asian immigrants. Disease Perception, Pathophysiology, Prevention and Treatment - The DIASA program

The DIASA Study design: A 6-step combination of single and multi-center cross-sectional and longitudinal observational studies and prospective treatment intervention trials, using quantitative and qualitative research methods. Step 1: Multi-centre, cross-sectional investigation of glucose metabo...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Improving Quality and Safety in Primary Care-Implementing a Leadership Intervention in Nursing Homes and Homecare

Ville du være komfortabel med å la dine foreldre være pasienter i primærhelsetjenesten, dersom ledere der manglet kompetanse og verktøy for å sørge for en sikker helsetjeneste? Dette er ofte tilfelle i norsk primærhelsetjeneste og det er et stort behov for å styrke kompetansen innen kvalitet og s...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Rogaland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

ICI-HomeTime: Integrated Care Innovation to Improve Home Time in People with Dementia

One of the most pressing issues in our society is the integrated care in an increasing group of elderly people with dementia. In Norway, 77000 people have dementia, approximately 42000 live at home. Main goal of ICI-HomeTime is to increase their QoL and enable them to live safely and cost-effecti...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

A Randomized Controlled Trial of CBT vs MCT in the Treatment of Generalized Anxiety Disorder and Depression in Older Adults

Prosjektet er tredelt med overordnet mål om å informere forskning om statusen til angst og depresjon hos elder mellom 60 og 80 år i Trondheim kommune. The tre prosjektene er: 1. Etablere prevalens av angst og depresjon hos eldre i Trondheim kommune og beskrive potensielle deltakere i fremtidige ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Web-basert kartleggingssystem for kommunale psykiske helsetjenester

Systematisk kartlegging er en forutsetning for å kunne tilby behandling av høy kvalitet, og for å oppdage effekten av behandlingen som gis. Dessverre mangler kommunehelsetjenesten både tilgang til forskningsbaserte verktøy og kunnskap om bruk av disse. I samarbeid med tjenestene vil vi derfor und...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Repurposing Endoscopic injections of Botulinum toxin A in treatment of adolescents with severe obesity.

This project aims to provide a new treatment for the large number of adolescents with severe obesity who do not respond to current best practice in paediatric obesity treatment - lifestyle treatment. Based on our previous work revealing the important role of brain-gut signaling in regulating appe...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Vaskulære Planters Overlevelsesstrategi i Mikrofluidisk Transportdesign for Biomedisinske Anvendelser

Det har vært revolusjonerende framskritt i utviklingen av mikrofluidiske enheter og lab-on-chip (LOC) teknologi i løpet av de siste tiårene, på grunn av behovet for væsketransport og manipulasjon i miniatyriserte enheter som åpner for mikroskopisk reproduksjon av biologiske kjemiske prosesser. Gu...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestfold

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10527 New CERamic sputtering targets manufactured by SPS using tailored powders for TCO COATing deposition

Et stort antall elektroniske enheter som solceller og berøringsskjermer er avhengige av en nøkkelkomponent: en skjerm som er både gjennomsiktig og i stand til å lede elektrisk strøm. Tradisjonelt er de mest brukte gjennomsiktige ledende materialer dopede metalloksider (TCO), som bare er gjennomsi...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10611 A Clinical Candidate for the Treatment of Rheumatoid Arthritis

Autoimmune sykdommer er tilstander der kroppens egne forsvarsmekanismer feilaktig angriper det friske vevet i personen. Disse lidelsene er sammen med kreft og hjerte- og karsykdom de vanligste årsakene til sykdom i verden i dag. Revmatoid artritt (RA) er en autoimmun sykdom som berører ca. 1 % av...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10581 CMOS fab-compatible graphene

Nanotråder på grafén muliggjør radikalt forbedret intern kvanteeffektivitet, driftslevetid og pålitelighet, spesielt for dyp UV (UVC). Det langsiktige målet for CrayoNano er demonstrasjonen av AlGaN nanotråd UVC LED på grafén med redusert pris/ytelsesforhold > 10x sammenlignet med kommersielle ty...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10687 GT-002 for the treatment of schizophrenia.

No change

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Når industri møter forskning: 3 år med MAROFF-prosjekt - hva nå?

I flere år har iKubens bedrifter i samarbeid med forskningsmiljøer som Møreforsking, NTNU, SINTEF og Høgskolen i Molde bidratt til å skape en rekke forskningsprosjekter. Til sammen er det skapt 15 FoU-prosjekter i iKuben som har en total verdi på 230 MNOK. Flere MAROFF prosjekter går nå inn i en ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Møre og Romsdal

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Felles Norsk Konferanse for IKT-forskning (NIK/NOKOBIT/NISK/UDIT)

Konferansen får bidrag og deltagere fra alle universiteter og høgskoler i Norge og vil være organisert i fire parallelle spor bestående av: -NIK (Norsk informatikkonferanse) som er en nasjonal konferanse innen informatikk arrangert årlig siden 1988. NIK er en felles arena for forskere og student...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nettverksstøtte: Network on Insects in the Circular Economy

Novel insect economy, or the industrial production of insects for food and feed applications, is currently emerging in Nordic countries. Insects as part of the bioeconomy has the ability to connect biomass value chains and, with particular respect to the Nordic situation, valorise underutilized b...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Ocean - sea-ice - atmosphere teleconnections between the Southern Ocean and North Atlantic during the Holocene

Norsk-indisk forskningsprosjekt OCTEL undersøkte på klima og interaksjoner mellom havet, havis og atmosfære i Sørishavet og den nordlige Nord-Atlanteren og fjernvirkninger mellom den sørlige og nordlige halvkule i løpet av siste 11 700 år (Holocen). De to første objektene for prosjektet var å...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Intraplate Seismicity in India and Norway: Distribution, properties and causes (IPSIN)

IPSIN er et bilateralt forskningssamarbeid mellom Norge og India om analyse og sammenligning av jordskjelv i de respektive områdene. Både India og Norge befinner seg i de såkalte stabile kontinentale regioner, hvor jordskjelvaktiviteten er sammenlignbar. Konsekvensene av jordskjelv i slike område...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Timing and sound in musical microrhythm

Forskning på rytme og timing i musikk har i stor grad behandlet rytmikk som et forhold mellom punkter i tid uten utstrekning og lydlige kvaliteter. Dette har blant annet sammenheng med at det vestlige notasjonssystemet for musikk representerer rytme på denne måten. I praksis vil imidlertid alle r...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Labor Markets, Firm Behavior and Public Policy

Dette prosjektet består av tre delprosjekter. Hvert delprosjekt omhandler ulike justeringer i økonomien som kan forebygge langsiktige konsekvenser av utfordringene for norsk økonomi som følger av en forventet reduksjon i framtidige oljeinntekter og en aldrende befolkning. Det første prosjektet...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Optimizations to Compel Adoption of RINA

Internettet har mange problemer. For eksempel er det vanlig å tro at datapakker "finner veien rundt metningspunkter i nettet», men dette er faktisk ikke tilfelle. Nettverkforbindelser er ofte dårlig utnyttet, og vi betaler for mer kapasitet enn vi faktisk får. Andre problemer gjelder sikkerhet og...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Materializing Kinship: Cycles of life at the Norwegian hytte

Nesten annenhver person i Norge har tilgang til minst en hytte. Mange hytter er i familiens eie, er blitt arvet, eller kan bli gjenstand for arv i framtiden. Målet med dette prosjektet er å forstå mer om betydningen av slektskap i Norge i dag, og å belyse forholdet mellom materialitet, tilhørigh...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Clinical prototype of a proton CT based on a tracking calorimeter

De siste tiårene har det vært en global økning i antall kreftpasienter som behandles med proton- og karbonstrålebehandling. Norge bygger to regionale partikkelterapifasiliteter, med sikte på klinisk oppstart i løpet av de neste tre årene. Partikkelterapi utføres i dag med forhåndsberegnede dosep...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2025

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Characterizing and modulating the insulin-producing beta-cell fate in monogenic diabetes by using novel genetic setups

Målet med dette prosjektet var å studere og kontrollere de molekylære forandringene som karakteriserer utviklingen av diabetes. For å nå dette målet designet vi, ved hjelp av en kombinasjon av førsteklasses genetiske verktøyer, modeller som gjenskaper en av de mest vanlige arvelige monogene diab...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Expanding The Use Of Environmentally Acceptable Lubricants In The Maritime Industry

Betydningen av farlige oljeutslipp i sjøvann har ført til at US EPA (United States Environmental Protection Agency) lanserte 2013 Vessel General Permit (VGP). 2013 VGP etablerer nye regler som fremtvinger bruken av miljøvennlige smøremidler (Environmentally Acceptable Lubricants -EAL) i alle olje...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Multicultural staff in Nursing Homes: Contemporary challenges, opportunities and the potential for the future

Den kommunale helse og omsorgssektoren er i økende grad en arena hvor innvandrere og arbeidsmigranter finner seg jobb, særlig kvinner. Vi har funnet at innvandrere ofte arbeider i det laveste sjiktet i denne sektoren, som assistenter og helsefagarbeidere, og at det tar lang tid for dem å formelt ...

Tildelt: kr 17,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Vestland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The effect evaluation of combined cognitive and vocational interventions after traumatic brain injury: a randomized controlled trial

Mange arbeidstakere som får traumatisk hodeskade (Traumatic Brain Injury, TBI) opplever langvarige somatiske, kognitive og emosjonelle symptomer som gjør det vanskelig å komme tilbake i arbeid eller opprettholde stabile arbeidsforhold. Selv om flere studier har undersøkt medisinske, psykologiske ...

Tildelt: kr 14,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Developing and advancing Seasonal Predictability of Arctic Sea ice

Det overordnede målet for SPARSE er å undersøke om mer nøyaktig og pålitelig informasjon om havis vil forbedre prediksjon for arktisk havis på sesongmessige tidsskalaer. Vi bruker tre forskjellige metoder for å utforske dette spørsmålet: 1) ved å bruke den regionale koblede is-havmodellen (ROMS-C...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Lifebrain: Breaking new ground in Lifespan Cognitive Neuroscience

Prosjektet har et livsløpsperspektiv der målet er å forklare, forutse og forbedre kognitiv funksjon fra fødsel til alderdom. Vår kognitive fungering påvirker alle aspekter av livet, og for å forstå helse og sykdomsutvikling i alle aldre er det viktig å forstå hele livsløpet. Prosjektet undersøker...

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Oslo