Veiledning

Inngangen til statistikkdelen og prosjektlisten vil alltid være øverst på siden. Hvis du vil orientere deg i løsningen, anbefaler vi å starte med statistikken. Det finnes flere måter å søke på: Prøv gjerne å klikke både i figurer, på kategorier eller lenker, eller bruk søk hvis du et hva du leter etter.

Bruk søk, hvis du vet hva du leter etter

Søket i Prosjektbanken omfatter både et fritekstsøk og et søk i de mange kategoriene prosjektene er merket med. Søket vil vise forslag etter hvert som du skriver.

I fritekstsøket er det mulig å søke på kombinasjoner av ord og bestemte fraser. Dersom du vil ha treff på alle ordene i en søkestreng kombinerer du disse med +. Dersom du vil ha treff på minst ett av dem, skriver du ordene inn med mellomrom i søkestrengen. Merk at dersom du bruker "and" eller "or" i søkestrengen, oppfattes dette som søkeord. Hermetegn ("….") gir eksakte treff.

Merk deg også at hvis du ønsker å finne størrelsen på Forskningsrådets bevilgninger til et tema, en sektor, et fagområde, et program e.l. via søkefeltet, må du ikke velge treffet som kommer fram under "Fritekstsøk". Bruk da heller treffet fra et av de andre feltene, eller bruk menyen til venstre.

Statistikksiden – navigering

Du starter i utgangspunktet med alle Forskningsrådets prosjekter. I menyen til venstre kan du velge hvilke emner, departementer, organisasjoner/bedrifter osv. du vil filtrere på.

Det utvalget av prosjekter som du har valgt, vises oftest fordelt på år, men du kan utforske videre ved å fordele på andre kategorier: valgene står over figuren. Under figuren kan du velge mellom diagramtyper.

Klikker du på felter i diagrammene, kan du filtrere på samme måte som i venstremenyen. Alle filtreringene du har valgt, vises mellom figuren og søkefeltet.

Kategoriene

Personnavn:

Bare navnet til prosjektlederen for prosjektet vises. Selv om det vanligvis er mange forskere som deltar i et prosjekt, vil ikke disse være navngitt i Prosjektbanken. Navn på kontaktpersoner for EU-prosjektene er konfidensielle, og vises dermed ikke.

Departementer:

Hvilket departement har bidratt med penger? Departementenes penger gis til et program/en aktivitet i Forskningsrådet, og ikke direkte til enkeltprosjekter. For forenklingens skyld har vi latt departementsfordelingen til programmet/aktiviteten gjelde også for det enkelte prosjektet. Denne kategorien er ikke relevant for EU- eller SkatteFUNN-prosjektene.

HISTORISK: Husk at departementer skifter navn og struktur i årenes løp.

Tema/emner:

Forskningsrådets Tema/emner-merking er utformet for rapportering til departementene, men inneholder mange allment interessante temaer. Et prosjekt kan merkes med mange temaer på en gang, slik at summen av Tema/emner-merkingen vil overskride prosjektets bevilgning. EU-prosjektene merkes på samme måte som Forskningsrådsprosjektene. SkatteFunn-prosjektene merkes ikke med tema/emner.

EKSEMPEL: Et prosjekt som har fått totalt 10 millioner kroner er merket med: miljø: 10 millioner kroner, energi: 5 millioner kroner, grunnforskning: 7 millioner kroner osv.

HISTORISK: Forskningsrådet begynte å merke prosjekter med tema/emner i 2009.

Program/aktivitet:

Prosjektene mottar midler fra et program eller en aktivitet i Forskningsrådet. Programmene/ aktivitetene er kategorisert i et hierarki som ikke nødvendigvis gir mening for alle. Vi anbefaler derfor at du bruker søkefeltet dersom du vet hva programmet/aktiviteten heter. EU-prosjektene knyttes til et rammeprogram som igjen deler aktivitetene sine inn i programområder og delprogrammer.

HISTORISK: Et prosjekt kan ha blitt overført fra et program til et annet i årenes løp.

Organisasjon

Denne kategorien viser hvilken organisasjon eller bedrift som eier prosjektet. Det er kun prosjektansvarlig organisasjon som vises. Samarbeidende organisasjoner vises ikke.

HISTORISK: Fordi institusjoner og bedrifter kan skifte navn og organisasjonsstruktur, vil ikke alle data være helt konsistente.

Fylke/kommune:

Dataene våre bygger på adressen til prosjektansvarlig. Det viser dermed ikke nødvendigvis hvor forskningen utføres.

Søknadstype:

Forskere som søker om støtte fra Forskningsrådet, har søkt om midler fra en bestemt søknadstype (eks: Forskerprosjekt, Innovasjonsprosjekt.).

HISTORISK: Forskningsrådet startet med søknadstyper i 2004. Prosjekter som ble opprettet før dette vil stå med "ingen søknadstype". Kategorien er ikke relevant for SkatteFunn-prosjekter, mens for EU-prosjektene tilsvarer dette de såkalte "instruments/action types". Forskningsrådet reviderte søkandstypene i 2019. Prosjekter som starter opp 2019 eller senere bruker de nye søknadstypene.

Fagområde:

Dette er tradisjonelle universitetsfag og disipliner. Fagområdemerkingen vil ikke overskride prosjektets bevilgning. (i motsetning til tema/emner, se over). SkatteFunn-prosjektene merkes med fagområde, og EU-prosjektene vil etterhvert ta disse i bruk.

EKSEMPEL: Et prosjekt som har fått totalt 10 millioner kroner, er merket med: historie: 6 mill. kr. og sosiologi: 4 mill. kr.

Forkortelser

Dataene i prosjektbanken har sin opprinnelse i Forskningsrådets prosjektadministrative systemer. Tekniske begrensninger har blant annet medført at kategorinavnene forkortes. Prosjektbanken gjenspeiler dette.

EKSEMPEL: NORKLIMA – Klimaendr.og kons.f.Norge

Eksport

Ved eksport til Excel kan man velge mellom to visningstyper, enten eksport av selve diagrammet, med tilhørende statistikk, eller visning av prosjektliste. I det siste tilfellet vises en liste av de prosjektene som inngår i utvalget med utvalgt nøkkelinformasjon. Merk at du må legge inn antall prosjekter du ønsker å inkludere i listen.

Tekster og språk

Fra 2013 ble det obligatorisk for alle prosjekter å levere inn en populærvitenskapelig framstilling på norsk og engelsk. På grunn av inkonsistent bruk av feltene i databasen vises disse i noen tilfeller feil på norske og engelske sider. Prosjektsammendrag har alltid vært obligatorisk men da på kun ett språk, og stort sett er disse skrevet på engelsk. Prosjektsammendraget vises både på norske og engelske sider uansett språk.

Det er nå obligatorisk med populærvitenskapelig framstilling også i SkatteFunn-prosjektene og disse vil etter hvert vises i Prosjektbanken.

Hvis du går deg «bort" eller ingenting virker

Klikk på Prosjektbanken-navnet i toppen av siden. Da kommer du tilbake til forsiden. Klikk på F5-tasten eller eple-R dersom du bruker Mac (det frisker opp hurtiglageret i nettleseren). Begynn på nytt.

Hvis du ikke finner det du leter etter, ta kontakt med oss på prosjektbanken@forskningsradet.no