0 antall prosjekter

PETROMAKS2-Stort program petroleum

The Norwegian oil and gas supply industry in hard times: Innovation in global supply chains.

Prosjektet GLOBOIL har studert hvordan norske oppstrøms olje- og gassleverandører har tilpasset sin produksjonsstrategi og leverandørkjeder i en tid med voldsomme konjunktursvingninger og store spenninger mellom det globale og lokale. Innovasjon i oljevirksomheten offshore petroleum skjer i et ko...

Tildelt: kr 13,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Safety and modelling of aged Li-ion Batteries

Hybride og elektriske skip har blitt ett viktig vekstområde for en rekke industrier i Norge. Ved å elektrifisere skip kan man redusere energiforbruk og utslipp av CO2, NOx og partikler fra skipene betydelig. De største installerte batterisystemene er så langt på flere MWh elektrisk energi og kons...

Tildelt: kr 13,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

SynchroPhasor-based Automatic Real-time Control

I det fremtidige bærekraftige kraftsystemet vil det være en stor andel fornybar kraftproduksjon, men også flere endringer i forbruk og mer kraftoverføring mellom land. Driften av kraftsystemet blir dermed mer utfordrende, og det kreves bedre metoder og verktøy for å drifte systemet. Anvendelse av...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

INNO INDIGO: Conversion of lignocellulosic wastes into biofuels and bioplastics

Fossilt brensel har vært og forventes å være den viktigste energiformen som driver samfunnet vårt. Imidlertid ble mange klimagasser, som CO2, produsert i energiomdannelsesprosessen, noe som har gjort miljøspørsmålene til et tema som har oppstått. Derfor er det kritisk å bytte ut fossilt brensel f...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

New Supplementary Materials in Cement Production

Framstilling av Portland klinker medfører betydelige CO2 utslipp ved produksjon av sement. Å erstatte deler av Portland klinkeren med substituttmaterialer (SCMs) er en effektiv måte å redusere CO2 utslippet på, og er en utbredt teknologi idag. Norcem bruker over 200.000 tonn flygeaske som SCM hve...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

JPIURBAN-Urban Europe

Waste Food-Energy-Water Urban Living Labs - Mapping and Reducing Waste in the Food-Energy-Water Nexus

Prosjektet tar sikte på å redusere ressursineffektivitet i den urbane mat-energi-vann-forbindelsen ved å utvikle og teste internasjonalt anvendelige metoder. Dette ble utført gjennom et internasjonalt nettverk av Urban Living Labs (ULL) i fire urbane regioner - Storbritannia (Bristol), Nederland ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MarTERA ARIM Havforskningsinstituttet/Metas.

Overvåkning av havet med tradisjonelle fartøybaserte metoder er dyrt og dermed begrenset i forhold til datatilfang i tid og rom. Prosjektet har etablert et autonomt bunnbasert system som overvåker både bunn og pelagiske habitat. I området rundt bunnplattformen overvåkes Biodiversitet i bunnfaunae...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

YSSP-opphold ved IIASA i 2018

YSSP

Tildelt: kr 21 012

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Novel solvents for biogas upgrading

Biogas technologies have experienced a period of great development: in 2012, there were over 13,800 biogas plants across Europe, and it is estimated that a large part of the EU-27 renewable energy target by 2020 will be met by bioenergy, of which at least 25% will be provided by biogas. Most appl...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Etablering og formalisering av FoU avtaler med utvalgte kinesiske partnere til DOSCON AS FoU aktiviteter.

DOSCON AS utvikler og leverer prosessovervåknings- og prosesskontroll-løsninger til vann og avløpssektor. DOSCON AS har et konsept for styring av kjemikalier for kloakkrenseanlegg som er verifisert i Norge, med behov for tilpasning til det kinesiske markedet. Det er også behov for å tilpasse kons...

Tildelt: kr 71 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NorSOOP: Norwegian Ships Of Opportunity Program for marine and atmospheric research

Verdens hav utgjør omtrent ¾ av jordas overflate og produserer omtrent halvparten av oksygenet som vi puster inn. Verdens hav er også viktig for produksjon av mat for mennesker fra både villfisk og fisk fra oppdrettsnæringen, de har en sterk påvirkning på vær og klima, og påvirker vår helse, triv...

Tildelt: kr 26,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2026

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

MucoProtect. Novel bio-mimicking nanocarriers for oral delivery of mucosal vaccines - protection at the first line of defence.

Vaksiner spiller en viktig rolle i havbruknæringens strategi for å bekjempe smittsomme sykdommer. Fisken befinner seg i vannet og de fleste patogener vil derfor angripe via slimhinnene som befinner seg på gjeller, skinn, finner og i tarmene. Vaksiner som tas opp oralt og virker gjennom slimhinnen...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Unveiling links between salmon physiology and online monitored behaviour

SalmonInsight er et fireårig forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd, som inkluderer SINTEF Ocean, NINA, NTNU Institutt for Teknisk Kybernetikk og Institutt for Biologi, Göteborgs Universitet og Sveriges Landbruksuniversitet. Hovedformålet med prosjektet er å finne ny kunnskap om hv...

Tildelt: kr 10,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

SiliconX: Unique silicon material for next generation high capacity Li-ion batteries

Fossile drivstoff driver fortsatt 99% av bilene på veiene og 86% av verdens energinett i dag. En av de største flaskehalsene i en overgang fra disse ikke-fornybare og forurensende brenslene til renere energikilder er dagens begrensende energilagringsteknologi. Litiumbatterier i ulike former er lo...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUSFOOD2: Sustainable Food Platforms: Enabling sustainable food practices through socio-technical innovation

Med flere forbrukere som har tilgang til en internettforbindelse og med introduksjonen av pålitelige elektroniske betalingsalternativer, har matforsyningen over nett økt i Europa. Data fra Eurostat viser at i 2009 hadde 5 prosent av forbrukerne kjøpt mat på nett i løpet av de siste 12 månedene, i...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET 11: Styrket EU-posisjon for norske energiforskningsmiljø lederverv i EERA e3s og etablering av nasjonal Mirror Group.

Prosjektets hovedmål var å bidra til økt deltakelse fra norske forskere i H2020 og andre program. Prosjektet skule bidra til 1) etablering av sterke konsortier, 2) oppnå synergier med eksisterende forskning og 3) bruke EERA som en plattform for å øke bidragene fra norske forskningsmiljø mot SET-p...

Tildelt: kr 0,71 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Breeding kelp for efficient and sustainable utilization of marine resources

Breed4Kelp2Feed har som mål å danne grunnlag for genetisk foredling av sukkertare for bærekraftig produksjon av høye avlinger. Tare kan ikke bare brukes til mat, fôr og framstilling av høyverdige kjemikalier, dyrking bidrar også til karbonbinding i havet. Det er en stadig økende tareproduksjon i ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Avian pathogenic E. coli in Norwegian broiler Production - characterisation, identification of risk factors and prevention

Den første leveuken er en kritisk periode for slaktekyllingen. Norsk fjørfeindustri har et felles mål om å redusere dødeligheten i første leveuke i slaktekyllingflokker til under 0,8 %. På tross av dette har man i løpet av de siste årene opplevd perioder med økning i dødelighet forårsaket av E. c...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

High energy cathodes for Li ion batteries

Nikkelrike lagdelte oksid (LiNi0.8+M0.2-O2) baserte katodematerialer har den høyeste energitettheten av dagens Li-ionebatterier. Fra etniske og pris perspektiver er det ønskelig å oppnå et kobolt fri Li-ionebatteri og Ni innholdet i kommersielle høyenergibatterier blir stadig høyere. Dessverre ha...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUSFOOD2: Adding value in resource effective food systems

Målet med prosjektet var å forebygge, redusere og gjenbruke matsvinn fra forskjellige sektorer og dermed støtte opp om både Norges og EUs målsetting om reduksjon av matsvinnet med 50 % innen 2030. Prosjektet hadde partnere fra Finland (LUKE; koordinator), Swedish University of Agricultural Scienc...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Blue Bioeconomy National Symposium

The Nordic Centre of Excellence for Sustainable and Resilient Aquatic Production (SUREAQUA) is contributing with new knowledge to advancing the transition to the bioeconomy in the Nordic area. The Centre focusses on promoting the business potential of aquatic production, increasing the efficiency...

Tildelt: kr 32 316

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Rogaland

SSF-Svalbard Science Forum

Combining DNA metabarcoding and movement data to investigate seasonal variations in Svalbard reindeer diet

Rapid changes in the distribution and accessibility of food resources due to climate warming threatens the viability of arctic species in Svalbard ecosystem. In such conditions, the capacity to optimize feeding choice in space and time is essential for ensure survival and reproductive success. In...

Tildelt: kr 31 543

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av trengevakt for biomassekontroll under kvalitets- og velferdskritiske operasjoner (CROWDGUARD)

Prosjektet Crowdguard (Prosjektnr. 282371) adresserer en av næringens mest krevende operasjoner; trenging, som blant annet i forbindelse med avlusingsoperasjoner har økt i omfang, og har stor betydning for fiskevelferd og dødelighet. Trenging (samling av fisk) utføres i forbindelse med slakt og b...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Novel concepts for cold activation of energy-intensive chemical processes

I endringen fra fossilbasert til fornybar energi vil prosesser for å produsere materialer, brensel og kjemikalier starte med lavenergimolekyler CO2, H2O og N2. Prosessen trenger derfor energi, og i stedet for termisk vil den bli bedre og mer effektivt forsynt kaldt, det vil si i form av for eksem...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

MarTERA:AQUACULTURE OPERATIONS with RELIABLE FLEXIBLE SHIELDING TECHNOLOGIES for PREVENTION of INFESTATION in OFFSHORE AND COASTAL AREAS

I havbruk er det lakselus og rømming av oppdrettsfisk som vurderes som de to største miljørisikoene. Det utvikles stadig nye oppdrettsteknologier som skal håndtere disse miljøproblemene. En av tilnærmingene er å utvikle nye merdteknologier som bekjemper lakselus gjennom manipulasjon av merdstru...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

CO Cofund call 1: ProReFine Refined forage legumes as local sources of protein feed for monogastrics and quality fibre feed for ruminants

Forsyning med protein er en utfordring i økologisk husdyrhold. Engbelgvekster kan brukes av drøvtyggere, men ubehandlet grovfôr er i større mengder ikke egnet som fôr til svin og fjørfe. Ved å separere en lett fordøyelig og proteinrik fraksjon fra en mindre fordøyelig og fiberrik fraksjon, kan en...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

CO Cofund call 1: SusOrgPlus Development of smart, low energy input heat pump drying for increased sustainability in organic food chains

SusOrgPlus er et internasjonalt og tverrfaglig ERA-nett samarbeid med mål om å utvikle prosessløsninger for økologiske matvarer, levere ressurseffektive produkter av høy kvalitet, utnytte nye råmaterialer og skape fremtidens næringsmiddelproduksjon. Utviklingen skal føre til økt aksept hos konsum...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Effects of climate change in a multiple stress multispecies perspective - MULTICLIM

Effektene av klimaendringer, miljøforurensning og tap av biologisk mangfold er blant dagens største miljømessige utfordringer. Forståelsen av hvordan disse utfordringene samvirker, er fremdeles i stor grad uutforsket. Vi studerer kombinasjonen av klimaendringer og miljøforurensning, og hvordan di...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Machine Learning Models for the Surveillance of Physical Power Markets

For at kraftmarkeder skal bli velfungerende og levere lovet samfunnsøkonomiske fordeler, må de (blant annet) være fri for manipulasjon fra markedsaktørene. Et marked som er utsatt for manipulasjon, spesielt hvis dette er utbredt, lider av redusert effektivitet, lavere offentlig tillit og til slut...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Science and Climate Services in Practice

The overseas research grant is to support Jana Sillmann to spend up to 4 months at the Pacific Climate Impact Consortium (PCIC) at University of Victoria, BC, Canada. This will enable her to closely collaborate with a climate service provider challenged with similar geographical and climatologica...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo