158 prosjekter

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Evidence-based policies and health systems interventions for antenatal care

I Mukono-distriktet i Uganda føder 30 000 kvinner hvert år. Blant dem vil 130 dø under svangerskap, fødsel, eller innen 42 dager, og 1400 vil oppleve at babyen dør etter 28 uker av svangerskapet eller i første leveuke. Mukono har 57 helsestasjoner som tilbyr svangerskapsomsorg. Helseinformasjonsy...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

KVINNEHELSE-Kvinners helse og kjønnsperspektiver

Women’s fertility – an essential component of health and well-being

I løpet av de siste 50 årene har kvinner fått generelt bedre helse. I samme tidsperiode har imidlertid flere og flere kvinner søkt hjelp for å bli gravide. Redusert fruktbarhet og barnløshet henger sammen med en økt risiko for flere kroniske sykdommer og for tidlig død. Hvordan dette henger samme...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

KVINNEHELSE-Kvinners helse og kjønnsperspektiver

Obstetric Care in Norway - A Collaborative and Knowledge-building project

«Fødeslomsorg i Norge» - et kompetansebyggende samarbeidsprosjekt forankret ved Folkehelseinstituttet. Det er lite kunnskap om hvordan tilgjengelighet til ulike typer fødeinstitusjoner og fødestedet influerer på fødselsutfall hos mor og barn i høyinntektsland. Vi har tidligere vist en betydeli...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

ADHD medication in pregnancy: understanding the population and outcomes related to treatment use and discontinuation

Målet vårt er å studere om bruk eller seponering av ADHD-legemidler under graviditet er assosiert med en økt risiko for uheldige fødselsutfall. De siste tjue årene har ADHD blitt en mer vanlig diagnose blant voksne. Som en følge av dette har det vært en betydelig økning i bruk av ADHD-legemidler ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The SafeTwoTreat Study: Harnessing Pharmacogenetic Data For Safer Use Of Psychotropic Medicines In Pregnancy

Depresjon og angst er utbredte psykiske sykdommer. Mange pasienter, inkludert kvinner i reproduktiv alder, opplever stor nytteverdi av å bruke legemidler mot disse sykdommene. Avgjørelser om å bruke slike legemidler i svangerskapet er utfordrende, særlig fordi enkelte studier har knyttet mors bru...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Revisiting and dissecting the maternal effect on childhood asthma

Astma er en vanlig sykdom hos barn. Foreløpig er det ingen tiltak som hindrer astma i å utvikle seg. Vårt mål er å forstå den grunnleggende biologien bak astma bedre, med det mål å kunne tilby bedre forebyggende tiltak. Vi skal se på et uløst mysterium. Barn får oftere astma når mor har sykdommen...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

SARS-CoV-2 infection and COVID-19 in women and their infants in Kampala, Uganda

Ugandas første bekreftede COVID-19-pasient ble identifisert 22. mars 2020 og i midten av september hadde 5123 mennesker fått påvist SARS-CoV-2 viruset som forårsaker sykdommen. Den høye befolkningstettheten og det omfattende sosiale samspillet i landets byer vil sannsynligvis skape store utfordri...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

EU-COVID-19 - a multinational registry-based linkage study with focus on risk and protective factors, clinical outcomes and mental health.

EU-COVID-19 er en internasjonal register basert studie med fokus på risiko faktorer, beskyttende faktorer, kliniske konsekvenser og psykisk helse Hensikten med dette internasjonale tverrfaglige prosjektet er å fremskaffe kunnskap informasjon om risikofaktorer og konsekvenser av COVID-19 i bef...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Lifespan and inter-generational respiratory effects of exposures to greenness and air pollution: the Life-GAP project

I Life-GAP prosjektet vil vi undersøke hvordan luftforurensing og grønne områder påvirker lungehelse gjennom livsløpet og på tvers av generasjoner. Life-GAP bygger på den store Respiratory Health in Northern Europe (RHINE) studien, en spørreundersøkelse med mer enn 20 000 deltakere fra Norge, Dan...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

COVID-19 Seasonality: The effect of environmental variation on the spatio-temporal dynamics at national, regional and global scales

COVID-19 Seasonality er et norsk-basert prosjekt med deltakelse fra en rekke miljøer i Kina, Iran, Storbritannia, USA og den afrikanske union med målsetning om best mulig å forstå den pågående COVID-19-pandemien. Prosjektet er organisert i tre hovedaktiviteter: (I) Extract, der vi vil anslå hvo...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Monitoring the population seroprevalence of SARS-CoV-2 infection in Norway to model and predict the current and future epidemics (Map-SARS)

Covid-19 er navnet på sykdommen som er forårsaket av viruset sars-CoV-2, som er et såkalt koronavirus. Viruset rammer først og fremst luftveiene, hvor det kan forårsake alt fra en mild forkjølelse til alvorlig lungebetennelse med lungesvikt og i ytterste konsekvens død. De fleste land har satt i ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Survival rates and long-term outcomes for patients with COVID-19 admitted to Norwegian ICUs

Studien Intensivbehandling og senplager etter COVID-19 er et samarbeidsprosjekt mellom Akuttklinikken ved Oslo Universitetssykehus og Norsk Intensiv- og Pandemiregister, og har en todelt hensikt. Første del av studien går ut på å beskrive den norske COVID-19 populasjon som har fått behandling på ...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Offshore worker heliport database cohort and new studies on exposure-related health

Prosjektet vil gi mer presis og pålitelig innsikt i potensiell yrkesrelatert sykdom blant norske offshorearbeidere i nyere tid (1980-2019). Prosjektet skal etablere en ny studiepopulasjon over offshorebeidere basert på informasjon om helikoptertransport av personell til og fra norske offshoreinst...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Inequalities in non-communicable diseases: Indirect selection or social causation? (The Indi-Ineq study)

Ikke-smittsomme sykdommer (NCD) står for en stor del av sykdomsbyrden i Norge og lignende land. Sykdommene varierer mellom sosiale grupper og er i stor grad bestemt av røyking, blodtrykk, usunt kosthold, inaktivitet, overvekt og alkohol. Prosjektet vil undersøke hvilken rolle individuelle trekk h...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

5th International Society for Childrens Health and the Environment (ISCHE) meeting

The International Society for Childrens Health and the Environment (ISCHE) is a non-profit, scientific society that aims to reduce the impact of adverse chemical, physical, biological and social influences on childrens health. We have previously held four successful meetings, two in the United St...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Why does low birth weight increase the risk of diabetes and other cardiometabolic diseases? A study of genetic factors in HUNT

Det er fra tidligere kjent at lav fødselsvekt gir høyere risiko for senere sykdom som f.eks. type 2 diabetes (T2D) og kardiovaskulær sykdom. Det finnes to hovedhypoteser for å forklare denne observerte assosiasjonen. Den første er Developmental Origins of Health and Disease hypotesen (DOHaD) som ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Kartlegging av forekomst av infeksjon med hepatitt C virus blant innsatte i norske fengsler.

Hepatitt C er et virus som ubehandlet kan føre til alvorlig leversykdom og død. Rundt 80 % av de som lever med sykdommen i Norge er smittet gjennom injiserende rusmiddelbruk. Det anslås at rundt en tredjedel av personer innsatt i norske fengsler har erfaring med injeksjonsbruk, men lite er kjent ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

NON-PROTECTED. The impact of perfluorinated toxicants and the gut microbiome on vaccine responses in children

Vaksinasjonsprogrammer er en av medisinens største suksesser, men kan nå være truet pga miljøgifters virkning på immunforsvaret. En studie fra Færøyene viste at eksponering for miljøgiftene perfluoralkyl- og polyfluoroalkyl-substansene (PFAS) i barnnealderen, stoffer som finnes i Gortex, Teflon, ...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The Norwegian Klebsiella pneumoniae network: K. pneumoniae population structure and antimicrobial resistance in a One Health perspective

Antimikrobiell resistens (AMR) utgjør en stor trussel mot den globale folkehelsen. Klebsiella pneumoniae er en bakterie som kan forårsake alvorlige infeksjoner hos mennesker, spesielt hos alvorlig syke og immunsvekkede pasienter. Denne bakterien er i økende grad motstandsdyktig mot mange av våre ...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Rogaland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Telomere length, epigenetic age and T cells in women who give birth at an older age

Dette prosjektet skal undersøke kvinners fruktbarhet i sammenheng med tre viktige mål for biologisk alder: telomerlengde, epigenetisk alder og immunstatus. Vi vil teste hypotesen om at kvinner med lengre telomerer, yngre epigenetiske alder og sunnere immunstatus enn sine jevnaldrende har økt evne...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

The importance of prenatal and postnatal nutrition on ADHD and cognitive functions in children

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) er blant de vanligste psykiske diagnosene som stilles blant barn og unge både nasjonalt og internasjonalt. Vi vet for lite om årsaker til ADHD ut over at gener spiller en viktig rolle. Vi kjenner heller ikke til kurativ behandling for ADHD. Kunnskap...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The burden of obesity in Norway: morbidity, mortality, health service use and productivity loss

Forekomsten av overvekt og fedme har økt de siste 30 årene. Likevel vet man lite om byrden av fedme i Norge og årsakssammenhengene er komplisert. Vi utnytter rike og unike registerdata i Norge kombinert med innovative statistiske metoder for å undersøke konsekvenser av fedme. Dette gjør vi ved å ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

POTENTIAL EARLY DIAGNOSTIC MOLECULAR MARKERS OF ADHD: Analysis of miRNA profiles and DNA methylation status in triads.

Attention deficit /hyperactivity disorder (ADHD) rammer 5-10 % av barn over hele verden og er en av de vanligste nevrologiske lidelser. ADHD rammer 5-6 % av alle barn i Norge. ADHD er et alvorlig helseproblem som ser ut til å øke i omfang. Derfor økt kunnskap om etiologien kan føre til tidligere ...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Intergenerational Transmission of Risk for Common Mental Disorders: A Longitudinal Extended Children-of-Twins Cohort Study

Psykiske lidelser påvirker 10-20 % av barn og unge over hele verden, og er en av de viktigste årsakene til uførhet hos voksne. Vanlige psykiske lidelser (CMD) hos både barn (f.eks angstlidelser, depresjon, atferdsforstyrrelser og ADHD) og voksne (f.eks angstlidelser, depresjon, rusmiddelmisbruk, ...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Real-time risk mapping for improving prevention and control of infectious diseases

The overall objective of this project is the development of a cutting-edge methodology for performing real-time, quantitative risk maps indicating probability of acquiring infectious agents in farmed animals. This method will subsequently be used for pred icting occurrences of outbreaks using pan...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Viken

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Immunotoxic effects of prenatal and childhood exposure to perfluoroalkyl substances

Immunsystemet utvikles i stor grad i fosterlivet. Dette gjør fosteret spesielt sårbart for eksponering for miljøkjemikalier. Endringer i immunsystemet på grunn av eksponering for immuntoksiske stoffer kan resultere i varige endringer i barnet immunforsvar og til utvikling av kroniske immunrelater...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Prediction of Autoimmune diabetes and celiac disease in childhood by Genes and perinatal Environment (PAGE)

PAGE betyr «Prediction of Autoimmune diabetes and celiac disease in childhood by Genes and perinatal Environment». Målet er ny kunnskap om miljømessige risikofaktorer for type 1-diabetes og cøliaki, som i fremtiden kan brukes til forebyggende tiltak. Type 1-diabetes og cøliaki er blant de van...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The Norwegian Influenza Registry Study, RegFlu II: Pandemic influenza, vaccination and neurological disease

I dette forskningsprosjektet, RegFlu bruker vi nasjonale registre til å studere konsekvenser av influensasykdom, influensavaksinering og bruk av antivirale midler. Prosjektet ble etablert av FHI etter influensa-pandemien i 2009. Mistanke om at pandemivaksinen kunne utløse narkolepsi var bakgrunne...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

A woman's reproductive success: Long-term implications for chronic diseases and death

Tap av barn, dødfødte eller levendefødte som dør senere, har vært relatert til maternell langtidshelse. Det er uklart hvorvidt sorg eller pre-eksisterende helseforhold er de sterkeste kausale faktorene. I vår siste artikkel har vi studert disse relasjonene, foreløpig i forhold til perinatal død (...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

EARLY INITIATION AND USE OF ALCOHOL THROUGH ADOLESCENCE Risks, precursors and developmental pathways from 18 months to 19 years

Mange forskningsprosjekter har studert utviklingen av ulike drikkemønstre i ungdomsårene og forholdet mellom alkoholdebut og drikking i ungdom og voksen alder. Samtidig har man visst lite om hvordan faktorer gjennom barneårene påvirker drikkemønstre på kort og lang sikt og hvordan ulike former fo...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Oslo