0 antall prosjekter

FORNY20-FORNY2020

Tidligfase teknologioverføring ved NORSAR.

NORSAR er en internasjonalt anerkjent og uavhengig forskningsstiftelse. Vi er spesialister på seismologi og seismisk overvåkning. NORSARs kjernekompetanse er seismologi og anvendt geofysikk. Vi gjennomfører forsknings- og rådgivningsprosjekter knyttet til disse fagområdene over hele verden. I for...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2023-2025

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

Tidligfase teknologioverføring 2023 2024

Prosjektmidlene skal benyttes for å bidra til idéutvikling og tidligfase avklaringer for forskningsresultater i form av potensielle tjenester og produkter og potensiale for videre kommersialisering. To av tre fokusområder i NGIs strategi for 2022-2025 inkluderer elementer av innovasjon og teknolo...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

The Coring Company - SPACE Woman Tech-EU

Gjennom PES finansieringen skal vi utvikle konsept og prosjekt, samt skrive søknad til programmet Woman Tech EU. For å sikre best mulig kvalitet vil vi bruke profesjonell søknadskonsulent til gjennomlesing og innspill i prosessen.

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Nordland - Nordlánnda

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 2 SINTEF (2021-2023)

Termisk energilagring gjør det mulig å koble forbruk av varme fra produksjon. Denne egenskapen er viktig i energinettverk som baseres på ustabile kilder slik som sol og vind. Tilgang på energi fra et varmelager i perioder med lav produksjon, kjent som lastforskyvning, eller bruk av lagret varme f...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Optimal bruk av undergrunnen - grunnvarme, fundamentering, digitalisering og forvaltning

Et hovedmål er å sikre en optimal bruk av undergrunnen (både løsmasser og berg) med tanke på uttak av grunnvarme. Resultatene vil bidra til verdiskapning i hele næringskjeden fra byggherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører. Verdiskapningen ligger i utvikling av nye produkter innenfor utt...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES 2021 2022 Ramme for NGI

De store og globale samfunnsutfordringene krever bredere samarbeid internasjonalt. Å øke spennet i vårt nasjonale og europeiske forskningssamarbeid er derfor et viktig satsingsområde for NGI. PES-midlene utgjør et sentralt virkemiddel for NGI for å støtte den nødvendige innsatsen for å lykkes end...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Centre for Geophysical Forecasting (CGF)

Vår visjon i senteret er å skape kunnskap og forståing frå geofysiske data. Våre tre hovudbruksområde av geofysisk overvaking er naturskadar som skred, ras og jordskjelv, CO2 lagring og naturressursar. I 2022 publiserte vi ein artikkel i Frontiers of Marine Sciences som fekk stor merksemd. For f...

Tildelt: kr 90,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114169 AGAVE: AI-based Geomodels from UAV Geoscanning for sustainable infrastructure development

AGAVE: AI-baserte geomodeller ved hjelp av ubemannet luftfartøy (UAV) geoskanning for bærekraftige infrastrukturprosjekter. I 2018 stod byggesektoren for 36 prosent av det totale energiforbruket, og hele 39 prosent av energi- og prosessrelaterte CO2 utslipp. En av de største utfordringene i inf...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Skrive søknad for å få prosjektmidler, som dekkes av EIC Accelerator Pilot (SME Instrument) Phase 2.

Søknaden til EU for å søke om støtte fra EIC Accelerator Pilot (SME Instrument) Phase 2, må sendes inn før 19.05.20 Søknaden vil detaljere ut hva som skal gjennomføres med en beskrivelse av organisasjons oppsettet , testeforløpet inkludert gjennomføringsplanen og hva man ønsker å oppnå. IDROP ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Machine Learning in Geophysical Processing and -Inversion

Marine seismisk data inneholder signaler som representerer bølgeformer reflektert fra undergrunnen. Disse bølgeformene inneholder informasjon om de fysiske egenskapene til undergrunnen, for eksempel hastighetene til den elastiske bølgen som forplanter seg i de geologiske lagene. Ved å bruke infor...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BegrensSkade II - Risk Reduction of Groundwork Damage

Målsetningen for BegrensSkade-prosjektet har vært at redusere antallet og omfanget av setningsskader på nabobebyggelse i forbindelse med grunnarbeider ved dype utgravinger og fundamentering. Kostnadene for skader forårsaket av geotekniske arbeider er vurdert til 3-10 % av prosjektenes totalkostna...

Tildelt: kr 16,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Klimatilpasninger og sikkerhetsvurderinger av områder med ustabile grunnforhold - Case studie Sandnes kommune

Klimatilpasninger og sikkerhetsvurderinger av områder med ustabile grunnforhold Case studie Sandnes kommune Det hersker vesentlig usikkerhet omkring grunnforholdene i Sandnes kommune som gir bekymringer med hensyn til uønskede hendelser, som ustabil byggegrunn og i verste fall skred og stø...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

SET 10: IFEs Deltakelse i EERA-JPGE (Geotermisk) Dette er forlengelse av løpende prosjekt

Målet med prosjektet er videreføring av IFEs deltakelse i EERA-JPGE (Joint Program on Geothermal Energy) som gir kompetanse om sporingsteknologi, korrosjon og skalering (flow assurance) i følgende underprogrammer (SP) som er opprettet i september 2016 etter intern omorganisering av EERA-JPGE som ...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

SET 10: Medvirkning i EERA Joint Program on Geothermal Energy 2017-2019

SINTEF har gjennom deltagelse og partnerskap i EERA Joint Program Geothermal Energy (JPGE) arbeide for å fremme norske industriprioriteringer og forskningsagenda innen utviklingsprosjekter i EU for ny geotermisk bore og brønnteknologi. Delmål i deltagelsen har vært å: - Koordinere norske indu...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW stipend Sean Salazar

...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

REISESTØTTE: Geological Reservoir Characterization for Subface CO2 Storange

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Foundation Design of Tomorrow's Infrastructure

GeoFuture Framtidens geotekniske beregnings- og prosjekteringsverktøy Bygningsfagene bruker gradvis mer tre-dimensjonal (3D) dimensjonering og visualisering under bygging og for vedlikehold. Geoteknikk-faget, både metodisk og visuelt, må følge med utviklingen og bli kompatibel med slike verkt...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Technical cooperation and support for setting up and initial strategy and operation of the National Geotechnical Facility (NGF) of India

-

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2014

Sted: Ukjent Fylke og 2 andre

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

TIME EFFECTS PILES UPGRADING BEARING CAPACITY OF PILED FOUNDATIONS TO ACCOUNT FOR TIME EFFECTS

The results of the project will primarily be based on the execution of a series of new pile load tests specifically designed to document the effects of time on the axial bearing capacity. A thorough characterisation of all relevant soil characteristics is necessary and will form an essential int...

Tildelt: kr 14,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Oslo og 2 andre

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Li, Xin kinesisk statsstip 2005/06

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Large Strain Testing of Fault Seals. Laboratory Experiments and Development of fault Seal Models

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Burden allocation and climate policiers

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Capping of contaminated sediments: Investigation of effects of different materials and designs

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

SIPOPETR-SIP-OED Petroleumssektoren

Strategic institute research programme (SIP) - offshore geohazards

...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo