0 antall prosjekter

SSF-Svalbard Science Forum

STABILITY OF CULTURAL HERITAGE IN SVALBARD IN A GLOBAL WARMING RiS 12106

This MSc Thesis project is going to look at the stability of cultural heritage foundations and other infrastructures. The project is located in Svalbard as all study objects are physically located in Svalbard. The study objects are related to technical-industrial heritage and are the prioritised ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Svalbard

FORNY20-FORNY2020

Geothermal Driven Concrete Energy Pile Joints

Geotermisk energi er en velkjent og veletablert energikilde. Dessverre er den også per dags dato en underutnyttet energikilde, til tross for et enormt potensial. Det er estimert at mengden energi tilgjengelig innenfor 10 000 m av jordas overflate er opptil 50 000 ganger større enn alle verdens hy...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Tidlig-fase bru-design ved bruk av optimaliserings- og maskinlærings-metoder

Bestemme riktig brutype, samt initiell dimensjonering av denne, kan være svært krevende. Det er mange faktorer å ta hensyn til, og å gjennomføre en kompromissvurdering der alle faktorene blir hensyntatt er utfordrende for den menneskelige eksperten med tradisjonelle metoder. Under designprosess...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sirkulære nybygg - Design og bygging for demontering og ombruk

Overgang fra lineærøkonomi til sirkulærøkonomi er en vesentlig faktor for omstillingen til lavutslippssamfunnet. I et slikt samfunn vil vi fortsatt bygge nye bygg, og behovet for materialer vil fortsatt være stort. Dagens praksis er i all hovedsak «bruk og kast» (lineær økonomi), og planlegging f...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Improved collision risk model for ships passing bridges with exposed foundations with focus on relevance in Norwegian coastal waters

Fra tid til annen mister skip styringen og fraviker fra sin planlagte kurs. Når dette skjer kan det fører til at skipet grunnstøter eller kolliderer med andre skip eller objekter. I noen (få heldigvis) tilfeller kan dette objektet være en bru. Konsekvensen av at et skip kolliderer med ei bru kan ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Innlandet

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Risk-based simplified fire models and methods

Sikker design av industrikompleks som kan være utsatt for brann forårsaket av utslipp av brennbare væsker eller gasser er utfordrende. På den ene side gjør dagens teknologi det mulig å effektivt kontrollere brannrisiko gjennom implementering av barrier som passive og aktive brannbeskyttelsesystem...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Energiforbruk, inneklima, energifleksibilitet

Scope - develop and demonstrate cost-effective low-carbon technological solutions to manage energy within existing buildings and interact with the grid based on user preferences and requests - upgrade existing buildings, either residential or tertiary - demonstrate how the smart systems, smart co...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Utmattingskapasiteten til lange hengebruer med brukasse enten i stål eller aluminium

Utmatting er definert som prosessen for initiering og vekst av sprekker gjennom en konstruksjonsdel som følge av gjentatte belastninger. Forekomsten av lokale utmattingsskader i stålbruer er en kjent problemstilling som i visse tilfeller har ført til konstruksjonssvikt. Derfor er det et stort be...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Innlandet

ENERGIX-Stort program energi

The 25th IAHR Symposium on Ice

The IAHR Ice Symposium was arranged for the first time in Reykjavik, Iceland in 1970. Since then the conference has been arranged as a biannual event with a few exceptions. The conference is formally arranged by the IAHR ice committee and usually held in one of the countries represented in the co...

Tildelt: kr 53 636

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Bærekraftige og innovative trebygg opptil 8 etasjer med bindingsverk

En stor del av aktiviteten i 2021 har omhandlet konsept for oppbygging av etasjeskiller. Grunnlaget for dette har vært nyeste tilgjengelige kunnskap for temaområdene brann, lyd og avstiving. Det har blitt valgt en ny løsning for etasjeskiller med spesielt fokus på spennvidde, lydisolering og ferd...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Analysis and optimization of a floating bridge with emphasis on structural behaviour and aerodynamic effects

I Statens Vegvesens prosjekt Fergefri E39 ble et flytebrukonsept nylig vurdert som det beste konseptet for å krysse Bjørnafjorden. Flytebrukonseptet består av en 5km lang stålkasse som ligger på flere flytende pongtonger og er dermed utsatt for permanente laster, naturlaster (herunder vind, bølge...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Bygg 4.0 conference 2019, focus on innovative digital business models for the construction industry

Bygg 4.0 conference gathered more than 90 participants from the two sectors of construction and ICT around the main topic of the digital transformation of the construction industry. The focus was set this year on innovative digital business models for the construction industry. Keynotes speakers ...

Tildelt: kr 90 495

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nytt flertrinns rensekonsept for rent vegvann

Gjennom prosjektet vil vi kunne bidra til at vegvann renses bedre og i større grad enn tidligere. Dermed kan vi ta bedre vare på det ytre miljø. Avrenning fra veg (vegvann) inneholder forurensninger i større eller mindre grad. Forurensingene er vegstøv, tungmetaller (bly, zink, kopper, kadmiu...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Renovasjon av bygg for å bedre energieffektivitet

I prosjektet foreslår Smedvig Eiendom å utarbeide en søknad til programmet Horisont 2020. Målet er å pilotere en sammensatt løsning hvor flere innovasjoner innen både konstruksjonsteknikk og digitale løsninger kombineres. Dette inkluderer løsninger for energistyring ("smarte" hus), bruk av mer tr...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Earthquake response of bridge abutments accounting for soil-structure interaction and inclined piles

Denne studien skal undersøke hvordan skråpeler responderer på seismisk belastning. Skråpeler blir ofte brukt for å ta opp horisontale laster, men frarådes i områder med høy seismisk aktivitet. Dette skyldes flere jordskjelv rundt om i verden hvor skråpeler ikke har oppført seg slik som tiltenkt. ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

ForestValue - Dynamic Response of Tall Timber Buildings under Service Load

Alle høye bygg utsatt for vindbelastning vil i noen grad svaie og svinge. Vanligvis er bevegelsene små og de merkes ikke av hverken tilskuere eller av personer inne i bygget. Slike svingninger medfører ikke noen fare for at bygget skades på noen måte, men personer som oppholder seg i bygget kan f...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Utvikling av mer presise metoder for estimering av bevegelsesinduserte vindkrefter på brukonstruksjoner

Bruer med ultra-lange spenn begrenses av de aerodynamiske egenskapene. Det er derfor stort fokus på å forbedre disse egenskapene, med blant annet å bruke doble - eller triple brukasser istedenfor en stor brukasse. Disse kassene har en annen oppførsel med tanke på ikke-linearitet, som både krever ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Utvikling av effektive og mer presise metoder for design av slanke bruer påkjent av vindlast

NTNU har siden åpningen av Hardangerbrua i 2013 utført målinger av den dynamiske responsen og vindfeltet langs spennet til brua. Dagens design metodikk for lange slanke bruer påkjent av dynamisk vindlast viser seg å være overforenklet i sammenlikning med full-skala målinger. I dette prosjektet...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Neste generasjon desinfiseringsmaskin og nye områder for automatisert desinfisering

Decon-X har utviklet en automatisert desinfiserings-maskin/robot, Decon-X DX1, til bruk på sykehus, sykehjem, hjelpemiddelsentraler og ambulanser. Den brukes for å desinfisere rom og utstyr for mikroorganismer som virus, bakterier og soppsporer. Maskinen plasseres i rommet som skal desinfiseres, ...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Wood frame solutions for free space design in urban buildings

WOODSOL (Wood frame solutions for free space design in urban buildings) har utviklet konstruksjonsløsninger i tre egnet for industrialisering og bruk i bybebyggelse. Mange av våre mest brukte byggematerialer er ikke bæredyktige med tanke på miljøeffektene. Trematerialer synes å være det eneste ...

Tildelt: kr 30,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Kjedet flytebru

I forbindelse med lansering av ferjefri E39 vil kryssing av brede fjorder med flytebru være et aktuelt alternativ til ferje. En flytebru skal stå i mot sidekrefter fra bølger, vind og strøm. For å håndtere påkjenninger fra disse miljølastene er tradisjonelle flytebruer utformet som stivekonstruks...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Kunstig sjøbunn for lange flytebroer

Mulighetsstudien "Ferjefri E39" utført av Statens vegvesen har undersøkt potensialet en ferjefri kystvei vil representere for handel og industri, og dermed sysselsetting og bosetting i regionen. Studien konkluderte med at en ferjefri kystvei med permanent e fjordkryssinger vil bidra positivt for ...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Aerodynamics of bridge cables

This project focuses on bridge cable vibrations due to wind loads, more precisely on dry cable aerodynamics in critical Reynolds number range. The topic is highly relevant for major forthcoming bridges in Norway. The main body of the project consists of an extensive experimental campaign, to b...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Rogaland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Moisture induced effects on the capacity of screws and threaded bar connections in timber structures.

The competitiveness of timber structures is largely governed by the design and effectiveness of its connections. Moisture-induced cracks in wood connections are a major problem in load bearing connections. Threaded bars and long self-tapping screws repres ent new possibilities in the quest to avo...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Seminaret "16th Nordic Seminar in Computational Mechanics (NSCM XVI)", 16.-18. oktober 2003

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skal arrangere et nordisk seminar "16th Nordic Seminar in Computational Mechanics" (NSCM XVI), som arrangeres over to dager. Dette er et årlig seminar som går på omgang mellom de nordiske universitetene og so m normalt trekker ca. 100 deltakere avhen...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Impact behaviour of aluminium plates: Interaction between global and local response

Structural impact problems have become increasingly important both for the modern industry and society. One area which is poorly covered in the literature, is the interaction in response between localised indentation/perforation and global response when a projectile impacts a plate. This will no...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage