0 antall prosjekter

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Hybrid, energy-efficient farming by combined greenhouse and vertical growth

Hybride, energieffektive veksthus ved kombinert vertikaldyrking og tradisjonell veksthusproduksjon (HybridVekst) HybridVekst er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF (SINTEF Energi, SINTEF Ocean og SINTEF Industri), to gartnerier (Viken Gartneri og Snarum Gartneri), og Gartnerforbundet. Formålet ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Application for Women TechEU for LifePot Greenhouse electrical growth stimulation mat for plant growth acceleration and deceleration.

The planning and evaluation of business model, partners, timeline, and cost estimations per work package will be performed and documented in the tables and application draft will be send to the consultant at PNO for review, edit and feedback. The required changes will be implemented in addition t...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Rogaland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Reducing food chain GHG emissions through a Norwegian industry perspective

Matindustrien er en stor kilde til klimagassutslipp, og vi er nødt til å utvikle og ta i bruk nye løsninger og teknologi for å løse dette problemet og oppnå en mer bærekraftig matproduksjon her til lands. CONNECT vil knytte norsk industri til H2020-prosjektet ENOUGH for å forsikre økt norsk delta...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Using steam - sustainable agricultural production

Soil Steam International har flere ganger tidligere fått seal of excellence søknadsforsøk gjort i programmet "Horizon 2020". Vi er nå kommet videre fra fase 1 i det nye programmet "Horizon Europe", og skal sende inn fase 2 innen 15.juni. Prosjektet er viktig for Soil Steam, da det omhandler vikti...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

Bioenergidagene 2022

Bioenergidagene arrangeres som en årlig konferanse og møteplass for erfarings- og kunnskapsutveksling mellom aktørene i den norske bioenergibransjen. Formålet med Bioenergidagene er å skape en møteplass for hele bioenergibransjen Bioenergidagen skal også være en samling i bransjen der nasjonale o...

Tildelt: kr 24 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Vekst-i-vekst – Bærekraftig vekst i norsk veksthusproduksjon

Den overordnede ideen er å skape verdivekst i norsk veksthusproduksjon med mål om økt norskproduksjon og økt forbruk av viktige veksthuskulturer, på en stadig mer bærekraftig måte. Innovasjonene knyttet til prosjektet vil først og fremst være relatert til hovedmålet om å gjøre norsk veksthusprodu...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: BlueBio - Sustainable utilization of MARIne resources to foster GREEN plant production in Europe

MariGreen prosjektet som helhet, med finansiering fra Romania, Hellas, Danmark og Norge, er nå godt etablert under kyndig ledelse fra Romania. Marint restråstoff egnet som gjødsel er sendt til grundige kjemiske analyser i Romania og Hellas, og vi samarbeider om publisering av resultatene. Et fel...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Oil-seed rape with increased seed retention

Rapsolje er en av de viktigste vegetabilske oljene, som brukes både til mat og biodiesel. Rapsolje hentes fra plantens frø. En viktig del av frøene løsner imidlertid fra plantene for tidlig, noe som resulterer i opptil 25% tap av frø. Bærekraftig og effektiv produksjon av mat er et sentralt mål,...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Interessentmøte sirkulærøkonomi for bionæringene

UN Global Compact Norge ønsker å invitere bedrifter til et interessentmøte, for å diskutere sirkulærøkonomi og bærekraft, med et overordnet hovedtema “bærekraftig mat”. Bærekraftig mat vil være essensielt for å ivareta de ressursene som er tilgjengelige, og for å kunne utrydde sult. Mat er del av...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Smart bruk av lys og ny lysteknologi for energieffektiv og kvalitetssikker helårsproduksjon av agurk i Norge

Lys er minimumsfaktoren for å oppnå høy avling og god kvalitet i Norsk veksthusproduksjon. Agurk er en lyskrevende kultur som trenger kunstig belysning for best fotosyntese og vekst. Agurkprodusenter benytter høytrykksnatriumdamplamper (HPS), men disse lampene bruker mye energi og gir mye varme. ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Rogaland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Detecting the world's most accurate field boundaries

The proposed project's background: all precision farming services and in-field analytics start with accurate field boundaries and seeded acres. Unfortunately, existing field boundary data is outdated and inaccurate, which affects the entire agricultural value chain from pre-production to grain-pr...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Innlandet

ENERGIX-Stort program energi

Bioenergidagene 2021

Bioenergidagene arrangeres som en årlig konferanse og møteplass for erfarings- og kunnskapsutveksling mellom aktørene i Norsk Bioenergibransje. Konferansen arrangeres av Norsk Bioenergiforening (Nobio) som skal fremme økt bærekraftig produksjon og bruk av bioenergi i Norge. Nobio er interessefor...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Grovpellets – Bedre produksjonsresultater og lavere energiforbruk ved forbedringer i prosesseringsmetoden for fjørfefôr

Fjørfeet er fra naturens side en frøspiser, som søker og plukker opp maten med nebbet og maler fôrpartiklene i muskelmagen kalt kråsen. Kråsen utvikles og stimuleres av harde partikler av en viss størrelse, og aktiviteten i denne delen av fordøyelsesystemet påvirkes dermed av maten som tas inn. Ø...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Rogaland

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

VRI Rogaland 2021 - Klimasmart verdiskaping

2021 kan regnes som siste år i prosjektperioden 2017?2021. Vi visste imidlertid ikke i 2017 at det ville bli slik, og avtalene som den gang ble inngått med kompetansemeglerne, gikk ut i desember 2020. Vi måtte derfor i starten av året gjennom en ny anbudsprosess for å få kompetansemeglere på plas...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Rogaland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sensorer for automatisk presisjonsplukking av jordbær

Målbær skal utvikle nøyaktige og robuste sensorer for egenskaper på jordbær i felt. Vi skal se på nye måleteknikker for å identifisere modenhet, sykdomsutbrudd og skade på jordbær. Dette vil brukes til å optimere robotisert plukking av jordbær. For å kunne plukke jordbær med en hastighet og nø...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Project Application Support for Farm2Fork Green New Deal SINUHE Consortium- Nabolagshager

This project focuses on working together with the international partners to write a strong Farm2Fork Green New Deal proposal, which will be submitted by the application deadline of 26. January 2021. This includes two staff attending consortium meetings, working on the proposal and relevant work ...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad på EIC Accelerator Pilot - H2020

Jordpro gjenvinner næringsstoffer som tidligere endte som avfall. Våtorganisk avfall og biorest blir til gjødsel og jordprodukter på en energieffektiv måte ved å la mikrobiologien få optimale betingelser. Selskapet har mottatt støtte gjennom miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge og er i lø...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Can boar production be beneficial for meat industry, breeding, farmers, animals, the planet and people?

Husdyrproduksjonen står overfor økt fokus på utfordringer relatert til dyrevelferd, arealbruk og utslipp av klimagasser, og behovet for kirurgisk kastrering av hanngris er utfordrende. Hovedårsaken bak kastrering er forebygging av rånesmak, som er en ubehagelig lukt og smak som kan være til stede...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Virtual EO Constellation for Global Environmental Intelligence

The overall concept and objective of the EU project is to develop AI-based technology to enable coherent fusion of multiple EO systems to yield a single source of consolidated, robust and dependable and secure EO data, which is to serve as the baseline for machine learning models to help farmers ...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

BeeFutures - making beekeeping sustainable again

The overall vision of the BeeFutures EIC Accelerator Pilot project is to prototype, pilot and commercialise our complete solution for beekeeping, which will be tailor-made for the specific needs of the apiculture market. The BeeFutures Hive is a hospital and a shelter for the bees as well as a da...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Maskinlæring for optimalisering av kornproduksjon og avling

DigiFarm har utviklet en maskinlæringsmodell for optimalisering av kornproduksjon. Vi utviklet modellen i samarbeid med NMBU og målet var å kunne hjelpe norske kornprodusenter øke avlingen sin gjennom optimalisering av best egnet kornsort (hvete/bygg/havre/rug) og individuelle jordskifter basert ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Innlandet

NAERINGSPH-Nærings-phd

Strategies in grass silage production to mitigate enteric CH4 emissions from ruminants

Matproduksjon resulterer i utslipp av klimagasser. I dag utgjør klimagassutslipp fra landbrukssektoren 8,7 prosent av den totale utslipp fra Norge. Gjennom Parisavtalen har Norge forpliktet seg til å redusere klimagassutslipp. Dette innebærer at utslippene i ikke-kvotepliktig sektor, som landbruk...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

LIVESTOCK - Sustainable Livestock Production

I prosjektet LIVESTOCK dokumenterer og utforsker vi bærekraft i norske husdyrsystemer gjennom å utvikle helhetlige modeller for livsløpsanalyser og bruke disse som grunnlag for videre arbeid i prosjektet. Det betyr at vi ser på systemene fra jord til produkt og vi inkluderer de tre pilarene for b...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Climate Smart Norwegian Sheep Production

Norge har store uutnyttede utmarksressurser. Den politiske målsetningen om økt matproduksjon på nasjonale ressurser i takt med befolkningsveksten avhenger av at disse ressursene utnyttes, som innebærer bruk av drøvtyggere. På samme tid har jordbruket forpliktet seg til å redusere sine klimagassut...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

Production of Medicinal Compounds in Aeroponics

Aeroponics er en jordløs dyrkingsmetode der plantens røtter henger fritt for å bli jevnlig sprøytet med vann som inneholder de nødvendige næringsstoffene. Aeroponics er klima- og sesong-uavhengig (når det utføres innendørs), samt ikke utsatt for jordforstyrrelser. I tillegg er vannforbruket i aer...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Rogaland

BIONÆR-Bionæringsprogram

InnoLED: Effect of red, blue and white light on the growth, edible quality and yield of lettuce produced in urban hydroponic system

Urbant landbruk har de siste årene utviklet seg raskt verden rundt. Fordelene med å produsere mat i byen (byområder) med lave klimagassutslipp, resirkulering av matsvinn, effektiv ressursbruk og ekte samfunnsengasjement har blitt allment kjent og godt mottatt av folk. NIBIO - Norsk institutt for ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Kontroll av bladrandskade for økt bærekraft i produksjon av crispisalat

Kontrollerte forsøk i veksthus og vekstkammere er utført ved NMBU for å forstå hvordan ulike klimafaktorer påvirker ytre (eldre blad) og indre (yngre blad) bladrandskade (BRS) hos crispisalat. Resultatene viser at en sikker måte å fremme utvikling av indre BRS er å øke lyssummen, enten ved å øke ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Effektiv, hygienisk og skånsom melking med automatisk melking systemer (AMS) i norsk melkeproduksjon

Hovedformålet med doktorgradsavhandlingen er å øke kunnskapen rundt hvordan melkemaskinen kan påvirke jurhelsen og melkekvaliteten. Velfungerende melkingsutstyr er en forutsetning for en effektiv og skånsom melking. Meieriindustrien har identifisert et behov for mer kunnskap om hvordan man tolke...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sustainable intensification of Norwegian cereal production by means of technology-driven adjustments of applied nitrogen and fungicides

Bakgrunn I tråd med det nasjonale mål om en bærekraftig intensivering av produksjonen er det behov for å øke kornavlinger samt utnyttingsgraden av både N-gjødsel og soppmidler. Innenfor samme skifte (jordstykke) er det ofte stor variasjon i topografi, jordkvalitet og tilgjengelighet av vann. ...

Tildelt: kr 0,69 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Optimal seedbed preparation under a changing climate

Klimaendringene som medfører mer nedbør om før og under våronntidspunktet, kan vanskeliggjøre gjennomføringen av jordarbeiding og såing i det fremtidige jordbruket. For bonden kan valget stå mellom økt jordpakking eller utsatt såtid. Uansett valg, vil bonden kunne risikere tap avling og kvalitet ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Innlandet