0 antall prosjekter

FORSTERK-Forsterkningsmidler

PentaHelix - bedre klimaplaner

Kommunale klimaplaner er grunnsteinen i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Alle kommuner og fylkeskommuner er pålagt å planlegge for hvordan de skal redusere klimagassutslipp, energieffektivisere, bidra til økt produksjon av fornybar energi, og tilpasse seg et klima i endring. Men kvaliteten ...

Tildelt: kr 0,78 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Østfold

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

The Planning and Building Act between market demand, land policy, sustainability, temporality, and intergenerational justice

LANDTIME er et samarbeidsprosjekt for å utvikle kunnskapsgrunnlaget, slik at planlegging etter plan- og bygningsloven (PBL) og relevant sektorlovgivning fremmer en bærekraftig samfunnsutvikling. LANDTIMEs innfallsvinkler er styring og ledelse, institusjonelle arrangementer og tidsdimensjonen. Pla...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Akershus

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Medvirkningsmetoder for klimatilpasning

For å sikre en bærekraftig utvikling i samfunnet bør klimaomstilling og klimatilpasning være godt integrert i regionale og lokale planprosesser. Samtidig er det behov for å mobilisere lokal kunnskap til dette arbeidet og å sikre god forståelse og engasjement for klimatilpassingstiltak hos innbygg...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Urban Transformation in a Warming Arctic: The Continued Effects of Nordic Colonialism in Urban Development and Planning

UrbTrans er et radikalt interdisiplinært prosjekt som undersøker utviklingen av Nuuk, hovedstaden i Kalaallit Nunaat (Grønland). Målet med prosjektet er lære med og fra Nuuk om sammenhengene mellom urbanisering, kolonialisme og dekolonisering. Ved å studere byens utvikling fra 1950 og fram til i ...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Handling conflict in compact city/centra development: How is local sustainable planning managed through new planning tools and practices?

NORSK POPULÆRVIT RAPPORT Prosjektet har belyst at idealet om den kompakte byen kan sies å tilhøre en økologisk moderniseringstradisjon, noe som innebærer at den økonomiske veksten kan fortsette, men den skal skje på en måte som belaster miljø og naturressurser minst mulig. Men dette innebærer ikk...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Cultural sites, traditional knowledge and participatory mapping; Long-time landscape usage in Sápmi

This project focuses on alternative methods of documenting traditional land use in the wake of the new Finnmark act and current investigations regarding collectively- and individually rights to land in Finnmark. An important approach will be the use of SI T (spatial information technology) and GI...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Oslo