0 antall prosjekter

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Uncovering the paths to pragmatic resilience

En av de vanligste, men minst studerte, utfordringene med å bli eldre er problemer med å kommunisere. Mange eldre sliter spesielt med pragmatiske ferdigheter, som å forstå undertekst, eller tilpasse det de sier til personen de snakker med. La oss si at en lege må gi en alvorlig beskjed til en p...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2028

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Indigenous language resilience: From learners to speakers

Over hele verden forsvinner urfolksspråk. Ettervirkningene av hard assimilasjonspolitikk har ført til at mange urfolksspråk er i ferd med å bli borte. Nå ønsker mange å ta tilbake disse språkene, ikke bare I Sápmi, men også andre steder i verden. Det ser ut til at kjennskap til og bruk av urfolks...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2028

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Funksjonshemning, mangfold og inkludering - nye forståelser i offentligheten

Vi vil inngå samarbeid med et produksjonsselskap som har erfaring med dokumentarisk filmproduksjon og i kortformatet. Omfanget på antall filmer/snutter vil avklares i dialog med produksjonsselskap før endelig avtale inngås. Vi vil vektlegge filmmediets muligheter til å vise kompleksitet og tvetyd...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2023-2025

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

EDUCATE: Livsmestring og digital kompetanse i videregående skole i lys av Fagfornyelsen

Doktorgradsprosjektet har som hovedmål å utvikle kunnskap om gjennomføringen av Fagfornyelsen i fellesfagene i videregående skole, knyttet til digital kompetanse og livsmestring og samspillet mellom de to. Prosjektet sammenligner undervisning på yrkesfag og studiespesialiserende program, og vil f...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Akershus

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Linguistic Economy through transfer Source Selectivity (LESS): A neurocognitive investigation of linguistic transfer in multilingualism

Du har kanskje hørt at hjernen vår fungerer som en kraftig prosesseringsmaskin. Det gjør den utvilsomt, men all prosesseringskraften ville vært ubrukelig i den konstante strømmen av informasjon vi lever i, hadde det ikke vært for at hjernen også er veldig god på andre ting: forutsi, tilpasse, gje...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Cross-linguistic influence in multilingual acquisition

Flerspråklighet er svært utbredt, og Europakommisjonen har som mål at alle europeere skal beherske to språk i tillegg til morsmålet. I dag er det veldig vanlig å ha lært engelsk i tillegg til morsmålet sitt, men det er også nyttig, og ofte helt nødvendig, å beherske flere språk. CLIMA undersøk...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

A Digital Edition and Analysis of the Auraicept na nÉces

Den mellomirske grammatiske avhandlingen Auraicept na nÉces er det viktigste vitnet til interesse for et europeisk folkespråk i den karolingiske perioden. Prosjektet vil gjøre denne teksten tilgjengelig for et spesialisert publikum (irsk filologi) og for et mer allment publikum (middelalderstudie...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Multilingualism in Transitions

Å lære seg nye språk kan få stor betydning for individers liv både på kort og lang sikt. Formålet i MultiTrans er å undersøke samspillet mellom individuelle språkvalg, språkpolitiske føringer og sosiale kontekster ved å se på hvordan individer begrunner og opplever valgene de tar i utdanningsløpe...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Multilingual Minds: grammar interaction in multilingual acquisition

Over halvparten av verdens befolkning er flerspråklige, og så mye som to tredjedeler av alle barn vokser opp med mer enn ett språk. I Europa er andelen flerspråklige barn for tiden rundt 20-25 %, og den øker stadig. De siste tiårene har vi vært vitne til en betydelig økning i innsats og interesse...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

KLIMAFORSK-Stort program klima

Overcoming Obstacles and Disincentives to Climate Change Mitigation: A cross-cutting approach by human and social sciences - 202CM

Forskere ved UiB samarbeider med kolleger ved Université catholique de Louvain i Belgia og Université Clermont Auvergne i Frankrike om prosjektet Overcoming Obstacles and Disincentives to Climate Change Mitigation: A cross-cutting approach by human and social sciences. Gjennom å kombinere lingvis...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Living with climate change: motivation and action for lifestyle change (CLIMLIFE)

Prosjektet CLIMLIFE 2020–2023 studerer hvordan nordmenn forholder seg til klimautfordringene i deres normale, daglige valg av levemåte. Det er bred enighet om alvoret i klimaspørsmålet, men samtidig må vi leve våre daglige liv og passe på våre behov og interesser og vårt fellesskap. Hvor villige ...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Second-language communication in workplace settings - the case of Polish migrants in Norway (NorPol)

Språkkompetanse blir ofte trukket fram som en suksessfaktor i arbeidslivet. NorPol-prosjektet vektlegger nettopp den rollen som språk og kommunikasjon spiller for inkludering og ekskludering i profesjonelle sammenhenger. Et viktig kjennetegn ved dagens arbeidsliv er at det involverer flere person...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Creativity and Convention in Pragmatic Development: Typical and Atypical Perspectives

Lenge trodde vi at pragmatikken - det vil si evnen til å slutte seg frem til taleres meningsinnhold - var noe barn tilegnet seg relativt sent. Nyere forskning har tilbakevist dette. Allerede i barnehagealder støtter barn seg på evnen til å forstå taleres intensjoner blant annet når de lærer nye o...

Tildelt: kr 13,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Riksbankens jubileumsfond til langsiktig grunnleggende forskning

Langsiktig grunnleggende forskning

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Morphosyntactic Production in Stroke-induced Agrammatic Aphasia: A Cross-linguistic Machine Learning Approach

Målet med Machine Learning Aphasia-prosjektet er å få bedre innsikt i afasi, en tilstand som er preget av språk / kommunikasjonsvansker som følge av hjerneskade. Verb-relatert morfosyntaktisk forringelse er et av hovedtrekkene til agrammatisk afasi. Selv om det har blitt gjort mange studier på ...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

International Research Conference "Multilingual Childhoods: education, policy and practice"

Given the recent global mobility trends, more and more children from birth to six years grow up in multilingual environments, and attend early years services in the language different from their home environment. At the same time, there is an international trend in introducing a foreign language ...

Tildelt: kr 16 718

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Innlandet

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

GLOW - Generative Linguistics in the Old World, 7-11. May 2019

The University of Oslo will be hosting the 42nd GLOW conference (Generative Linguistics in the Old World) in the period of 7-11 May 2019. Generative linguistics is a major theoretical framework within the language sciences, and GLOW is by many considered the major European organization in formal ...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Epistemalas modalitehta máná ehtalas ja morálalas árvvostallamis Epistemic modality in expressions of ethics and morals in child language

Det overordnede målet for prosjektet er å undersøke mulige sammenhenger mellom barns språkinnlæring og etiske refleksjoner. Prosjektet er tverrfaglig og omfatter forskningsdisipliner som samisk språkvitenskap, filosofi, pedagogikk og litteratur. Vi undersøker hvordan barn i 5-7-årsalder med nord...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Changing Nature. A lexical and argumentative analysis of public debates on nature (1998-2017)

Forskning har vist at vår forståelse av naturen og dens verdi har endret seg dramatisk siden 90-tallet. Disse endringene viser seg i hvordan vi forstår forholdet mellom mennesker og naturen, og hvordan vi verdsetter naturen. Samtidig har ekspertkunnskap fått en viktigere rolle i offentlige debatt...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

New Frontiers of Speech: Remaking Philosophy of Language for the Information Age

SAMKUL-nettverksprosjektet, New Frontiers of Speech: Remaking Philosophy of Language for the Information Age, satt sammen et nettverk av forskere for å undersøke nye forskningstemaer i anvendt språkfilosofi og taleetikken i sammenheng med de raske endringene innen informasjonsteknologi i løpet av...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

IGEL Society for the Empirical Study of Literature biennial conference at The Reading Centre, Univ. of Stavanger, July 2018

Digitale teknologier blir stadig mer utbredt i norske barnehager. Nettbrett med berøringsskjerm, som iPad, anses som spesielt brukervennlige for yngre barn, bl.a. fordi de innebærer mindre krevende finmotorikk. Interaktive digitale teknologier gir også andre muligheter for formidling av fortellin...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Rogaland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

L. Meltzers Høyskolefonds gave til UiB 2018

Gåva skal nyttast til UiB si vitskapelege forskingsverksemd med erverv av ny, grunnleggande innsikt som siktemål. Gåva skal nyttast ved alle fakulteta ved UiB og i mange fag og fagdisiplinar.

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2025

Sted: Vestland

GENSTIM-Gen. stim.tiltak/nettv.bygging

Forskningsrådets pris for unge fremragende forskere i 2017 til Terje Lohndal

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Vision shapes language: Referential communication in blind, sighted and newly-sighted individuals

Dette forskningsprosjektet har som mål å undersøke hvordan visuelle prosesser bidrar til språklig kommunikasjon, med fokus på hvordan vi refererer til den fysiske verden rundt oss. For å undersøke dette spørsmålet vil prosjektet studere og sammenlikne kommunikativ kompetanse hos seende og blinde ...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Modal Concepts and Compositionality: New Directions in Experimental Semantics

Modalitet finnes i alle språk. Det vekker interesse fordi det handler om betydninger hvor man må vurdere det som er “uvirkelig” eller hypotetisk. Dette er noe som er unikt for menneskelige kommunikasjonssystemer sammenlikna med det vi finner i dyreriket. Ord hvor modale betydninger typisk er invo...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Aspects of Linguistic Complexity. Comparative German/Norwegian Valence Approach to the creation of resources for Easy-To-Understand Language

For the present project we take language complexity as a key to the study of LS-KS, whereby complexity is seen as one of three main parameters of what we call Transparent Language. Among features affecting complexity we will in particular focus on verb valence, and the lexical and structural cons...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Working Multilingually

"Hva språk har å si" er en film om språk, mangfold og arbeid. Det er både fordeler og utfordringer ved språklig mangfold på arbeidsplassen. Språklig mangfold står i tett sammenheng med rekruttering av arbeidskraft, internasjonalt samarbeid og behovet hos kunder, pasienter og andre. Det både øker ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Constraints on syntactic variation: noun phrases in early Germanic languages

Dette prosjektet har dreid seg om nominalfraser i eldre germanske språk (perioden 300-tallet til 1300-tallet), mer spesifikt gammelengelsk, gammelhøytysk, norrønt, gammelsaksisk og gotisk, og marginalt også gammelsvensk. Da disse språkene hører til samme germanske språkfamilie og kommer fra samme...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk Lingvistisk Tidsskrift 2017

Utgivelse av Norsk Lingvistisk Tidsskrift 2017

Tildelt: kr 58 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Namn og Nemne 2017

Utgjeving av Namn og Nemne 2017

Tildelt: kr 45 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo