86 prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Multi-Sensor Data Timing, Synchronization and Fusion for Intelligent Robots

Autonome roboter og fartøy må navigere med høy nøyaktighet og sikkerhet. Dette betyr at de trenger å bygge en situasjonsforståelse ved å prosessere data fra mange forskjellige sensorer. Dette må skje hurtig og gjentas mange ganger i sekundet for å fange opp endringer både på grunn av egen bevegel...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

BIFROST - A Visual-Tactile Perception and Control Framework for Advanced Manipulation of 3D Compliant Objects

For å utvikle robuste robot-baserte automasjonsløsninger er vi avhengige av god visuell og taktil følingsteknologi som gjør roboten i stand til å se og føle miljøene den skal operere i og objektene den skal behandle. Vi trenger disse teknologiene til å utstyre morgendagens roboter. Det er kun da ...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SENTIENT: Science of resiliENt auTonomy In pErceptually-degraded eNvironmenTs

Dette prosjektet jobber mot forskningen for og utviklingen av “SENTIENT - Robust autonomi i perseptuelt utfordrende omgivelser" som nye metoder og systemer som kan muliggjøre robust utforskning, kartlegging og karakterisering av industrielle omgivelser ved hjelp av små og luftbårne roboter, slik...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Game-changing autonomous robot for chemical-free plant protection in vines

Fungicide use in European wine grape production is concerning. European wineries account for almost 2/3 of the fungicide use in Europe, but only use 4% of the agricultural land. This results in residues from pesticides in the food and has negative effects on the environment. In addition, grapevin...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114767 SmartXTag: Innovativ UHF RFID tag for fisk med anti kollisjon, lesbarhet og fleksibilitet

SmartXTag vil utvikle erstatningen til dagens elektroniske fiskemerking. Prosjektet er et samarbeid mellom RFID Solutions, Havforskningsinstituttet og britiske Omni-ID. Fisk merkes i dag i stor skala for å hjelpe forskere med å holde bestanden under oppsikt. De holder kontroll på fisk sin vandrin...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Rogaland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

An underwater robotics concept for dynamically changing environments

Når oppdrettsanlegg flyttes til mer eksponerte lokaliteter vil arbeidsforholdene bli mer kompliserte. Oppdretterne forsøker derfor å automatisere visse oppgaver for å skape trygge arbeidsvilkår. Nåværende matematiske modeller og reguleringsmetoder for autonome ubemannede undervannsfartøy (fra eng...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ship operational performance in following seas

Det er mye energi i havbølger, men hittil har lite blitt gjort for å utnytte bølgeenergien til å redusere energiforbruket til skip. Når et skip går i følgende sjø, kan motstand og energiforbruk øke eller minske avhengig av bølgelengden og skipets hastighet. Det kan også være vanskelig å styre ski...

Tildelt: kr 17,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Technology for effective and sustainable resource control.

Prosjektet R-Control vil utvikle generiske metoder og teknologier som gjør det mulig å estimere fangstsammensetningen som ankommer fiskefartøyet, og som kan brukes på flere fiskerier. Fangstsammensetningen fra hver fiskeinnsats vil automatisk bli analysert med hensyn til artssammensetning og stør...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

The 4th International Conference on Intelligent Technologies and Applications (INTAP'21)

The 4th International Conference on Intelligent Technologies and Applications (INTAP'21), is an important event on advances towards fundamental, as well as practical and experimental aspects of intelligent applications. INTAP'21 will address recent advancements in the field of artificial intellig...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Icing effects, detection and mitigation on unmanned aerial vehicles (UAVs)

Ubemannede fly er robotiserte fartøy som har blitt demonstrert i mange anvendelser allerede. For å utløse det kommersielle potensialet må ubemannede fly integreres i delt luftrom og må kunne operere sikkert også utenfor synsvidde og over befolkede områder. Det er derfor nødvendig å sikre at ubem...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

REmote Drone-based ship HUll Survey

Det er et økende behov for fjerninspeksjons-tjenester, akselerert av COVID-19 pandemien og relaterte restriksjoner for reiser, for å inspisere skip og andre industrielle eiendeler. Regelmessige inspeksjoner er nødvendig for å sikre sikkerheten til eiendelene, for eksempel for å sikre at skipet er...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Industrial PhD on Propeller Icing on Unmanned Aerial Vehicles

Gjennom det siste 10-året har anvendelsen av ubemannede fly (UAV) økt radikalt i stadig flere områder av verden. Denne utviklingen har ført til at stadig flere UAVer flyr i krevende vær, som for eksempel forhold med fare for ising. Atmosfærisk ising oppstår når et fly passerer gjennom skyer med s...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SFI AutoShip: Autonomous Ships for Safe and Sustainable Operations

Utviklingen av autonome skip er en trend både nasjonalt og internasjonalt. SFI AutoShip vil bidra til at norske aktører tar en ledende rolle i utviklingen av både teknologi og forretningsmodeller for autonome skip, der det legges vekt på trygge, sikre, miljøvennlige og kostnadseffektive løsninger...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MP: SentiSystems - the brains of autonomous operation

SentiSystems er spesielt nyttig for automatiske, ubemannede og autonome plattformer for kjøretøy som bevegelige roboter, droner og ubemannede undervanns- og overflatefartøyer. Eksempler på applikasjoner er dronebasert fotogrammetri og luftbåren 3D digital laserbasert kartlegging og modellering, r...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

A Drill floor Robotic System for Automated Operations

NOV sine Drillfloor systemer har i dag en høy automatiseringsgrad, med automatiserte og fjernkontrollerte verktøy til å gjennomføre håndtering av borerør og boreoperasjoner. Automatiseringen inkluderer både individuelle maskiner og maskiner i samarbeid for å gjennomføre sekvenser av operasjoner...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Agder

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Autonomous Underwater Fleets: from AUVs to AUFs through adaptive communication and cooperation schemes

Autonome undervannsfartøyer (AUV) brukes i økende grad til undervannsoperasjoner, for eksempel for å utføre rørledningsinspeksjon, kartlegging, og overvåking av sjøtemperatur, saltholdighet og havstrømmer. På samme måte som det som skjer for selvkjørende biler, blir AUV-er mer og mer autonome og ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Assuring Trustworthy, Safe and Sustainable Transport for All

Autonome og utslippsfrie ferger kan løse både transport- og miljøbehov for byer og tettsteder. De kan også åpne nye områder for bærekraftig utbygging av boliger og næringsvirksomhet uten de store økonomiske og økologiske kostnadene knyttet til etablering av veier, broer og tunneler. Disse selvkjø...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ADRIANE: Autonomous Drone system for Inspection of Industrial Assets by Non-Experts

Visjonen i dette prosjektet er å utvikle en hel-digital prosess for inspeksjon av tanker og andre innendørs industrielle anlegg ved hjelp av en drone som er i stand til å navigere trygt i lukkede miljøer uten bruk av GPS. Hver dag blir tusenvis av industrielle anlegg inspisert manuelt. For eks...

Tildelt: kr 10,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Strawberry Harvester for Polytunnels and Open Fields

SHAPE-prosjektet vil utvikle et autonomt innhøstingssystem for jordbær. Mangel på arbeidskraft er i dag en av de store bekymringene for jordbærdyrkere verden rundt. Det er derfor behov for ny teknologi som kan hjelpe dyrkerne med å automatisere innhøstingsprosessen. SHAPE-prosjektet bygger vid...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

iDROP Oceanid™ Navigator (iDRONA)

Oceanid farkostens fremdrift er basert på gravitasjon og enheten instruert til autonomt å gli lateralt i vannsøylen til en på forhånd definert posisjon på sjøbunnen, hvor den kan gjennomføre vitenskapelige måleoppgaver. Når innsamling er ferdigstilt og sensor data lagret vil enheten utføre en mil...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

RIVERSIM - software application for real time simulation of catchment processes and river flow, integrated with a SCADA for cascaded HPPs.

Prosjektet går ut på å etablere samarbeid mellom identifiserte SMB’er, organisasjoner og aktuelle FOU-institusjoner, for å gjennomføre et FOU-prosjekt for utvikling av en programvareapplikasjon med prosessbaserte hydrologi- og elvemodeller for sanntids simulering av nedbørsprosesser og vannføring...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

MP: Artificial Pancreas Trondheim: Intellectual Asset Management (IAM) and Securing of Intellectual Property Right

Forskningsgruppen Kunstig Pankreas Trondheim (Artificial Pancreas Trondheim, APT) har for tiden to prosjekter som er finansiert gjennom Digitalt Liv Norge og utlysninger fra BIOTEK2021. APT har som mål å utvikle en kunstig bukspyttkjertel, dvs. en helautomatisert tilførsel av insulin hos pasiente...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool Pioneer Robotics AS

Prosjektets formål er å forenkle programmering og utførelse av sveisefuger med varierende toleranser og lokale deformasjoner i materialene som skal sveises sammen. Det resulterende systemet vil øke bedrifters effektivitet ved bruk av robotiserte fleksible sveise systemer ved å redusere behovet ...

Tildelt: kr 96 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

ACCESS-AUV: Active towed docking stations for survey and sea-bed resident Autonomous Underwater Vehicles

Undervannsroboter blir stadig mer anerkjent som et fremragende verktøy for havundersøkelse- og inspeksjonsoppgaver. Slike roboter er drevet av batterier med begrenset kapasitet og blir derfor vanligvis operert fra konvensjonelle skip som representerer det største bidraget til kostnader, ulykker o...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MAMA-K - dynamisk styring av partikkelstråling for effektiv kreftbehandling

Produktet som skal utvikles, MAMA-K, har som mål at protonstråler skal kunne styres med industriell presisjon for forbedret kreftbehandling. MAMA-K står for "Multi-Array Multi-Axis Cancer Combat Machine". Hovedmålet er å unngå bestråling av friskt vev og av følsomme nerver og organer. Ved å...

Tildelt: kr 22,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Automatisk miljøovervåking ved bruk av miljø-DNA

Miljødirektoratet har behov for å effektivisere og forbedre miljøovervåkingen. Med dette prosjektet ønsker vi å få utviklet automatisk overvåking ved bruk av miljø-DNA. En av Miljødirektoratets viktigste funksjoner er å kartlegge og overvåke miljøtilstanden og vi bruker årlig over 300 millioner k...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Smart Condition Monitoring: Automatiserte tilstand og overvåkings systemer for maritime autonome roboter.

Norge har en sterk og viktig industritradisjon som leverandør av varer og tjenester til et globalt maritimt marked. Spesielt har norske kunnskapsbaserte bedrifter hatt betydelig konkurransekraft og vekstpotensial knyttet til avanserte og innovative produkter. Et eksempel på slike produkter er und...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PsyChoRob – Robot for assistanse innen fysisk og mental helse

PsyChoRob er en menneskevennlig robot som tilbyr praktisk, sosial og konsulterende hjelp i eldrehjem. Den har funksjoner for praktisk hjelp, fysisk trening, sosial stimulering, mental trening samt pasientovervåkning og oppfølging av medisinering, spising etc. En viktig hensikt med PsyChoRob, er...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Autonomous Robots for Ocean Sustainability

Bærekraftig utforskning og utnyttelse av havene krever undervannsroboter: Havene spiller en nøkkelrolle når det gjelder å adressere de globale utfordringene knyttet til global oppvarming, en økende befolkning og tilhørende behov for energi, mat og mineraler. For å kunne høste de marine ressursene...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Autonomous Industrial Inspection in a Contextualized Environment

Innenfor industrier som olje og gass, shipping og kraft har man lenge ønsket økt automatisering av oppgaver innenfor inspeksjon, vedlikehold og reparasjon. Mange slike oppgaver er gjerne tidkrevende og nitidige. I tillegg innebærer oppgavene ofte HMS-risiko på grunn av karakteristikkene til indus...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken