0 antall prosjekter

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

BalanseINN - Gender Equality in Top academic positions in Inland Norway University of applied sciences.

BalanseINN: Flere kvinner i faglige toppstillinger Formålet med BalanseINN er å fokusere på og bidra til jevnere kjønnsbalanse i akademiske toppstillinger ved høgskolen. Høgskolen i innlandet har vært gjennom en fusjonsprosess mellom Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer, og i denne per...

Tildelt: kr 0,92 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Innlandet

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA Støtte til åpen publisering

HINN arbeider mot økt publisering i Open Access-tidsskrifter. Mange av disse finansieres av såkalte forfatteravgifter (Article Processing Charges). Slike avgifter kan utgjøre et hinder for mange, og høgskolen har derfor satt av midler til å dekke disse i et eget publiseringsfond.

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Innlandet

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

SARS-CoV-2 infection in HIV-positive patients with or without antiretroviral therapy in sub-Saharan Africa

Prosjektet "SARS-CoV-2 infection in HIV-positive patients with or without antiretroviral therapy in sub-Saharan Africa" har publisert en artikkel som beskriver prosjektets fremdrift. Artikkelen "COVID-19 and its effects on endothelium in HIV-positive patients in sub-Saharan Africa: Cardiometaboli...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

FORNY20-FORNY2020

MP: BioConserve - A natural food preservative from plant biomass to replace synthetic additives.

Matvarer rike på fett og olje er utsatt for lipidoksidasjon når de eksponeres for luft. Lipidoksidasjon er en smaks- og kvalitetsforringende prosess; maten blir harsk og delvis uspiselig. Antioksidanter er kjemikalier som blir tilsatt tilvirkede matvarer for å beskytte dem mot oksidasjon. Produse...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Innlandet

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Digital interaction and multilingualism at work and in school: The case of Lithuanians in rural Eastern Norway

Dette prosjektet undersøker digital kommunikasjon mellom litauiske arbeidsinnvandrere og nordmenn i arbeids- og skolesektoren, med fokus på Innlandet. Hvilke verktøy og hvilke språklige ressurser er i bruk for hvilke formål? Hvordan påvirker kommunikasjonen opplevelsen av sosial likhet og inklude...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Grazing in carnivore forests for sustainable production of food, timber and biodiversity

Utmarksbeiting har i mange århundrer vært en viktig ressurs for norsk matproduksjon, ikke minst fordi tilgangen til dyrka mark er begrenset av klimatiske forhold. De store rovdyrene bjørn, ulv, gaupe og jerv som førte til skader i husdyrbesetningene ble derfor forfulgt og helt eller delvis utrydd...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning - PES2020

Etablere en ramme som har følgende formål: 1. Sette av midler som skal gå til å bistå forskere til å utvikle søknader til Horisont 2020. Midlene vil i første omgang gå til å støtte søknader uavhengig av hvor på høgskolen de kommer fra. I tillegg ønsker vi å jobbe aktivt opp mot miljøer ved høgsk...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Hvordan kan skolen legge til rette for optimalt læringsutbytte for elever fra familier med migrantbakgrunn og kort botid i Norge?

Prosjektet utforsker hvordan skolen jobber for å lage gode læringssituasjoner for elever fra familier med migrantbakgrunn og med kort botid i Norge. I tillegg til manglende ferdigheter i undervisningsspråket, er denne elevgruppen ekstra utsatt fordi de ofte også har andre utfordringer knyttet til...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Niche adaptation in Arctic char populations and demographic history inferences.

Arctic char (Salvelinus alpinus) is a freshwater species that lives further north than any other fish (Jonsson & Jonsson 2001; Lundrigan, Reist & Ferguson 2005). This species is polymorphic, meaning they have the ability to change their phenotype under different environmental conditions (Skúlason...

Tildelt: kr 34 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Innlandet

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hamar bispedømmes steinhåndverkere og arkitektur 1250-1500

Steinbygging med bruddstein og kalkmørtel ble introdusert til Norge tidlig på 1100-tallet. Teknologien var ny og krevde kunnskap som tidligere ikke var kjent i landet. Avhandlingen omhandler hvordan steinbygningene ble oppført og av hvem. Aktører som steinbrudd, murere, verktøy, økonomi og bygghe...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Sparebankstiftelsen: Styrking av forskningen ved Høgskolen i Innlandet som en del av vår universitetsambisjon/fire egne ph.d-områder

Høgskolen i Innlandet har mottatt tilsagn om tildeling av til sammen kr 42,7 mill. kroner for årene 2018 - 2020 fra Sparebankstiftelsen Hedmark. Foreløpig har vi mottatt kr 16,1 mill. for 2018, men det er kun kr. 12.6 mill. som er gitt til langsiktig grunnleggende forskning. Midlene benyttes ti...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Innlandet

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

International Research Conference "Multilingual Childhoods: education, policy and practice"

Given the recent global mobility trends, more and more children from birth to six years grow up in multilingual environments, and attend early years services in the language different from their home environment. At the same time, there is an international trend in introducing a foreign language ...

Tildelt: kr 16 718

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Samarbeid om de som trenger det mest

Strategiprosessen i utviklingsplanen i Helse Sør-Øst 2035 setter et ekstra fokus på samsyklighet. Ett funn i de fleste helseforetak som deltok i prosessen er at "en liten gruppe mottar nesten halvparten av sykehustilbudet i spesialisthelsetjenesten. Dette er pasienter med sammensatte og kroniske ...

Tildelt: kr 35 528

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ICDE Lillehammer Lifelong Learning Summit 2019 -where education meets work to shape the future of lifelong learning.

The ICDE Lillehammer Learning Summit in 2019 is an international meeting place where education meets work for development of lifelong learning for the future. Lifelong Learning is highly relevant, with the new Sustainable Development Goal "Education 2030: Ensure inclusive and quality education fo...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Innlandet

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Transatlantic Relations in times of Uncertainty. Drivers and Mechanisms of EU-US relations (TransAt)

Transatlantiske relasjoner har vært en hoved-pillar i internasjonale relasjoner siden andre verdenskrig, og utgjør i dag selve kjernen i det som ofte refereres til som den vestlige liberale verdensordenen. I lys av USAs endrede utenrikspolitiske orientering, økt internasjonal usikkerhet og de man...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning - PES2020

Etablere en pott som har følgende formål: 1. Sette av midler som skal gå til å bistå forskere til å utvikle søknader til Horisont 2020. Midlene vil i første omgang gå til å støtte søknader uavhengig av hvor på høgskolen de kommer fra. I tillegg ønsker vi å jobbe aktivt opp mot miljøer ved høgsk...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Innlandet

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Forskergruppe ved Høgskolen i Innlandet (tidl. Hedmark)

Ikke relevant

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Thematic Networks compiling knowledge ready for practice. Coordination and Support Action - ROSEWOOD 4.0

ROSEWOOD4.0 aims at extending the actions of the actual ROSEWOOD network by further developing regional networks of actors of the wood mobilization value-chain to reinforce the sustainability of the wood mobilization across European Regions. Emphasis is put on digitalization of forestry industry ...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Innlandet

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

NEON konferansen 2018

NEON-konferansen i 2018 vil være den femtende årlige konferansen i regi av NEON-nettverket. Arrangementet har siden begynnelsen vært arranger på ulike steder rundt om i landet, som en del av nettverkets grunntanke om å inkludere alle landets organisasjonsfaglige forskningsmiljøer. Konferansene sp...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Innlandet

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Høgskolen i Innlandet (tidl. Hedmark)

...

Tildelt: kr 0,64 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Innlandet

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til Open Access-publisering

Fjerne barrièrer for åpen publisering.

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Innlandet

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Decisions and Justifications in Child Protection Services(CPS)

Prosjektets hovedmål er å identifisere hvordan tolkninger av prinsippet om 'barnets beste' gjenspeiles i barnevernets begrunnelser for beslutningene de fatter. Prosjektet rettersærlig oppmerksomhet mot hvordan kulturelle verdier, etnisitet og minoritetsstatus påvirker beslutningene. Polske samarb...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Innlandet

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

AMR-Diag: A Novel Diagnostic Tool for Sequence Based Prediction of Antimicrobial Resistance

Infeksjoner forårsaket av bakterier resistente mot antibiotika (AMR; antimicrobial resistance) truer det moderne helsevesen og er ansvarlig for 700 000 og 33 000 dødsfall årlig, i henholdsvis verden og Europa. Et utfordring i møte med antimikrobiell resistens er upresis forskriving og feilaktig b...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smart design and founding process for large sandcasted aluminium parts.

Prosjektet har som mål å få økt anvendelsen av store sandstøpte deler i aluminium ved å finne frem til nye og/eller forbedrede støpelegeringer, hvor resirkulert aluminium benyttes, samt utvikle bedre og mer forutsigbare prosesser for støping og etterbehandling av store deler. Prosjektet er et sa...

Tildelt: kr 12,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Innlandet

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The social dynamics of musical upbringing and schooling in the Norwegian welfare state

Hovedmål for forskningsprosjektet ‘The social dynamics of musical upbringing and schooling in the Norwegian welfare state’ (DYNAMUS) har vært å utforske hvordan musikk kan virke inkluderende, men også ekskluderende, i ulike sosialt og kulturelt dynamiske sosialiserings- og utdanningssammenhenger....

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning - PES2020

Etablere en pott som har følgende formål: 1. Sette av midler som skal gå til å bistå forskere til å utvikle søknader til Horisont 2020. Midlene vil i første omgang gå til å støtte søknader uavhengig av hvor på høgskolen de kommer fra. I tillegg ønsker vi å jobbe aktivt opp mot miljøer ved høgsk...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Innlandet

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Ordførere og lokalpolitikere som innovasjonsaktører

Forprosjektet vil utvikle innovasjonsprosjektet «Ordførere og lokalpolitikere som innovasjonsaktører» til hovedprosjekt. Forprosjektet iverksettes i samarbeid mellom 6 ordførere fra kommunene Hammerfest, Hasvik, Rindal, Øystre Slidre, Ringsaker og Fredrikstad og 6 forskere fra hhv. Universitetet...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Elucidation of underlying factors influencing fertility in modern, efficient livestock production through novel epigenomics and metabolomics

Systematisk dyre-avl på viktige egenskaper som melke- og kjøttproduksjon, og også helse og fruktbarhet har blitt benyttet i Norge over lang tid. Vektlegging av fruktbarhet i avlsarbeidet er svært viktig for effektivitet og lønnsomhet i næringen. Kunstig sædoverføring basert på utvalgte dyr med go...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BP-17 - A national centre for manufacturing excellence in biopharma

For flere bransjer er mangel på anlegg for produkttesting og småskala-produksjon en av utfordringene knyttet til skiftet mot en mindre oljeavhengig norsk økonomi. Med utgangspunkt i dagens produksjonsenhet på Elverum og produksjonsutstyr anskaffet fra Folkehelseinstituttet (FHI), er prosjektets m...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning - PES2020

Etablere en pott som har følgende formål: 1. Sette av midler som skal gå til å bistå forskere til å utvikle søknader til Horisont 2020. Midlene vil i første omgang gå til å støtte søknader uavhengig av hvor på høgskolen de kommer fra. I tillegg ønsker vi å jobbe aktivt opp mot miljøer ved høgsk...

Tildelt: kr 0,72 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Innlandet