0 antall prosjekter

FINANSMARK-Finansmarkedet

Økonomisk sosialisering i hjemmene: Får gutter og jenter ulik oppdragelse?

...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Agder

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til Agderforskning AS

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Social Innovation and the Economics of Rural regions and agriculture

Bioeconomy has been part of the broader international agenda and policy discussions for a relatively short time. The EU Horizon programme presents a tool to boost European research and innovation in the field of bioeconomy in 2014-2020. The bioeconomy opens up significant regional and local busin...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Agder

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Nye stier på Agder - VRI programmets Samhandlingsprosjekt på Agder

Prosjekttittel: Nye stier på Agder - VRI programmets Samhandlingsprosjekt på Agder Prosjektnummer: 233650 Innledning: Prosjektet har vært del av Forskningsrådets program «Virkemidler for regional FoU og innovasjon» i perioden 2014-2016. VRI-programmet er forskningsrådets 10-årige satsing p...

Tildelt: kr 17,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Agder

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Path development in different regional settings. Regional policy approaches in the global economy

Prosjektet har vært en del av Forskningsrådets program ?Virkemidler for regional FoU og innovasjon? i perioden 2014-2016. Prosjektets hovedspørsmål har vært hva som kjennetegner den langsiktige utviklingen av næringsliv og innovasjonssystem i ulike regioner. De empiriske analysene omfatter næring...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Agder

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

VRI Agder 2011-2013: Innovasjon gjennom samhandling

Bak søknaden står Aust- og Vest-Agder Fylkeskommuner, Innovasjon Norge Agder, Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Sørlandets Kompetansefond og Cultiva (finansiører) Universitetet i Agder (UiA), Agderforskning AS og Coventure AS (konsortiedeltakere) Regionalt forskningsfond - Fondsregion Ag...

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Agder

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

Kunnskapsbasert næringsutvikling på Agder

Prosjektet vil analysere hvordan FoU- og innovasjonsvirksomhet foregår i bedrifter i innsatsområdene (energi/prosess/olje og gass, kultur, IKT) til VRI-Agder, og hvordan utviklingssystemet på Agder kan utforme virkemidler for å stimulere innovasjonsaktivi tet i bedrifter i innsatsområdene. Prosje...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Agder

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Festivals as Creative and Innovative Cultural Industries

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Agder

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Different modes of innovation and the challenge of stimulating university - industry cooperation

This project application is a cooperation between the VRI research projects in the regions of Agder, Vestfold, Buskerud and Innlandet. The project focuses on one of the main subjects in the VRI program, and in the four regions, which concerns how instrume nts aimed to stimulate knowledge flow bet...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Agder

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Samarbeid for barnets helhetlige utbytte. Barnehagebarn med nedsatt funksjonsevne.

Den overordnede problemstillingen prosjektet søker å belyse er: Hvordan konstrueres og ivaretas samarbeidsrelasjonene i forhold til barn med nedsatt funksjonsevne mellom barnehagen og barnets hjem og mellom barnehagen og det øvrige hjelpeapparatet? For å belyse denne problemstillingen vil vi ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Agder

SIP-Strategiske instituttprogram

Nærings- og stedsutvikling på små steder - Kriseforståelse som handlingskontekst

Endringsprosesser i små lokalsamfunn er et samspill mellom ulike aktører i offentlig og privat sektor. Disse aktørene har ulike utgangspunkt som påvirker deres rasjonalitet og dermed deres vurderinger og handlemønster. Vårt utgangspunkt er at endringspros esser ofte starter som følge av en felles...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Agder

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

VRI-Agder - Kunnskapsutvikling gjennom samhandling

VRI-Agder er basert på teori om at kunnskap, innovasjon og verdiskaping utvikles gjennom samhandling i bedrifter, i nettverk mellom bedrifter og mellom regioner. VRI-søknaden er et resultat av samhandling mellom næringsliv, nærings- og arbeidslivsorganisa sjoner, offentlige aktører i Aust-Agder o...

Tildelt: kr 17,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Agder

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

Conceptions of centre and periphery and the transforming power of mobility

...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Agder

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Kunnskap og innovasjon som forutsetning for verdiskaping i Agder

Denne søknaden til det nasjonale forskningsprogrammet VRI er nært knyttet til Agders aktivitets og samhandlingssøknad til samme program. De to søknadene bør sees i sammenheng. Denne søknaden inneholder beskrivelse av de organisasjons- og innovasjonsforsk ningstema vi spesielt vil arbeide med på ...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Agder

FINANSMARK-Finansmarkedet

Populærvitenskaplig formidling

...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Agder

MOBI-Mobilisering

Festivaler på Sørlandet Festivaler som regional aktør i moderne identitetsprosesser - en pilotstudie fra kulturnæringer på Sørlandet

På Sørlandet finnes mer enn 60 festivaler. Vi ønsker å studere disse på to ulike forskningsnivå: Kartlegging Det er et stort mangfold av tematiseringer, prosesser, kontekster og kulturelle uttrykk blant festivalene som finner sted på Sørlandet. Festivale ne er på ulike vis viktige aktører i mode...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Agder

VS2010-Verdiskapning 2010

Verdiskaping gjennom bred medvirkning - Kunnskapelsesprosesser i IKT næringen på Agder

Bakgrunnen for prosjektet er den litteraturen som hevder at vi ser et nytt fenomen i økonomien som kalles 'kunnskapsøkonomi'. Påstanden er at 'driverne' i denne økonomien er annerledes enn tradisjonell økonomi. Vi vil se på samspillet mellom IKT næringen og det nye Agder Universitet (HiA). Vi tar...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Agder

SIP-Strategiske instituttprogram

Forestilllinger om ruralitet i norsk regional- og distriktspolitikk. Videref. av 155695. Videreføres etter søknad 177641/V10.

I arbeidet med tekster fra ulike arenaer i det norske samfunnet som omhandler distriktene har det vokst frem interessante koplinger mellom konstruksjonen av en norsk identitet og vårt forhold til det rurale. Det er først på 1970-tallet at politikken for d et rurale også får et tydelig symbolsk in...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Agder

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling på Agder 2006 - videreføring av 168587

Formålet med prosjektet på Agder er å øke bedriftenes innovasjonsevne og konkurransekraft gjennom å: - fremme økt innsats på forskning og utvikling hos bedrifter med liten eller ingen FoU erfaring og - styrke FoU- instituttenes rolle som samarbeidspartner for næringslivet Prosjektet er en samor...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Agder

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Collective Research - Sustainable boating

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Agder

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling på Agder Videreføres i prosjekt 168587/I50

Prosjektet er en samordnet satsing fra de to Agderfylkene med Agderforskning som prosjktleder og ansvarling for kompetansemegling. Prosjektet inngår som del av det samlede arbeidet som skal bidra til næringsutvikling i de to fylkene. Det vil få felles sty ringsgruppe med VS 2010 prosjektet, og sk...

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Agder

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling på Agder 2005 - videreføres som 173852

Prosjektet er en samordnet satsing fra de to Agderfylkene med Agderforskning som prosjektleder og ansvarlig for kompetansemegling. Prosjektet inngår som en del av det samlede arbeidet som skal bidra til næringsutvikling i de to fylkene. Det har felles sty ringsgruppe med VS2010 prosjektet, og ska...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Agder

FINANSMARK-Finansmarkedet

The effect of management pay and incentives on long-term performance of public firms

It is well documented that the level of top management compensation has been increasing in both Norway and abroad for a number of years. Some studies emphasize that these pay raises are good for investors, whereas others draw the opposite conclusion. This research project seeks to develop new kn...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Agder

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Innovasjon i små kunnskapsintensive bedrifter (høyteknologiske bedrifter)

Hovedformålet er å undersøke hva som påvirker innovasjon i små kunnskapsintensive bedrifter som arbeider i nasjonale og internasjonale markeder. Fokus er på hvordan innovasjonsbarrierer kan reduseres, hvordan innovasjon kan stimuleres og hvilke faktorer s om bidrar til å begrense risikoen i småbe...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Agder

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Trangressing Economic Boundaries: Gender, Commodification and Social Change in Zanzibar.

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2011

Sted: Agder

SIP-Strategiske instituttprogram

Forestillinger om ruralitet i norsk regional- og distriktspolitikk. Videreføres på prosjekt 170804.

En ønsker å se nærmere på hvordan forestillingene om "problemer" og "løsninger" i det rurale Norge og distriktspolitikken skapes av ulike aktorer gjennom produksjon av ulike myter og forestillinger (diskurser) om forskjellen mellom byen og bygda. SIP har følgende overordnede problemstilling: Hvo...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Agder

VS2010-Verdiskapning 2010

Verdiskaping gjennom bred medvirkning

Forskningsdesignet i VS2010 Agder er basert på en aksjonsforskningstilnærming der et team av forskere deltar. Forskningen er basert på antagelsen om at ny kunnskap utvikles i samspillet mellom teori og praksis. Utviklingsaktivitetene i VS2010 Agder har så langt avtegnet fem grupper av praksiser s...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Agder

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Managing the Urban Transition at the Local Level in Tanzania and Ethiopia

The rapid growth of urban population is a universal phenomen throughout the developing countries. By 2015 more than 50 per cent of Third World populations will live in an urban centre. A central issue in research on small-scale urbanisation is that of urb an poverty. Much of the earlier research ...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Agder

SIP-Strategiske instituttprogram

Lokalforvaltning i utviklingsland

Det strategiske instituttprogrammet innen feltet lokalforvaltning i utviklingsland vil inneholde flere ulike komponenter. Enkeltprosjektene er valgt med tanke på å videreutvikle faglig kompetanse gjennom en vekselvirkning mellom fagfelt, og for å stimuler e til komparativ forskning. I tillegg øns...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Agder

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Agderforskning (Videreføres i prosjekt 247247)

...

Tildelt: kr 50,6 mill.

Prosjektperiode: 1994-2014

Sted: Agder