0 antall prosjekter

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

PM+: evidensbasert intervensjon for problemløsning for flyktninger (PEIL-FORSK)

Norge står ovenfor en ny flyktning-bølge som legger press på et allerede presset helsevesen. Et utgangspunkt for prosjektet er å utvikle tjenester som møter behovene for psykisk helsehjelp blant nyankomne flyktninger og bygge opp et kultursensitivt helsetilbud. Over de neste fire årene skal prosj...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Hvordan få til heltidskultur i kommunale helse- og omsorgstjenester på en ressurseffektiv måte?

De kommunale helse- og omsorgstjenestene står overfor store utfordringer for å sikre god bemanning, sterke fagmiljøer og gode tjenester for brukerne i en aldrende befolkning med nye behov. Det store forekomsten av deltidsarbeid i sektoren kan være en potensiell barriere for dette. Derfor er det s...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Kunnskapskommunekonferansen 2022

Kunnskapskommunekonferansen 2022 vil sette forskning og innovasjon på de kommunale helse- og omsorgstjenestene på dagsorden. Det blir helt avgjørende med et kunnskapsløft i kommunene for å levere fremtidens helsetjenester på en måte som løser utfordringer som demografiske endringer, endrede behov...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Vestland

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

A Feasibility Study on Using Ambient Assisted Living Technology to Support Toothbrushing Adherence in Elderly in the Homecare Setting

Prosjektet har hatt som mål å få frem kunnskap om bruk av elektroniske tannbørster med digital oppfølging kan være et nyttig verktøy i tannhelsetilbudet til pasienter som får hjemmetjenester. Det har vært utprøvd et begrenset antall tannbørster (10) over en 1 mnd periode på brukere i Sogndal ko...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

En ny modell for et kunnskapssystem for kommunene

Prosjektet vil etablere et kunnskapssystem for kommunesektoren i Norge: en modell for å foreslå, prioritere og levere forskningsoppsummeringer til kommunesektoren. Det er i kommunenes helse- og omsorgstjenester behov for et felles system for tilgang til kvalitetssikret forskningsbasert kunnska...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

En ny modell for tilgang på kunnskap til forskning, styring og utvikling i folkehelsearbeidet i kommunene (FolkeKommune)

De fleste innbyggerne er i kontakt med kommunenes helse- og omsorgstjenester gjennom livsløpet, og helsedata som registreres i tjenestene kan si oss mye om befolkningens helsetilstand og utvikling. Kommunene er sentrale i det innbyggerrettede folkehelsearbeidet, og trenger å legge et best mulig k...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Mellom frihet og ansvar- endringsprosess i offentlig sektor ved innføring av tillitsreformen

fremtidens behov for omstilling. Endring i pleie- og omsorgstjenesten, som følge av endring i hjemmeboende brukeres behov og tilgang på teknologiske hjelpemidler, stiller nye krav til ansatte. For å møte kravene, vil kommunen at ansatte i de hjemmebaserte tjenestene skal ha tilstrekkelig frihet...

Tildelt: kr 0,61 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

SAMPROFF: Tverrprofesjonell samarbeidslæring gjennom studentgrupper i kommunens helse- og sosialtjeneste ? studentlæring og kompetansebygg

For å møte de store utfordringene innen helse ? og sosialfeltet er det avgjørende at kompetansen på tverrprofesjonell samhandling blir styrket både i praksisfeltet og i de utdanningene som leverer profesjonsutøvere til dette feltet. Denne søknaden gjelder et forprosjekt (SAMPROFF) for å utvikle ...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland