0 antall prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Conservation Labor: A New frontier in Labor Theory and Conservation Science (CONLAB)

CONLAB er et banebrytende tverrfaglig og komparativt forskningsprosjekt som fremmer forståelsen av hvordan bevaringsprosjekter og -politikk påvirker måtene folk jobber på for å opprettholde levebrødet sitt. Naturvern er avhengig av ulike former for betalt og ubetalt arbeid, og naturvern kan også ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Tax Compliance in Tanzania: The Role of Trust and Norms

Mobilisering av nasjonale inntekter er avgjørende for oppnåelse av bærekraftsmålene, men skatteunndragelse er stor utfordring i mange land. Tidligere forskning viser at lover og reguleringer ikke er nok for øke skatteinntekter – det er også behov tilnærminger som øker skattebetalernes frivillige ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Rights Activism under Political Uncertainty (RightAct)

Handlingsrommet til menneskrerettighetsorganisasjoner svekkes verden over som følge av angrep på det liberale demokratiet. Men, vi mangler systematiske analyser om hvordan menneskerettighetsorganisasjoner arbeider og tilpasser seg politisk tilspissede forhold. Dette prosjektet gir ny empirisk og ...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Prioritising the Displacement-Environment Nexus: Refugee and IDP Settlements as Social-Ecological Systems

Dette prosjektet ser på forholdet mellom mennesker på flukt og miljøet på en helt ny måte: Vi ser på bosetninger som et forhold mellom mennesker og natur. Med utgangspunkt i dette rammeverket undersøker vi hvordan ulike måter å leve og bruke omgivelsene på påvirker landskapet og naturen. Dette er...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Research Network on Competence and Job Creation

Jobbskaping og kompetansebygging er en global utfordring, som er mest kritisk for de fattigste landene. Fattige mennesker mangler ofte den kompetansen som trengs for å sikre seg en leveverdig jobb. Å løfte folk ut av fattigdom og oppfylle Agenda 2030 om fattigdomsbekjempelse (SDG 1) og anstendig ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Successful Advances in Fiscal ARchItecture (SAFARI): Evidence from a new tax in Zanzibar

Mobilisering av nasjonale inntekter er avgjørende for at land skal oppnå bærekraftsmålene, inkludert myndighetenes evne til å tilby offentlige tjenester. Mange afrikanske land har imidlertid store utfordringer med å forvalte statens inntekter og øke skatteinngangen. Tiltak for økt nasjonal ressur...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

TRUTH COMMISSIONS AND SEXUAL VIOLENCE African and Latin American Experiences

Bruk av seksuell vald som våpen i krig og konflikt er eit utbreidd fenomen og vert rekna som ei global utfordring. Mange land har ein tendens til å oversjå dette problemet etter overgangen frå konflikt til demokrati. Andre land prøver å handtera denne grove forma for vald, saman med andre krigsbr...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

God, grievance, and greed? Understanding Northern Mozambique’s new Islamist war

God, grievance and greed? Understanding Northern Mozambique's new Islamist war. Spørsmålene i prosjektet kan oppsummeres i de tre G-ene i tittelen. Hvilken rolle spiller religion og endringer i det religiøse landskapet? (God). Hvordan har opprørerne klart å utnytte lokal indignasjon og følelse av...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Education for Sustainable Job Creation

Jobbskaping for fattige mennesker kan gi en direkte reduksjon av fattigdom og kan derfor være viktig for å oppnå flere av bærekraftsmålene. Mange arbeidsplasser i utviklingsland tilbyr imidlertid ikke anstendige lønninger og arbeidsvilkår som kan bidra til produktivitetsvekst og fattigdomsreduksj...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

The political economy of river sand mining in South Asia: A commodity chain approach

Sand er verdas mest brukte ressurs etter vatn, med stadig meir avgrensa tilgang. Verda brukar stadig meir sand i ein voksande bygningsindustri. Ein har historisk trudd det var fri tilgang på sand, men det internasjonale samfunnet har gradvis oppdaga at forvaltninga av sand må verte ein hovudprior...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

PluriLand: Theorizing Conflict and Contestation in Plural Land Rights Regimes

PluriLand-prosjektet tar sikte på å utvikle teori om krav om landrettigheter i fler-rettslige regimer gjennom tverregionale undersøkelser av landstrider som påvirker landrettighetene til sårbare samfunn. Til tross for beskyttelsen av urfolks, tradisjonelle og/eller kommunale landrettigheter i fle...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Fifth Interdisciplinary Corruption Research Forum “Light and Shadows: Inquiring about Corruption, Anti-Corruption and Integrity”

Corruption has dramatic consequences for every aspect of human development. Higher rates of infant mortality, shorter life expectancy, lack of clean drinking water, lack of sanitation – empirical research shows that corruption is often at the root of these misfortunate human conditions. Although ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

China and the global aid architecture - Understanding Chinas evolving development assistance

Kina si rolle som bistandsgivar i Afrika Kina spiller ei stadig viktgare rolle i fattige utviklingsland som kommersiell og politisk aktør. Kina har særleg bidratt til utvikling av fysisk infrastruktur som vegar, jernbaner, kraftverk og anna i mange delar av den fattige verda. Vidare har Kina ogs...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Women in Transition: Female Employment and Political Empowerment during the Ethiopian Reform Process

Eit grunnleggjande spørsmål i likestillingsdebatten er korleis ein kan styrke kvinners evne og høve til å ta strategiske val, val som kan endre kvinners liv på ein fundamental måte, det som på engelsk vert kalla empowerment. I dette forskingsprosjektet skal vi sjå på to viktige sider ved kvinner...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Temporary protection as a durable solution? The "return turn" in asylum policies in Europe

I Europa i dag leder begrepet "midlertidig beskyttelse" tankene om den kollektive, tidsbegrensede beskyttelsen som gis til flyktninger fra Ukraina. Midlertidig beskyttelse beskriver imidlertid også de stadig mer tidsbegrensede og usikre asylvilkårene for alle flyktninger, spesielt etter høye anko...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

SuperCamp: Genealogies of Humanitarian Containment in the Middle East

Dette prosjektet studerer hvordan Midtøsten konstrueres som en flyktningregion i tre historiske epoker fra 1850 fram til dag og nå kan sammenliknes med en regional flyktningeleir, en «Superleir». I dette begrepet ligger det at Midtøsten er blitt en oppsamlingsplass for flyktninger som har fått in...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Humanitarian Diplomacy: Assessing Policies, Practices and Impact of New Forms of Humanitarian Action and Foreign Policy

Forhandlinger om tilgang til humanitær bistand i konfliktsoner er et stort problem for beslutningstakere og humanitære aktører. Dette prosjektet tar for seg politikk, praksis og effekten av det humanitære diplomatiet utført av de statlige aktørene Qatar, Tyrkia og De forente arabiske emirater og ...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Tax Compliance, VAT Revenues and Business Development in Tanzania

Merverdiavgift (moms) står for om lag en fjerdedel av alle skatteinntekter i land i Afrika sør for Sahara (SSA). Studier viser imidlertid at landene har potensiale for å øke inntektene fra moms nbetydelig. En stor utfordring for inntektsadministrasjoner i Afrika er utbredt manglende overholdelse....

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Urban Displacement, Development and Donor Policies in the Middle East

Mer enn fem millioner syriske flyktninger bor i sårbare naboland i Midtøsten. Det store flertallet bor ikke i leirer men i byer og tettsteder, oftest i nabolag og bydeler som er potensielle fattigdomsfeller. Selv om de fleste bosetter seg i byer, finnes det ikke effektive hjelpestrategier for urb...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Co-producing Gender-responsive Climate Services for Enhanced Food and Nutrition Security and Health in Ethiopia and Tanzania

Dette prosjektet bruker en tverrfaglig tilnærming til forskning som vil forbedre matsikkerheten og ernæringen blant fattige husholdninger som står overfor klimaendringer i utvalgte områder i Etiopia og Tanzania. I senere år er det investert mye i utvikling av klimatjenester for å gjøre samfunn mi...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS CMI: Forskning for læring og innovasjon i utviklingspolitikken

-

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU CMI

...

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Turning Climate Risks into Opportunities through Climate Services(provisional)

Climate change poses formidable challenges to African countries and makes adaptation urgent. One of the adaptation measures is the provision of climate services to a range of users from decision-makers at various levels through agricultural extension workers and health personnel to end-users at t...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Integrated digital health interventions in the first 1000 days

The evidence is clear about what health care is needed in “The First 1000 Days” from pregnancy to two-year-olds – but the “knowledge-do” gap is wide in low-resource settings. There are gaps in access, use, quality and equity of care. Many digital health interventions are effective in bridging suc...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Translocal figurations of displacement: Connectivity and mobility as solutions to protracted refugee situations.

Millions of people are caught in protracted refugee situations in Africa and the Middle East, but also in Europe, mostly with dim prospects of return, relocation or local integration (“durable solutions”). Current policies by EU and EU-member states aim to reduce inter-regional mobility, combing ...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Creating a political and social climate for climate change adaptation

I kommende tiår vil klima-endringer føre til økt hyppighet og intensitet av flom, tørke og ekstreme vær-episoder. Etterhvert som de mest utsatte områdene av verden blir mer og mer ugjestmilde, vil vi se et betydelig omfang av fordrevne mennesker i utviklingsland. I dette prosjektet har vi vurdert...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Elevating water rights to human rights: Has it strengthened marginalized peoples´ claim for water?

Gjorde det en forskjell for marginaliserte menneskers evne til å realisere sin rett til vann at FN i 2010 etablerte en frittstående menneskerett til rent, rimelig og tilgjengelig drikkevann og sanitærforhold (HRtWS)? Tilgang til rent drikkevann er viktig for alle aspekter av livet. Likevel er til...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publiseringsstøtte til boka 'Inclusive autocracy: Political decentralization without democratization'

Samandrag av boka: In the wake of decentralization reforms, several democratizing states across the world have introduced legislation that provide for subnational elections. This does not mean, however, that subnational elections in these countries are all of a certain quality or are organized ac...

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Political determinants of sexual and reproductive health: Criminalisation, health impacts and game changers

Dette CMI/LawTransform-prosjektet undersøker (av)kriminalisering og politisering av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) i Tunisia, Senegal, Sudan, Etiopia, Malawi, Kenya, Uganda, Zambia, Mosambik og Sør-Afrika. Det tar sikte på å forstå hvordan abortlover og lover som regulerer se...

Tildelt: kr 14,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Scaling up effective health interventions through results based financing

Performance based financing represents a new and radically different approach to the delivery of quality of health services in low and middle income countries. One of the main challenges of the health systems in these countries is that inexpensive and effective health interventions (diagnosis and...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Vestland