0 antall prosjekter

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Inkludering av barn og unge i frivilligheten (UNGFRI)

Deltakelse i frivillighet og fritidsaktiviteter er en viktig kilde til fellesskap, tilhørighet og mestring for barn og unge. Organisasjonsdeltakelse kan også være en viktig skole i demokrati. Det er derfor et mål med frivillighetspolitikken å legge til rette for aktiv deltakelse blant barn og ung...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Flyktninger med svake lese- og skriveferdigheter: Utfordringer og kunnskapsbehov

Gjennom forprosjektet vil vi etablere et samarbeid mellom Kvalifiseringssenteret for innvandrere (INN), Institutt for tverrfaglige kulturstudier (NTNU), Institutt for sosialt arbeid (NTNU) og Institutt for språk og litteratur (NTNU) med fokus på flyktninger med svake lese- og skriveferdigheter. F...

Tildelt: kr 58 615

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Arbeidsinkludering i bydel Søndre Nordstrand - forprosjekt

Søndre Nordstrand i Oslo er en bydel preget av store sosiale- og velferdsmessige utfordringer med omfattende utenforskap, kriminalitet og dårlige levekår. En stor andel av befolkningen har offentlige stønader som hovedinntektskilde. Samtidig er det mange ressurssterke miljøer og personer i bydele...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Exposure to epoxy resin systems and hypersensitivity among workers in the surface coating industry

Due to unique technical properties, epoxy resin systems (ERS) is among the major surface coating products used in Norway. ERS comprise compounds that are potential sensitizers, and exposure to ERS is a recognized cause of occupational allergic contact dermatitis, contact urticaria, and occupation...

Tildelt: kr 21 029

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Barns medvirkning i Fylkesnemndenes beslutningsfatting

Prosjektet «Barns deltakelse» er et samarbeid mellom Sentralenheten for Fylkesnemndene og Universitetet i Bergen, som skal bedre barns medvirkning i barnevernets beslutninger. Fylkesnemndene fatter hvert år beslutninger som direkte angår mange tusen barnevernsbarn, og de plikter etter nasjonal og...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

På sporet - et innovasjonsprosjekt for utvikling av nye måter å øke innvandreres deltakelse i arbeidslivet

-

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestfold

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Aktivt medborgerskap i et pluralistisk samfunn – Hvordan kan ideelle og kommersielle velferdsaktører bidra?

En mer sammensatt og krevende befolking har mer ulike preferanser, prioriteringer og kvalitetsforståelser. Dette utfordrer den norske og skandinaviske tradisjonen med enhetlige tjenester av høy kvalitet; der innbyggere gis rettigheter utfra sine behov, men ikke nødvendigvis bredde i det substansi...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

«Samordning for læring»? En studie av Fylkesmannens samordningsrolle i Kultur for læring

Dette prosjektet omhandler samordning i offentlig sektor, og spesielt statsforvalterens samordningsrolle. Politiske vedtak og tiltak utformes gjennom nettverk av offentlige institusjoner, og målet er likeverdig og god tjenesteproduksjon. I dette systemet er statsforvalteren i det enkelte fylke gi...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Kompetanse for et grønt skifte? Kunnskapsdiskurser i fag- og yrkesopplæringen

Fag- og yrkesopplæringen er den utdanningsvei som frem til våre dager har tatt hånd om de fleste elevene i videregående opplæring, men samtidig fått lite oppmerksomhet. Hvorfor det har blitt slik er vanskelig å forstå med tanke på den sentrale rolle yrker innen industri og håndverk har hatt for i...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Trade, Labour Markets and Health

Dette prosjektet vil gå nærmere inn på hvordan handel påvirker helse. Som mange studier allerede har dokumentert, så kan internasjonal handel påvirke helsen ved at den regulerer folks tilgang til medisiner eller tilgjengeligheten av usunne produkter som tobakk og bearbeidede matvarer. Handel kan ...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Bringing in the state: The politics of wage regulation and low-wage employment

Prosjektet analyserer politikken stater bruker for å hanskes med lavlønnet arbeid. Vi søker særlig å forklare forskjellen i verktøyene ulike stater bruker når problematikken rundt lavt lønnede yrker adresseres. Det har blitt mer og mer vanlig i flere utviklede land å arbeide for svært lav lønn....

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The demand and supply of public education

Utdanning spiller en sentral rolle for å sikre folks velvære og har en viktig sosial gevinst. Flere studier viser en sammenheng mellom utdanning og økonomisk vekst, og økonomisk og sosial ulikhet. Den økte betydningen av skolegang gjenspeiles av kongruente økninger i investeringer i form av tid o...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2025

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Trauma and adult learning. Re(gu)lation - refugees experiences with helpful strategies for emotional regulation, learning and well-being

I denne studien ønsker vi å utdype vår forståelse av hvordan voksne flyktninger opplever at potensielt traumatiserende hendelser påvirker læring og trivsel, og hvordan barrierer som hindrer læring og trivsel kan overvinnes. Vi ønsker å få mer kunnskap om flyktningenes opplevelse av eventuelle...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Møre og Romsdal

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Tjenesteutvikling og medborgerskap.

Tjenesteutvikling og medborgerskap» er et phd prosjekt som skal sette fokus på hvordan tjenestemottakere kan delta mer i utviklingen av tjenestetilbudet. Kommunen skal opprette et nytt bofellesskap sommer/høst 2019 for ungdommer med sammensatte behov. Kommunen har lang erfaring med å gi tjen...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Rogaland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Kompakt byutvikling, bomiljø og sosial bærekraft

Formålet med prosjektet er å forstå hvordan sosial bærekraft kan fremmes i kompakte nabolag. Dette innebærer å utforske sammenhengen mellom fysiske bokvaliteter, deltakelsesprosesser og sosialt miljø. Det overordnede temaet er sosiale relasjoner og bomiljø i kompakte nabolag, her forstått som...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Et sted å være ung: Metoder og rammeverk for innovativ medvirkning ved utvikling og etablering av ungdomssteder

Ungdom forteller oss at de ønsker seg et «sted å være», mens de som jobber i kommunene sier de har ledige hus, lokaler eller tomter som kan bli brukt til nettopp dette - å lage gode ungdomsalternativer i nærmiljøet. Det de mangler er kunnskap om hvordan man går fram når de ønsker å samarbeide med...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Samtavla.no delingsarena? - formidling av hvordan lærere kan utvikle den utforskende læringssamtalen

Samtavla.no delingsarena formidler resultatene fra forskningsprosjektet DiDiAC (Digitale dialoger på tvers av fag). I en medieverden der elever møter et mangfold av kilder, alternative fakta, samt sammenblanding av fakta, meninger og begrunnelser, er trening i kritisk tenkning og trening i utfors...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Patient-Centric Engineering in Rehabilitation (PACER)

Gangfunksjonen og balanse hos mennesker er et komplisert tema og bevegelse for pasienter med protese er ganske utfordrende. I dette prosjektet har vi vært opptatt av å undersøke fysiologiske endringer og spesielt hjernebarkensaktiviteter hos pasienter med nedsatt gangfunksjon. Prosjektet ble delt...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Engasjement i helse og helse i engasjement. Forløpere til og utfall av jobbengasjement blant pleiepersonell i sykehjem og omsorgsboliger.

Andelen eldre i befolkningen, både i Norge og andre deler av verden, øker raskt. Dette skjer parallelt med at andelen av befolkningen som er i arbeidsfør alder går ned. Denne demografiske utviklingen medfører et betydelig press på helsevesenet og gir økt etterspørsel etter langtids helse- og omso...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Akershus

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Mathematical reasoning with cognitive technology

Digitale verktøy og fremskritt i maskinlæring åpner nye muligheter for å undersøke hvordan vi lærer matematikk og bruker ulike skriftlige representasjoner til å løse problemer (matematisk literacy). I prosjektet Mathematical Reasoning with Cognitive Technology har vi undersøkt hvordan elever, lær...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

ADAPTVURDER - Adaptive vurderingsverktøy for bedre læring

Adaptvurder - adaptive vurderingsverktøy for bedre læring Prosjektet Adaptvurder - adaptive vurderingsverktøy for bedre læring ble startet opp i 2018 og avsluttet i 2023. Målet med prosjektet var å utvikle adaptive digitale vurderingsverktøy i lesing og regning for 3. trinn med utgangspunkt i l...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Kommunen som pådriver for alternative boligløsninger

Dagens boligproduksjon er styrt av private utbyggingsinteresser med kortsiktige mål og ivaretar i liten grad samfunnets langsiktige mål om sosialt inkluderende nabolag og reduserte klimagassutslipp fra boligproduksjonen. Det er derfor behov for nytenkning i boligsektoren i norske byer, spesielt n...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Socioeconomic risk, learning and development from infancy through early adolescence (SLEDE)

Barns fysiske aggresjonsutvikling (f.eks det å slå og sparke) følger ulike utviklingsmessige baner. Mens de aller fleste barn viser noe aggresjon i visse perioder av den tidlige barndommen som avtar med økende alder, er det også en liten gruppe som viser høy og vedvarende aggresjon gjennom barnea...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Kunstfagdidaktikk i lærerutdanning - en styrket agenda

Tippemidlene finansierer årlig 270.000.000 kroner til kunstnerbesøk i skolen gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS). Alle skoler får besøk av kunstnere flere ganger årlig (www.kulturtanken.no). Agenda kunstfagdidaktikk er knyttet til innovasjonsprosjektet "Skole og konsert - fra formidling t...

Tildelt: kr 52 999

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Prosjektsamarbeid mellom Kulturtanken og OsloMet: Konferanse om barns møter med kunst i skolen.

Title of conference: Building Partnerships with artists, schools, young people and communities. This conference will attempt to address the role of art educators, artists and researchers in forming sustainable, creative and democratic learning environments, by focusing on art education in a wide...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Getting to the heart of education: Teachers Effects on Student Outcomes, - a longitudinal and observational study

Hva betyr egentlig lærerens undervisning for elevene? Hvilke aspekter ved lærerens undervisning gir elevene læringsutbytte i matematikk og naturfag? Og får elever på skoler med høy andel minoritetsspråklige elever og lav sosioøkonomisk status (SES) forskjellig undervisning enn på skoler med lav a...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Sammen om bolig

Prosjekt Sammen om bolig er et boligsosialt innovasjonsprosjekt mellom seks bydeler i Oslo: Alna, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Stovner, samt Velferdsetaten. Prosjektet har som mål å utvikle kommunale tjenester og samarbeidsmodeller for å kunne tilby bedre og mer bærekraftig...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

(Eye) Tracking individual differences in numeracy development. Interplay between skills, motivation and well-being.

Totalt er 265 barn (gjennomsnittsalder i første klasse: 6 år og 9 måneder; 120 gutter), deres foreldre og lærere deltakere i prosjektet. I løpet av de fire årene prosjektet pågikk, målte vi barnas prestasjoner innen matematiske ferdigheter, lesing, språk, eksekutive funksjoner, i tillegg til mate...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Human Rights and Dignity in the Global Refugee Crisis

Det internasjonale, tverrfaglige nettverket HUMAN RIGHTS AND DIGNITY IN THE GLOBAL REFUGEE CRISIS: POLICIES AND TECHNOLOGIES TRANSFORMING THE HUMAN RIGHTS DISCOURSE ON REFUGEES (HUMDIG) springer ut av behovet for å forstå hvordan reaksjonene fra vestlige demokratier til den pågående flyktningkris...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Childhood gap, Parenting Styles and Life Time Inequality

Forskjeller viser seg tidlig i livet, gjerne før skolestart og forsterkes over tid til voksen alder, og bringes over til over til neste generasjon. Hvor mye kan forklares av foreldrelotteriet; hvor mye de investerer av tid og krefter, er essensielt for å forstå hvorfor forskjellene i persistens o...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2025

Sted: Vestland