0 prosjekter

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Returning people with persistent pain to work using Individual Supported Employment placements (ReISE)

Hva er utfordringen? Langvarige smerter gjør mange personer i Norge ut av stand til å jobbe. For de som rammes, kan det være utfordrende å komme tilbake til arbeidslivet. Deltakelse i arbeidslivet er bra for fysisk og psykisk helse. Personer med psykiske lidelser kommer lettere tilbake i arbeid ...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Utgifter til Open Access-publisering 2020 ved Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania, Ernst G Mortensens Stiftelse, har en ambisjon om å bli Norges første private arbeidslivsuniversitet i 2030. Viktige elementer i den strategiske satsingen er økt forskningsaktivitet, økt ekstern finansiering og økt vitenskapelig publisering. Både Norges Forskningsråd og EU kr...

Tildelt: kr 16 000

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

PHOTOFAKE – Visual Disinformation, the Digital Economy and the Epistemology of the Camera Image

Våre demokratier utfordres av falske nyheter og desinformasjon. Den nye digitale økonomien, hvor det er lett for hvem som helst å publisere hva de måtte ønske, undergraver den frie pressens status som kurator for den offentlige samtale og gir økt plass til desinformasjon. Forskere har respondert ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Internasjonal konferanse: Er akupunktur et relevant behandlingstilbud av fatigue? - En utbredt senskade hos brystkreftoverlevere.

Formålet med konferansen er å dele kunnskap og erfaring fra nasjonale og internasjonale forskere om senskader generelt- og akupunkturbehandling av fatigue, som er en spesielt utbredt senskade hos brystkreftoverlevere med relevant fagpersonell, støtteapparat og brukerorganisasjoner, samt å stimule...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Rammesøknad for Høyskolen Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse AS 2021-2022

Høyskolen Kristiania er en akkreditert, privat og ikke-kommersiell høyskole med en ambisjon om å bli universitet i 2030. Kristiania har en spesiell fagkombinasjon som gir muligheter for å adressere store samfunnsutfordringer på nye måter. Institusjonen rekrutterer studentene bredt, har en egen dy...

Tildelt: kr 0,53 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

NARMAs kompetanseprogram for forskningsadministrasjon

Behovet for kompetanseutvikling blant institusjonenes forskningsadministrative ressurser ser ut til å være økende blant annet for å imøtekomme målene i den nasjonale langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2019-2028. Det finnes mange kurs i forhold til finansieringsmuligheter og søknadss...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Artikkelavgifter fra regnskapsår 2019 for Høyskolen Kristiania Ernst G Mortensens Stiftelse

I løpet av 2019 ble det produsert totalt 180 NVI-publikasjoner av fagstaben ved Høyskolen Kristiania. Av disse ble 24 publikasjoner publisert i Gull Open Access-tidsskrifter samme år. Høyskolen Kristiania har per dags dato ikke eget publiseringsfond, men avdelingene disponerer forskningsmidler ...

Tildelt: kr 9 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammesøknad for Høyskolen Kristiania, Ernst G. Mortensens Stiftelse AS

Høyskolen Kristiania, Ernst G. Mortensens Stiftelse har de seneste årene hatt en satsing på økt deltakelse i europeisk forskning og innovasjonssamarbeid gjennom EUs rammeprogram. Arbeidet resulterte blant annet i Kristianias første ERC tildeling i 2019. Formålet med PES-støtten fra Forskningsråde...

Tildelt: kr 0,57 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Algorithmic Cultures and the Digitalization of the public sector

AlgoCult-prosjektet har støttet et forskningsnettverk med mål om å studere bruk og implikasjoner av algoritmer i digitaliseringen av offentlig sektor. Algoritmer og automatisert beslutningstaking blir presentert for publikum som en måte å åpne prosessene for kunnskapsproduksjon for innbyggerne, f...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EET: Evolutionary Enterprise Testing

Programvare er noe som påvirker mesteparten av våre liv, eksempelvis gjennom banktjenester, helsetjenester, organisasjoner, transportsystemer, smart-telefoner, underholdningssystemer osv. Dessverre er utviklingen av programvare noe svært krevende, og, mesteparten av time, systems blir lansert med...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Digital capabilities and passenger benefits of a seamless and resilient Norwegian airport system

Dette prosjektet har vurdert digitale fasiliteter for passasjerer på flyplasser i Norge og preferanser for bruk av digital teknologi blant passasjerer. Det overordnede målet er å støtte en effektiv og smidig implementering av digital teknologi for å oppnå sømløse passasjerreiser og kommersielle f...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

REISESTØTTE: Contemporary models of tourism destination management applied in the context of Chinese tourism development

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo